انجمن کلیمیان تهران
   

تعبیر خواب ساقی و نانوا توسط یوسف

   

 

شاعر :هادی نامدار
بهار 
1306

تعبیر خواب ساقی و نانوا توسط یوسف

خداوند آن کار آورد راست

 

کسی را که حق یار شد پادشاست

چو ده سال یوسف بزندان  بماند

 

به ساقی شهر مصر گردید تند

که با نانوا باشی آن هر دو را

 

فرستاد باهم به زندان سرا

بزندان بماندند هر دو بهم

 

نگهبان شان یوسف محترم

چو داروغه اورا بر اوشان گماشت

 

وی از بهر ساقی بسی مهر داشت

بدی ساقی شهر به او مهربان

 

ولی نانوا بود از او دل گران

بدی یوسف آگه ز احوال شان

 

بیک سان بدی چندگه حال شان

چو یک روز یوسف به اوشان رسید

 

مر احوال شان را دگرگونه دید

چو واقع بگفت ای امیران شده

 

که احوالتان پس پریشان شده

بگفتند ما دوش دیدیم خواب

 

از آن خواب بر ما نمانده است تاب

ندانیم تعبیر آن خواب چیست

 

معبر هم اکنون دراین جای نیست

چنین گفت یوسف مگر خوابها

 

تمامش نباشد از آن خدا

بمن باز گوئید آن خواب تان

 

توانم مگر گفت تعبیرشان

پس آنگاه ساقی بیوسف بگفت

 

ز تو خواب خود را نشاید نهفت

بدیدم بخواب این چنین ای پسر

 

که تا کی بنزدم برآورد سر

در آن تاک دیدم که سه شاخه بود

 

سه شاخه شکفته شد و گل نمود

برآمد از آن شاخه ها خوشه ها

 

رسیده بدی جمله انگورها

بدی جام فرعون در دست من

 

بچیدم من انگورها زان چمن

فشردم بجامیکه بودم به دست

 

چو دیدم که جامم ز می پر شده است

بفرعون دادم من آن جام را

 

ندانم چه یابم از این کام را

بدو گفت یوسف که ای دلفروز

 

به تعبیر سه شاخه باشد سه روز

که فرعون سازد ترا سربلند

 

چنانچه کز اول بدی ارجمند

دهی جام در دست فرعون زود

 

بدانسان که از پیش کار تو بود

تمنا چو کار تو نیکو شود

 

مرا هم رهانی از این جای بد

مرا نزد فرعون یاد آوری

 

که قلب شهنشه به داد آوری

که دزدیده گشتم من از عبریان

 

دراینجا نکردم گناهی بدان

بمن تهمتی کرده آقای من

 

بزندان نموده چنین جای من

بشد شاد ساقی ز تعبیر خواب

 

چو خباز باشی شنید آن جواب

که یوسف به ساقی فرعون گفت

 

چو آنگونه تعبیر نیکو شنفت

بگفتا که من نیز دیدم بخواب

 

بده خواب من را هم اکنون جواب

بدیدم که دارم بسر سه سبد

 

از آنها پر از نان بدی دو سبد

در آن سومی که ببالا بدی

 

ز هر گون طعامی مهیا بدی

که از بهر فرعون بودی همه

 

کلاغان و مرغان شدندی رمه

بخوردندی آنها ز روی سرم

 

ندیدم دگر چیزی ای محترم

چو یوسف ز خباز بشنید آن

 

بگفتا تو تعبیرش اینسان بدان

که آن سه سبد نیز باشد سه روز

 

چهارم چو خور گشت گیتی فروز

شهنشه سرت را بخواهد برید

 

از آن پس به دارت بخواهد کشید

کلاغان و مرغان ز روی هوا

 

خورند آن زمان گوشت های ترا

کنون گوش کن ای برادر بمن

 

که بشنیدم اینسان ز راوی سخن

که این دو اسیران که باهم بدند

 

بدندی بزندان یوسف به بند

بدی یوسف آنجا نگهبان شان

 

که می برد او آب و هم نان شان

اسیری که ساقی فرعون بود

 

ز دیدار یوسف دلش میکشود

بوقتی که یوسف بدی در برش

 

غم و غصه می گشت دور از سرش

ولی آنکه خباز فرعون بود

 

همیشه بیوسف جفا می نمود

چو دیدی که یوسف بیاید به پیش

 

دلش را بگفتار میکرد ریش

همی گفت با او بقهرو به خشم

 

نخواهم که عبری به بینم به چشم

همی گفت دیگر به پیشم میا

 

نمی کرد از روی ساقی حیا

که ساقی بیوسف بدی مهربان

 

نمی خورد بی یاد او آب و نان

از آن بد که تعبیر خواب ورا

 

بخوبی نمودی بزندان سرا

چو خباز دیدی که ساقی شاه

 

ز تعبیر خوشنود گشته بچاه

اگر چند او خواب نادیده بود

 

دروغ آنچنان خواب را ساخت زود

بدانست یوسف دروغ است آن

 

نمودیش تعبیر عمدا چنان

بساقی پس آنگاه خباز گفت

 

ترا گشته باور سخنهای مفت

من این خواب را ساختم از دروغ

 

به بین چون به تعبیر دادش فروغ

به او گفت یوسف که آسوده باش

 

بدینسان که تعبیر گفتمت فاش

اگر چند خواب تو بدیی فروغ

 

من آنچت که گفتم نگردد دروغ

تو اکنون سه روز دیگر می شمار

 

اگر تو نرفتی به بالای دار

هر آنچت که گفتم چو شد غیر از آن

 

برآور زبان مرا از دهان

چو یوسف چنان گفت با آن امیر

 

سر افگند خباز آنگه بزیر

از آن پس بماندند در انتظار

 

که آیا بروز سوم چیست کار

چو روز سوم بود مولودشاه

 

بسنجید زندانیان را گناه

ززندان برآورد هر دو رئیس

 

چه ساقی و خباز آن دو جلیس

بساقی همان منصبش را سپرد

 

چو خباز را بر سر دار برد

شه ازدست ساقیش می نوش کرد

 

ولی ساقی آن را فراموش کرد

که یوسف تمنا از او کرده بود

 

پناهش به انسانیان برده بود

چه یوسف به ساقی به بردی پناه

 

نیامد پسندیده نزد آله

بزندان بماندی دو سال دگر

 

پس آنگاه حق کرد سویش نظر

                    

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید