انجمن کلیمیان تهران
   

وَييقْرا-فصل دهم

   

 

 

 

شِمینی-فصل دهم

1.      ناداو و اَویهو پسران اَهَرُون (هارون) هركدام مجمر خود را برداشته درون آن‏ها آتش و روی آن (آتش) بخور گذاردند. آتش بیگانه[1]  را كه به آن‏ها فرمان داده نشده بود به حضور خداوند تقدیم نمودند.

2.      از حضور خداوند آتشی خارجشده آن‏ها را سوزانید و در حضور خداوند مردند.

3.      مُشه (موسی) به اَهَرُون (هارون) گفت: این همان موضوعی است كه خداوند از آن صحبت كرد و گفت «به وسیلهی نزدیكانم تقدیس شده و در حضورتمام آن قوم از من تجلیل خواهد شد» اَهَرُون (هارون) ساكت شد.

4.      مُشه (موسی)، میشائِل و اِلصافان، پسران عوزیئِل عموی اَهَرُون (هارون) را صدا زده به آن‏ها گفت: نزدیك رفته (جسد) برادرانتان را از محل مقدس به خارج از اردوگاه حمل نمایید.

5.      همان‏طور كه مُشه (موسی) گفت (عموزادههای اَهَرُون (هارون)) نزدیك رفته (جسد) آن‏ها را با پیراهنهایشان از اردوگاه به خارج حمل نمودند.

6.      مُشه (موسی) به اَهَرُون (هارون) و اِلعازار و ایتامار پسران وی گفت: موی سر خود را بلند نكنید و لباسهایتان را چاك ندهید مبادا بمیرید یا (خداوند) بر تمام جماعت غضب كند. برادران شما و تمام خاندان ییسرائل (اسرائیل) به علت این آتشسوزی كه خداوند ایجاد كرد گریه كنند.

7.      از درگاه چادر محل اجتماع بیرون نروید مبادا بمیرید زیرا روغن مسح خداوند بر شما میباشد. آن‏ها طبق سخن مُشه (موسی) عمل كردند.

8.      خداوند به اَهَرُون (هارون) چنین گفت:

9.      تو و پسرانت با تو هنگام آمدنتان به چادر محل اجتماع، شراب و نوشابههای الكلی ننوشید تا نمیرید. برای نسلهای شما قانون ابدی است.

10.  برای این‏كه بین مقدس و غیرمقدس و ناپاك و پاك تمیز دهید.

11.  و برای این‏كه تمام قوانینی را كه خداوند برای فرزندان ییسرائل (اسرائیل) توسط مُشه (موسی) گفته است به آنان تعلیم دهید.

12.  مُشه (موسی) به اَهَرُون (هارون) و اِلعازار و ایتامار پسرانی كه برای او باقی ماندند گفت: هدیهی آردی را كه از آتش (قربانگاه) باقیمانده است بردارید و آن را نزدیك قربانگاه (بهصورت) فطیر بخورید چون‏كه فوقالعاده مقدس است.

13.  آن را در محل مقدس بخورید چون‏كه از هدیههای طعمهی آتش (قربانگاه) خداوند، حق تو و حق پسرانت میباشد، زیرا چنین دستور گرفتم.

14.  سینهی جنبانیدنی و ساق پیشكشی (از قربانی) را تو و پسران و دخترانت با تو در محل پاك بخورید چون‏كه از ذبحهای قربانیهای سلامتی فرزندان ییسرائل (اسرائیل)، حق تو و حق فرزندانت تعیین شده است.

15.  ساق پیشكشی و سینهی جنبانیدنی را كه همراه پیههای روی آتشهای قربانگاه برای تكان دادن به حضور خداوند خواهند آورد، همان‏طوری كه خداوند فرمان داد برای تو و برای فرزندانت با تو حق ابدی است.

16.  و مُشه (موسی) دربارهی بز نر قربانی خطا كه اینك سوزانیده شده بود جویا شد. بر اِلعازار و ایتامار پسرانی كه برای اَهَرُون (هارون) باقی مانده بودند غضب كرده گفت:

17.  چرا قربانی خطا را كه فوقالعاده مقدس است در محل تقدس نخوردید؟ (خداوند) آن را به شما داد كه گناه جماعت را برشمرده و از حضور خداوند برای آن‏ها طلب عفو كنید.

18.  اینك خون آن (قربانی خطا) به داخل جایگاه مقدس آورده نشده است. البته میبایست آن را در جایگاه مقدس همان‏طوری كه فرمان دادم خورده باشید.

19.  اَهَرُون (هارون) به مُشه (موسی) گفت: در چنین روزی (كه مردههای من هنوز دفن نشدهاند) آن‏ها (جماعت) قربانی خطا و قربانی سوختنی خود را به حضور خدا تقدیم كردند و من از آن قربانی خطا خوردم. آیا به نظر خداوند خوش میآید؟

20.  مُشه (موسی) شنید و به نظرش خوش آمد.


 

[1] منظور از آتش، بیگانه آتشی است كه از روی قربانگاه برداشته نشده باشد.

 

 

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

وَييقْرا-فصل اول-پاراشای وَييقْرا
وَييقْرا-فصل دوم
وَييقْرا-فصل سوم
وَييقْرا-فصل چهارم
وَييقْرا-فصل پنجم
وَييقْرا-فصل ششم-پاراشای صَو
وَييقْرا-فصل هفتم
وَييقْرا-فصل هشتم
وَييقْرا-فصل نهم - پاراشای شِمینی
وَييقْرا-فصل دهم
وَييقْرا-فصل یازدهم
وَييقْرا-فصل دوازدهم-پاراشای تزریعَ
وَييقْرا-فصل سیزدهم
وَييقْرا-فصل چهاردهم-پاراشای مصوراع
وَييقْرا-فصل پانزدهم
وَييقْرا-فصل شانزدهم-پاراشای اَخَری موت
وَييقْرا-فصل هفدهم
وَييقْرا-فصل هجدهم
وَييقْرا-فصل نوزدهم-پاراشای قدوشیم
وَييقْرا-فصل بیستم
وَييقْرا-فصل بیست و یکم -پاراشای اِمور
وَييقْرا-فصل بیست و دوم
وَييقْرا-فصل بیست و سوم
وَييقْرا-فصل بیست و چهارم
وَييقْرا-فصل بیست و پنجم-پاراشای بِهَر سینی
وَييقْرا-فصل بیست و ششم-پاراشای بحوقُوتَي
وَييقْرا-فصل بیست و هفتم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید