انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

بمیدبار-فصل دوم 

   

اندازه نوشتار:

  

 

 بَمیدبار-فصل دوم

1.      خداوند به مُشه (موسی) و اَهَرُون (هارون) چنین سخن گفت:

2.      فرزندان ییسرائل (اسرائیل) هركدام در كنار پرچم خود (كه هركدام مربوط به سه سبط بود) نزدیك نشانه‌های خاندان پدری[1] خود اردو بزنند. در برابر پیرامون چادر محل اجتماع (به فاصله‌ی تقریبی دوهزار اَما[2]) اردو بزنند.

3.      و كسانی كه جلو دَرِ سمت شرقی (میشكان) اردو می‌زنند (زیر) پرچم (سبط) یهودا با تمام جمعیتشان و رئیس فرزندان یهودا، نَحشُون پسر عَمیناداو.

4.      جمعیت و مشمولین آنها هفتاد و چهار هزار و ششصد (نفر).

5.      و كسانی كه پهلوی او اردو می‌زنند (عبارتند از) سبط ییساخار و رئیس فرزندان ییساخار، نِتَن‌اِل پسر صوعار.

6.      و جمعیت مشمولین او پنجاه و چهار هزار و چهارصد (نفر).

7.      سبط زِوولون رئیس فرزندان زِوولون، اِلی‌آو پسر حِلُون.

8.      و جمعیت مشمولین او پنجاه و هفت هزار و چهارصد (نفر).

9.      همه‌ی مشمولین اردوی یهودا برحسب جمعیتشان یك‌صد و هشتاد و شش هزار و چهارصد (نفر)، اول حركت كنند.

10.  پرچم اردوی رِئوون برحسب جمعیتشان طرف جنوب و رئیس فرزندان رِئووِن، اِلیصور پسر شِدِاور.

11.  و جمعیت و مشمولین او چهل و شش هزار و پانصد (نفر).

12.  كسانی كه پهلوی او اردو می‌زنند سبط شیمعُون و رئیس فرزندان شیمعُون، شِلومیئِل پسر صوری شَدای.

13.  و جمعیت و مشمولین آنها پنجاه و نه هزار و سیصد (نفر).

14.  و سبط گاد و رئیس فرزندان گاد، الیاساف پسر رِعوئِل.

15.  و جمعیت و مشمولین آنها چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه (نفر).

16.  همه‌ی مشمولین اردوی رِئووِن برحسب جمعیتشان یكصد و پنجاه و یكهزار و چهارصد و پنجاه (نفر) و دوم حركت كنند.

17.  چادر محل اجتماع-اردوگاه لِوی‌ها در میان اردوها حركت كند. هركس بر جای خود نسبت به پرچم‌های خود همانگونه كه اردو می‌زنند همانگونه حركت نمایند.

18.  پرچم اردوی اِفرَئیم برحسب جمعیتشان به طرف مغرب و رئیس فرزندان اِفرَئیم، اِلی‌شاماع پسر عَمیهود.

19.  جمعیت و مشمولین آنها چهل هزار و پانصد (نفر).

20.  پهلوی او سبط مِنَشِه و رئیس فرزندان مِنَشِه، گَملیئِل پسر پداصور.

21.  و جمعیت و مشمولین آنها سی و دو هزار و دویست (نفر).

22.  سبط بینیامین و رئیس فرزندان بینیامین، اَویدان پسر گیدعُونی.

23.  و جمعیت و مشمولین آنها سی و پنج هزار و چهارصد (نفر).

24.  همه‌ی مشمولین اردوی اِفرَئیم برحسب جمعیتشان یكصد و هشت هزار و یكصد (نفر) و سوم حركت كنند.

25.  پرچم اردوگاه دان برحسب جمعیتشان طرف شمال و رئیس فرزندان دان، اَحیعِزِر پسر عَمیشَدای.

26.  جمعیت و مشمولین آنها شصت و دو هزار هفتصد (نفر).

27.  و كسانی كه پهلوی او اردو می‌زنند سبط آشِر و رئیس فرزندان آشِر، پِگعیئِل پسر عُوخران.

28.  جمعیت و مشمولین آنها چهل و یك هزار و پانصد (نفر).

29.  سبط نَفتالی و رئیس فرزندان نَفتالی، اَحیرَع پسر عِنان.

30.  جمعیت و مشمولین آنها پنجاه و سه هزار و چهارصد (نفر).

31.  همه‌ی مشمولین اردوی دان یكصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد (نفر) برحسب پرچم‌هایشان (همیشه) در آخر حركت كنند.

32.  اینها برحسب خاندان پدریشان مشمولین فرزندان ییسرائل (اسرائیل) هستند. همه‌ی سرشماری شدگان اردوگاه‌ها برحسب مشمولین ششصد و سه هزار و پانصد و پنجاه (نفر) بودند.

33.  همانگونه که خداوند به مُشه (موسی) فرمان داد لِوی‌ها در میان فرزندان ییسرائل (اسرائیل) شمرده نشدند.

34.  فرزندان ییسرائل (اسرائیل) طبق آنچه خداوند به مُشه (موسی) فرمان داد عمل كردند. همه برحسب قبیله‌ها و هر یك پهلوی خاندان پدریش همانگونه اردو زدند و همانگونه حركت نمودند.


 

[1] نشانه‌های خاندان پدری عبارت بودند:

الف) برای رنگ سبط‌های دوازده‌گانه به كتاب شِمُوت فصل 28 آیه‌های 17 الی 20 مراجعه شود.

ب) نشانه‌های سبط‌های فرزندان ییسرائل (اسرائیل) عبارتند از:

رِئوون: مِهرگیاه، ییساخار: خورشید و ماه، دان: مار، اِفرَئیم: گاو، شیمعُون: شمشیر، زِوولون: كشتی، آشِر: درخت زیتون، مِنَشِه: گاو وحشی، یهودا: شیر، نَفتالی: گوزن-درخت، گاد: پرچم-خیمه، بینیامین: گرگ.

[2] واحد طول تقریباً 50 سانتیمتر

 

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار
بمیدبار-فصل دوم
بمیدبار-فصل سوم
بمیدبار-فصل چهارم-پاراشای ناسو
بمیدبار-فصل پنجم
بمیدبار-فصل ششم
بمیدبار-فصل هفتم
بمیدبار-فصل هشتم-پاراشای بِهَعَلوتخا
بمیدبار-فصل نهم
بمیدبار-فصل دهم
بمیدبار-فصل یازدهم
بمیدبار-فصل دوازدهم
بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا
بمیدبار-فصل چهاردهم
بمیدبار-فصل پانزدهم
بمیدبار-فصل شانزدهم پاراشاي قُورَح
بمیدبار-فصل هفدهم
بمیدبار-فصل هجدهم
بمیدبار-فصل نوزدهم-پاراشای حوقَت
بمیدبار-فصل بیستم
بمیدبار-فصل بیست و یکم
بمیدبار-فصل بیست و دوم-پاراشای بالاق
بمیدبار-فصل بیست و سوم
بمیدبار-فصل بیست و چهارم
بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس
بمیدبار-فصل بیست و ششم
بمیدبار-فصل بیست و هفتم
بمیدبار-فصل بیست و هشتم
بمیدبار-فصل بیست و نهم
بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت
بمیدبار-فصل سی و یکم
بمیدبار-فصل سی و دوم
بمیدبار-فصل سی و سوم- پاراشای مسعه
بمیدبار-فصل سی و چهارم
بمیدبار-فصل سی و پنجم
بمیدبار-فصل سی و ششم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید