انجمن کلیمیان تهران
   

بمیدبار-فصل بیست و چهارم

   

 

 

 

 

بالاق-فصل بیست و چهارم

1.      بیلعام درك كرد كه دعا كردن ییسرائل (اسرائیل) در نظر خداوند پسندیده است پس مانند دیگر دفعات در پی افسون نرفت. روی خود را متوجه بیابان نمود.

2.      بیلعام چشم‌های خود را بلند كرده ییسرائل (اسرائیل) را دید كه برحسب سبط‌هایش مستقر می‌باشند. روح خداوند بر وی قرار گرفت.

3.      سخن خود را ایراد كرده گفت: «گفته‌ی بیلعام پسر بِعُور و گفته‌ی آن مرد روشن‌بین».

4.      سخن شنونده‌ی گفته‌های قادر متعال، كسی كه رویای (قادر) مطلق را می‌بیند. می‌افتد و چشمان (باطنش) باز می‌شود.

5.      ای یعقُوو (یعقوب) خیمه‌هایت و ای ییسرائل (اسرائیل) مسكن‌هایت چقدر خوب هستند.

6.      (خیمه‌هایش) چون رودها ادامه دارند، مثل باغ‌های كنار نهر، چون درختان معطر كه خداوند نشانیده باشد، مثل درختان سرو آزاد در كنار آب.

7.      از سطل‌هایش آب[1] جاری خواهد شد و كشاورزیش با آب فراوان (خواهد بود) پادشاهش از اَگاگ عالی مقامتر می‌شود و سلطنتش بلند مرتبه می‌گردد.

8.      قادر (متعال)، وی را از مصر بیرون آورده، برای او چون نیروی گاو وحشی است. قوم‌ها یعنی دشمنانش را نابود خواهد كرد، استخوان‌های آنها را شكسته و تیرهایشان را خرد خواهد نمود.

9.      زانو زده چون شیر و چون شیر نری خوابیده است. كیست كه او را بلند نماید. دعاكنندگانت بركت‌شده و لعنت‌كنندگانت ملعون باشند.

10.  خشم بالاق نسبت به بیلعام برافروخته شد، دست بر دست زد. بالاق به بیلعام گفت: برای نفرین كردن دشمنانم دعوتت كردم و اینك واقعاً سه‌بار است كه آنها را بركت كردی.

11.  و اكنون به محل خود فرار كن. گفته بودم واقعاً احترامت كنم و اینك خداوند مانع محترم شدن تو شد.

12.  بیلعام به بالاق گفت: مگر به فرستادگانت هم كه نزد من فرستادی چنین نگفتم:

13.  اگر بالاق خانه‌اش را پر از نقره و طلا (كند و) به من بدهد نخواهم توانست امر خداوند را رد كنم و به دلخواه خود خوبی یا بدی نمایم آنچه خداوند بگوید آن را خواهم گفت.

14.  و هم اكنون من نزد قومم می‌روم. بیا درباره‌ی عملی[2] كه این قوم در دوره‌های آخر به قوم تو خواهد كرد تو را راهنمایی كنم.

15.  سخن خود را ایراد كرده گفت: «گفته‌ی بیلعام پسر بِعُور و گفته‌ی آن مرد روشن بین.

16.  پیش بینی شنونده‌ی گفته‌های قادر (متعال) و كسی كه از دانش باری تعالی آگاه است و كسی كه رویای (قادر) مطلق را می‌بیند. می‌افتد و چشمان (باطن‌)ش باز می‌شود.

17.  درباره‌اش پیش‌بینی می‌كنم ولی مربوط به حال نیست. آینده‌ی او را می‌نگرم ولی نه به این زودی. ستارهای از یعقُوو (یعقوب) طلوع میکند و قبیلهای از ییسرائل (اسرائیل) قیام خواهد کرد و مُوآوْ را شکست خواهد داد و همهی فرزندان شِت را درهم خواهد کوبید.

18.  اِدوُم میراث (فرزندان ییسرائل (اسرائیل)) می‌گردد و سِعیر به وسیله‌ی دشمنانش (یعنی فرزندان ییسرائل) به ارث برده خواهد شد و ییسرائل كامیاب خواهد گشت.

19.  از یعقُوو (یعقوب) كسی فرمانروایی كرده، دشمنی را كه از شهری فرار كرده باشد نابود خواهد ساخت.

20.  به عمالِق نظر كرد، سخن خود را ایراد كرده گفت: اولین قوم‌ها (كه به ییسرائل (اسرائیل) حمله كرد) عَمالِق است و عاقبتش به نابودی كشیده خواهد شد.

21.  به قِنی (ییترُو) نظر كرد و سخن خود را ایراد كرده گفت: مسكنت مستحكم است و آشیانه‌ات را در پناه (ییسرائل (اسرائیل)) قرار بده.

22.  زیرا اگر (در پناه خدای ییسرائل (اسرائیل) بودن) دربدری برای قَیین (قِنی) همراه داشته باشد، (ای قِنی) مگر آشور تا به كی تو را اسیر خواهد كرد؟

23.  سخن خود را ایراد كرده گفت: «وای، پس از انجام یافتن اینها چه كسی زنده خواهد ماند؟!

24.  كشتی‌های جنگی از جانب كیتیها (رومی‌ها) آشور و عِوِر را ذلیل خواهند كرد و او هم به نابودی كشیده خواهد شد».

25.  بیلعام برخاست و رفت و به محل خودش برگشت. بالاق هم به راه خود رفت.


 

[1] منظور از بیرون ریختن آب از سطل و همینطور زراعت با آبهای فراوان این است كه توحید از جانب بِنِه‌ییسرائِل (بنی اسرائیل) در بین مردم جهان اشاعه خواهد یافت. (به كتاب یشعیا فصل 2 آیه 3 مراجعه شود).

[2] به فصل 31 آیه‌های 14-18 همین كتاب مراجعه شود.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار
بمیدبار-فصل دوم
بمیدبار-فصل سوم
بمیدبار-فصل چهارم-پاراشای ناسو
بمیدبار-فصل پنجم
بمیدبار-فصل ششم
بمیدبار-فصل هفتم
بمیدبار-فصل هشتم-پاراشای بِهَعَلوتخا
بمیدبار-فصل نهم
بمیدبار-فصل دهم
بمیدبار-فصل یازدهم
بمیدبار-فصل دوازدهم
بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا
بمیدبار-فصل چهاردهم
بمیدبار-فصل پانزدهم
بمیدبار-فصل شانزدهم پاراشاي قُورَح
بمیدبار-فصل هفدهم
بمیدبار-فصل هجدهم
بمیدبار-فصل نوزدهم-پاراشای حوقَت
بمیدبار-فصل بیستم
بمیدبار-فصل بیست و یکم
بمیدبار-فصل بیست و دوم-پاراشای بالاق
بمیدبار-فصل بیست و سوم
بمیدبار-فصل بیست و چهارم
بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس
بمیدبار-فصل بیست و ششم
بمیدبار-فصل بیست و هفتم
بمیدبار-فصل بیست و هشتم
بمیدبار-فصل بیست و نهم
بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت
بمیدبار-فصل سی و یکم
بمیدبار-فصل سی و دوم
بمیدبار-فصل سی و سوم- پاراشای مسعه
بمیدبار-فصل سی و چهارم
بمیدبار-فصل سی و پنجم
بمیدبار-فصل سی و ششم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید