انجمن کلیمیان تهران
   

خواب های یوسف

   

 

شاعر :هادی نامدار
بهار 
1306

خواب های یوسف

مواشی یعقوب بُد بی شمار

 

زمیش و بُز و قوچ و گاو و حمار

پسرهاش چوپان گله بُدند

 

بهمراه گله بصحرا شدند

بُدی یوسف آنگاه هفده بسال

 

بُدی نزد اخوانش او بی ملال

پسرهای بلهاه و زُلفا بهم

 

بُدندی اَبا یوسف ِ محترم

چه یوسف ز ایشان خلافی بدید

 

ب یعقوب می ساخت جمله پدید

بنزدِ پدر یوسفِ سرفراز

 

از ایشان بهر روز میگفت راز

ب یعقوب یوسف بُدی بس عزیز

 

همی داشت او را بر خود تمیز

وی از دیگر اخوانش کهتر بُدی

 

به خو و خرد نیز بهتر بُدی

بُدی روی او چون گل اندر بهار

 

ز راحیل هم بود او یادگار

پدر را بیوسف همی دل بسوخت

 

قبائی زمخمل برایش بودخت

چه دیدند اخوان او این چنین

`

زیوسف شدندی بدل پرزکین

چه او را پدر دوست تر داشتی

 

محبت به اخوان نه بگذاشتی

پس آنگاه یوسف شبی خواب دید

 

چو بیدار شد نزد اخوان دوید

به اخوانش آن خواب خود را بگفت

 

فزون تر شدی کینه شان در نهفت

به اخوان بگفتا کنون بشنوید

 

زخوابی که من دیدم آگه شوید

بدیدم بخواب این چنین آشکار

 

که بودیم جمله بیک کشت زار

به بستیم هر یک بخود دسته ها

 

از آن من استاد ناگه بپا

همان دسته ها کز شمایان بدند

`

بر آن دسته من همه خم شدند

از آن پس بگفتند اخوان ورا

 

چه داری تو در دل چنین فکرها

بخود مهربان تر چه دیدی پدر

 

بماها بزرگی نمائی مگر

از آنرو به بینی چنین خواب ها

 

بخواهی که گردی حکمران بما

شد از خواب او کین شان بیشتر

 

که گفتی به دل شان زدا و نیشتر

زدلهای شان کین نگردیده دور

 

که خوابی دگردید بس نوظهور

بگفتا به نزدیک اخوان و باب

 

که بار دگر دیدم انیسان بخواب

بناگاه دیدم که شمس و قمر

 

ابا یازده اختران سربسر

بمن سجده کردند آنها تمام

 

ندانم چه یابم از این خواب کام

چو یعقوب بشنید کردش عتاب

 

بگفتاچه است اینکه دیدی بخواب

مگرفی الحقیقت چنین می شود

 

که کار تو زین پس بجائی رسد

که همراه اخوانت این یازده

 

من و بادرت نزد تو خم شده

به تعظیم پیش تو ما خم شویم

 

زسلطانیت شاد و خرم شویم

چو اخوانش از باب عالی جناب

 

بدانسان شنیدند تعبیر خواب

شد از خواب او جمله دل شان تباه

 

ولی داشت یعقوب در دل نگاه

حسدشان براو هر چه از پیش بود

 

زخواب دوم ده برابر فزود

بدل گفت یعقوب شاید بدن

 

که یوسف مگرشاه خواهد شدن

                    

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید