انجمن کلیمیان تهران
   

بمیدبار-فصل بیست و سوم

   

 

 

 

فصل بیست و سوم

1.      بیلعام به بالاق گفت: در اینجا برای من هفت قربانگاه بساز و هفت گاو نر و هفت قوچ برای من در اینجا آماده كن.

2.      بالاق همانگونه كه بیلعام گفت عمل كرد. بالاق و بیلعام گاو نر و قوچ، بر قربانگاه قربانی كردند.

3.      بیلعام به بالاق گفت: پهلوی قربانیت بایست تا من بروم شاید خداوند اتفاقاً به من ندا دهد و چیزی به من نشان دهد و به تو بگویم. پس بر تپه‌ای رفت.

4.      خداوند اتفاقاً نزد بیلعام آمد، (بیلعام) به او گفت: این هفت قربانگاه را ترتیب دادم و گاو و قوچ بر آن قربانگاه تقدیم داشتم.

5.      خداوند سخنی در دهان بیلعام نهاده گفت: نزد بالاق برگرد و چنین سخن بگو:

6.      نزد وی برگشت و اینك او با تمام سران مُوآوْ در كنار قربانی خود ایستاده بود.

7.      سخن خود را ایراد كرده گفت: بالاق پادشاه مُوآوْ مرا از اَرام از كوهستان‌های شرق آورده كه بیا برای من یعقُوو (یعقوب) را لعنت كن و ییسرائل (اسرائیل) را مورد خشم قرار بده.

8.      چگونه نفرین كنم؟ قادر (وی را) نفرین نكرده است، و چگونه مورد خشم قرار دهم؟ خداوند (او را) مورد خشم قرار نداده است.

9.      چونكه او را از سر صخره‌ها می‌بینم و از تپه‌ها مشاهده‌اش می‌كنم، اینك قومی است كه (از سایر امت‌ها) مجزا می‌ماند و اگر در زمره سایر امت‌ها قرار گیرد، ارجی نخواهد داشت.

10.  چه كسی خاك (یعنی جمعیت) یعقُوو (یعقوب) را شمرده و جامعه‌ی ییسرائل (اسرائیل) را شمارش كرده است. كاش مردن جانم چون مردن شایستگان (این قوم) و عاقبتم چون (عاقبت) آن (قوم) باشد.

11.  بالاق به بیلعام گفت به من چه كردی؟ تو را برای نفرین كردن دشمن‌هایم آوردم و اینك واقعاً (آنها را) دعا كردی.

12.  (بیلعام) پاسخ داده گفت: مگر نه اینكه رعایت خواهم كرد تا آنچه را كه خداوند در دهانم بگذارد بگویم.

13.  بالاق به وی گفت: لطفاً با من به مكان (نزدیك‌تر) دیگری بیا كه از آنجا آن (قوم) را ببینی. اما قسمتی از آن را خواهی دید ولی تمام آن را نخواهی دید و از آن مكان آنها را برای من نفرین كن.

14.  وی را به كشتزار صُوفیم به سر قله برده هفت قربانگاه بنا كرد و گاو و قوچ در آن قربانگاه قربانی نمود.

15.  به بالاق گفت: اینجا كنار قربانی خود بایست و من اینجا منتظر اتفاق (رسیدن ندا) خواهم ماند.

16.  خداوند (اتفاقی) بر بیلعام نازل گشت و سخنی در دهانش نهاده گفت: نزد بالاق برگرد و چنین بگو.

17.  (بیلعام) نزد وی رفت و اینك وی پهلوی قربانی خود ایستاده بود و سران مُوآوْ همراه وی (بودند) بالاق به او گفت: خداوند چه سخنی گفت.

18.  (بیلعام) سخن ایراد كرده گفت: «بالاق برخیز و بشنو پسر صیپُور به من گوش فرا ده».

19.  (خدای) قادر، انسان نیست كه دروغ بگوید یا بنی‌آدم، كه پشیمان شود. او اعلام داشته است. آیا عمل نخواهد كرد؟ و سخن گفته است آیا انجام نخواهد داد؟»

20.  اینك دستور دعا كردن گرفتم (خداوند) بركت كرده است و من نمی‌توانم آن را نقض كنم.

21.  در میان (فرزندان) یعقُوو (یعقوب) تبهكاری مشاهده نكرده است و در میان (فرزندان) ییسرائل (اسرائیل) شرارت ندیده است، خداوند خالقش با اوست و پادشاه (عالم) به او دلخوش است.

22.  (خدای) قادر است كه آنها را از مصر بیرون می‌آورد و برای آن (قوم) چون نیروی گاو وحشی است.

23.  چونكه در میان (فرزندان) یعقُوو (یعقوب) افسونگری نیست و تفأل در میان (فرزندان) ییسرائل (اسرائیل) وجود ندارد. در چنین موقعی آنچه قادر (برای آینده) پدید آورده است به یعقُوو و به ییسرائل اعلام می‌گردد.

24.  اینك قومی است كه چون شیر نری برخواهد خاست و چون شیر بلند خواهد شد. آرام نخواهد گرفت تا اینكه شكار را بخورد و خون كشته‌ها را بنوشد.

25.  بالاق به بیلعام گفت: «وی را اصلاً نفرین نكن و به هیچ وجه دعایش هم منما».

26.  بیلعام پاسخ داده به بالاق گفت: مگر به تو چنین نگفتم هر چه خداوند بگوید آن را عمل خواهم نمود؟

27.  بالاق به بیلعام گفت: «لطفاً بیا تو را به مكانی دیگر ببرم شاید در نظر خداوند پسندیده آید و آن (قوم) را از آنجا برای من نفرین كن».

28.  بالاق بیلعام را بر قله‌ی كوه پِعُور كه مشرف بر سطح بیابان است برد.

29.  بیلعام به بالاق گفت: «در اینجا برای من هفت قربانگاه بساز، و هفت گاو نر و هفت قوچ برایم در اینجا حاضر كن».

30.  بالاق همانگونه كه بیلعام گفت عمل كرده گاو و قوچ را در آن قربانگاه قربانی نمود.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار
بمیدبار-فصل دوم
بمیدبار-فصل سوم
بمیدبار-فصل چهارم-پاراشای ناسو
بمیدبار-فصل پنجم
بمیدبار-فصل ششم
بمیدبار-فصل هفتم
بمیدبار-فصل هشتم-پاراشای بِهَعَلوتخا
بمیدبار-فصل نهم
بمیدبار-فصل دهم
بمیدبار-فصل یازدهم
بمیدبار-فصل دوازدهم
بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا
بمیدبار-فصل چهاردهم
بمیدبار-فصل پانزدهم
بمیدبار-فصل شانزدهم پاراشاي قُورَح
بمیدبار-فصل هفدهم
بمیدبار-فصل هجدهم
بمیدبار-فصل نوزدهم-پاراشای حوقَت
بمیدبار-فصل بیستم
بمیدبار-فصل بیست و یکم
بمیدبار-فصل بیست و دوم-پاراشای بالاق
بمیدبار-فصل بیست و سوم
بمیدبار-فصل بیست و چهارم
بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس
بمیدبار-فصل بیست و ششم
بمیدبار-فصل بیست و هفتم
بمیدبار-فصل بیست و هشتم
بمیدبار-فصل بیست و نهم
بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت
بمیدبار-فصل سی و یکم
بمیدبار-فصل سی و دوم
بمیدبار-فصل سی و سوم- پاراشای مسعه
بمیدبار-فصل سی و چهارم
بمیدبار-فصل سی و پنجم
بمیدبار-فصل سی و ششم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید