انجمن کلیمیان تهران
   

خیرین بیمارستان دکتر سپیر

   

 

 خرداد 85

از كمك كنندگان به بيمارستان دكتر سپير :كانون خيرخواه سپاسگزاريم:
بيمارستان دكتر سپير بيش از شصت سال است در يكي از محرومترين مناطق تهران خدمات خيريه خود را به مراجعين و نيازمندان ارائه ميدهد. بدون حمايت ايرانيان كليمي و كمكهاي مردمي و در مواردي كمكهاي نهادهاي دولتي ادامه اين خدمت بزرگ ممكن نبوده و نخواهد بود. هيئت امناي بيمارستان دكتر سپير براساس اساسنامه خود از طرف جامعه كليميان ايران انتخاب ميشوند و هماكنون تقريباً تمام مراجعين به بيمارستان از هموطنان غيريهودي هستند و اين واحد بزرگ خدمات خيريه بهداشتي و درماني، وسيله ارتباط، شناسايي و ايجاد روابط صميمانه بين جامعه كليميان ايران و ساير هموطنان ميباشد.

اينك ليست مهمترين كمكهاي اهدايي در سال جاري را با تشكر از همه كساني كه به هر طريق به بيمارستان ياري رساندهاند اعلام مينماييم.

1- دفتر رياست جمهوري آقاي دكتر محمود احمدينژاد -250.000.000 (دويست و پنجاه ميليون ريال)

2- حضرت حجتالاسلام محمدعلي نظامزاده نماينده محترم مقام معظم رهبري

و مديريت سازمان اوقاف و امور خيريه -/100.000.000 (يكصد ميليون ريال)

3- دريافت كمك مجلس شوراي اسلامي موضوع ماده واحده كمك به نهادهاي اقليتهاي ديني -/350.000.000

(سيصدو پنجاه ميليون ريال)

4- ايرانيان يهودي مقيم انگلستان -/300.000.000 (سيصد ميليون ريال)

5- انجمن كليميان تهران -/480.000.000 (چهارصد و هشتاد ميليون ريال)

6- كمكهاي افراد خَيّر و اعضاي كانون خيرخواه -/260.000.000 (دويست و شصت ميليون ريال)

بدون كمكهاي مردمي ادامه خدمات بيمارستان امكانپذير نخواهد بود. اميدواريم افراد جامعه كليمي و ساير هموطنان و نهادها، مخصوصاً كنيساهايي كه امكان كمكرساني دارند، مسئولين بيمارستان دكتر سپير را بيش از پيش ياري رسانند.

هيئت مديره كانون خيرخواه بيمارستان دكتر سپير: رئيس و مسئول فني بيمارستان مدير داخلي بيمارستان

هارون يشايايي، دكتر ارسطو بديعي، دكتر سيامك مرهصدق فرنگيس حصيديم

دكتر ناصر سليماني، دكتر سعيد كاميار، پرويز گرامي. 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید