انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل بیست و سوم

   

اندازه نوشتار:

 

 

ميشپاطيم-فصل بيست و سوم

1.      شايعهي بياساس را انتشار نده. با ظالم همدست نشو تا (براي او) شاهد دروغين باشي.

2.      (خطاب به داوران) براي محكوميتها(ي اعدام) دنباله رو اكثريت نباش (بلكه از حقيقت پيروي كن) و در مرافعه به منظور پيروي از اكثريت راي ندهي كه موجب تاييد اكثريت شوي (بلكه راي حقيقي خود را بده)[1].

3.      و از بينوا (هم) در مرافعهاش طرفداري نكن.

4.      هرگاه با گاو دشمنت يا با الاغش كه سرگردان باشد برخورد كني، حتماً آن را به وي بازگردان.

5.      هرگاه الاغ دشمنت را ديدي كه زير بارش خوابيده مبادا از كمك كردن به او خودداري كني، حتماً با او ياري نما.

6.      حق بيچارهات را در مرافعهاش پايمال نكن.

7.      از سخن دروغ دوري جو و شخص بيگناه و درستكار را نكش، زيرا ظالم را مبرا نخواهم كرد.

8.      و رشوه نگير چون‏كه رشوه اشخاص بصير را كور ميكند و سخنان اشخاص منصف را منحرف ميسازد.

9.      و غريب را زير فشار قرار نده و شما احساسات غريب را ميشناسيد زيرا در سرزمين مصر غريب بوديد.

10.  و شش سال زمينت را كشت كن و محصولش را جمعآوري نما.

11.  و (سال) هفتم رهايش كرده، آزادش بگذار تا بيچارگان قومت (محصول آن را) بخورند و زيادي آن‏ها را حيوان صحرا بخورد. در مورد تاكستانت و زيتونت هم همين كار را بكن.

12.  شش روز كارهايت را انجام بده و روز هفتم تعطيل كن تا اينكه گاوت و الاغت استراحت كنند و فرزند كنيزت و آن غريب تجديد قوا نمايد.

13.  و در مورد آنچه كه به شما گفتم مواظب باشيد و نام معبودان ديگر را ذكر ننماييد. (نام آن‏ها) از دهانت شنيده نشود.

14.  سه بار در سال براي من جشن بگير.

15.  الف) عيد فطير را در ماه آويو – نيسان (بهار) كه در آن زمان از مصر بيرون آمدي. همان‏گونه كه به تو دستور دادم رعايت كرده، هفت روز فطير بخور و در پيشگاه من دست خالي حضور نيابيد.

16.  ب) و عيد درو، نوبرهاي محصولاتت كه در كشتزار كشت ميكني. ج) و عيد جمعآوري (محصولات) در پايان سال يعني موقعي كه محصولاتت را از كشتزار جمعآوري ميكني.

17.  سه بار در سال هر مذكري از تو در پيشگاه سرور عالم، خداوند حضور يابد.

18.  با (بودن) حامِص (خمير مايهدار) بره‏ی قربانی (پسَح) مرا ذبح نكن و پيه (بره) قرباني من تا بامداد باقي نماند.

19.  اولين نوبرهاي (محصول) زمينت را به خانهي خداوند خالقت بياور. بچهي چارپاي حلالگوشت را در شير مادرش نپز[2].

20.  اينك من فرشتهاي پيشاپيش تو ميفرستم تا تو را در راه محافظت كند و تو را به آن مكاني كه آماده كردهام، بياورد.

21.  در برابر وي احتياط كن و از سخنش اطاعت نما. از (دستور) او سرپيچي نكن. از آن‏جايي كه بهنام من سخن ميگويد شما را نخواهد بخشيد.

22.  اما اگر كاملاً از سخنش اطاعت كني و به هر آنچه بگويم عمل نمايي، دشمنانت را دشمن خواهم داشت و با بدخواهانت مخالفت خواهم كرد.

23.  زيرا فرشتهي من پيشاپيش تو خواهد رفت و تو را به (سرزمين) اِمُوري و حيتي و پريزي و كِنَعَني (کنعانی) و حيوي و يِووسي وارد كرده آن(ها) را نابود خواهم نمود.

24.  به معبودهاي ايشان سجده نكن و آن‏ها را پرستش ننما و مانند آن‏ها عمل مكن. بلكه آن‏ها را كاملاً از بين ببر. حتماً سكوهاي (پرستشگاه) آن‏ها را خرد كن.

25.  خداوند خالق خودتان را پرستش كنيد تا نان و آبت را بركت دهد و بيماري را از ميان تو دور خواهم ساخت.

26.  در سرزمينت داغ ديده و سقط كننده و نازا نخواهد بود. تعداد روزهاي عمرت را كامل خواهم كرد.

27.  وحشتم را پيشاپيش تو روانه كرده و تمام (افراد) آن قومي را كه بين آن‏ها وارد شوي آشفته خواهم كرد و تمام دشمنانت را وادار به فرار از تو خواهم نمود.

28.  زنبورهاي سرخ را پيشاپيش تو خواهم فرستاد تا حيوي و كِنَعَني (کنعانی) و حيتي را از جلو تو براند.

29.  طي يك سال آن(ها) را از پيش تو نخواهم راند، مبادا آن سرزمين ويرانه شده و حيوان صحرا عليه تو زياد گردد.

30.  كمكم آن(ها) را از جلو تو ميرانم تا بارور شوي و آن سرزمين را به ارث ببري.

31.  قلمروت را از درياي سرخ تا درياي پِليشتيم (مديترانه) و از بيابان تا آن نهر (فرات) قرار خواهم داد زيرا ساكنان آن سرزمين را به دست شما ميدهم تا آن‏ها را از پيش خود براني.

32.  و با آن‏ها و با معبودانشان همپيمان نشو.

33.  در سرزمينت ساكن نشوند مبادا تو را در مقابل من خطا كار كنند چون‏كه معبودان آن‏ها را پرستش خواهي نمود و براي تو به منزلهي دامي خواهد شد.


 

[1] اين آيه از طرف علماي يهود به‌شرح زير تفسير شده است: حكم اعدام دست كم با دو راي اضافي قابل اجراست.

[2] با مراجعه به فصل 34 آيه 26 همين كتاب و آيه 21 از فصل 14 كتاب دواريم جمله‌ي «بچه‌ي چارپاي حلال گوشت را در شير مادرش نپز» به وسيله‌ي علماي يهود بدين طريق تفسير شده است، که گوشت را با لبنیات نمي‌توان پخت و يا خورد و يا مورد استفاده ديگري قرار داد.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت
کتاب شموت
کتاب وییقرا
کتاب بمیدبار
کتاب دواریم

 

 

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید