انجمن کلیمیان تهران
   

مرگ یوسف

   

 

شاعر :هادی نامدار
بهار 
1306

مرگ یوسف

چو بگذشت چندی بر آن روزگار

 

چه سال وچه ماه وچه لیل ونهار

بیوسف جهان تاروتاریک شد

 

همانا به وی مرگ نزدیک شد

چو یوسف سوی آخرت بست بار

 

مراو را اجل خواست کردن شکار

بنزدیک خود خواند اخوانش را

 

بگفتا روم من به دیگر سرا

خدا می کند بر شما التفات

 

شما را از اینجا دهد او نجات

به اوشان بسی داد سوگند ها

 

که مر استخوانهای من را شما

بباید که از مصر با خود برید

 

بخاکم به کنعان زمین بسپرید

نبادا بمانم به مصر اندرون

 

برید استخوانهای مرا برون

چو کرد او وصیت به اخوان خویش

 

سوی آخرت راه بگرفت پیش

همان گاه بار سفر را به بست

 

زنیک و بد چرخ گردان برست

ورا سال و عمرش صد و ده بدی

 

بقوم خود آنگاه ملحق شدی

به نوحه همه نعره برداشتند

 

بمصرش بتابوت بگذاشتند

پسرهای یوسف و اخوان او

 

بماتم نشستند در خان او

چنین است دنیای ناپائدار

 

همی پروراند ترا روزگار

چو گردید چندی جهان با تو رام

 

بناگاه عمر تو گردد تمام

بناچار بیرون شوی زین جهان

 

سفر بایدت کرد با همرهان

ترا چون زمانت درآید بسر

 

نه بدهند مهلت زمانی دگر

سرانجام جایت بود زیر خاک

 

جهان را از این کارها نیست باک

در این حال باید که در زندگی

 

عبادت نمائی و هم بندگی

بباید پرستی تو الله را

 

فراهم کنی توشه ی راه را

تو تا هستی اندر سپنجی سرای

 

میازار کس را بترس از خدای

چنان بایدت زیست اندر جهان

 

که باشند مردم بتو مهربان

چو گشتی روان سوی دیگر سرای

 

بماند ز تو نام نیکو بجای

بشد زین جهان یوسف نیکنام

 

از او ماند درد هر صدیق نام

ز مرگش همه خلق گریان شدند

 

زداغ جدائیش بریان شدند

گرفتند ماتم همه خاص و عام

 

کنون بایدم کرد ختم کلام

که مقصود من بود از اول همین

 

که گویم زیوسف حدیثی متین

سپاسم ز یزدان و پروردگار

 

که چندان امان دادیم روزگار

که از روی تورات گفتم به نظم

 

نگفتم زبزم و نگفتم زرزم

به اشعار گفتم حکایات راست

 

چنانچه نوشته ز امر خداست

گر ابیات من را نمائی شمار

 

بود هفت صد بیت با یک هزار

بهر شب بریدم دو ساعت ز خواب

 

به سه ماه گردید ختم این کتاب

بسال هترفط ز طبت چهار

 

گرفتم من از شعرگفتن قرار

تو آسوده بنشین و آرام دار

 

پناهت بحق هادی نامدار

                    

 

 

Back Up 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید