انجمن کلیمیان تهران
   

وَييقْرا-فصل یازدهم

   

 

 

 

 

شِمینی-فصل یازدهم

1.      خداوند با مُشه (موسی) و اَهَرُون (هارون) صحبت كرده به آن‏ها چنین گفت:

2.      به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) صحبت كرده بگویید: از تمام چارپایانی كه روی زمیناند حیواناتی كه خواهید خورد این‏ها هستند.

3.      از چارپایان، هر سمداری را كه بین سمها شكاف دارد و نشخوار كننده است، بخورید.

4.      اما از نشخواركنندگان و سمداران اینها را نخورید. شتر كه نشخوار كننده است ولی سم شکاف‏دار ندارد برای شما ناپاك است.

5.      و خرگوش كوتاهگوش كه نشخواركننده است و سم شکاف‏دار ندارد برای شما ناپاك است.

6.      و خرگوش دراز گوش که نشخوار کننده است و سم شکاف‏دار ندارد برای شما ناپاک است.

7.      و خوك كه سم درمیآورد و شكاف هم بین سم دارد ولی نشخوار نمیكند برای شما ناپاك است.

8.      از گوشتشان نخورید و لاشهیشان را لمس نكنید، برای شما ناپاكند.

9.      از هرچه كه در آب است این‏ها را بخورید: هركدام در آبها، در دریاها یا در رودهاست و باله و فلس دارد آن‏ها را بخورید.

10.  و هرچه در دریاها و در رودها یعنی هر موجود آبی و هر جانوری كه در آب است اگر باله و فلس نداشته باشد برای شما تنفرآور (و ناپاك) میباشد.

11.  برای شما تنفرآور (و ناپاك) باشند از گوشتشان نخورید و لاشهی آن‏ها را تنفرآور (و ناپاك) بدانید.

12.  هرچه كه در آب است و فلس ندارد برای شما تنفرآور (و ناپاك) است.

13.  این‏ها را از بالداران تنفرآور (و ناپاك) بدانید. خورده نشوند. تنفرآور (و ناپاك) هستند. عقاب و مرغ استخوانخوار و عقاب دریایی.

14.  كركس و قوش به نوعش.

15.  هر كلاغی به نوعش.

16.  شترمرغ و كوكو و مرغ نوروزی و باز به نوعش.

17.  بوم، قرهقاز و جغد.

18.  جغد شاخدار و مرغ سقا و لاشخور.

19.  لكلك و ماهیخوار به نوعش و هدهد و خفاش.

20.  هر حشرهی بالداری كه بر چهارپا میرود برای شما تنفرآور (و ناپاك) است.

21.  ولی از هر حشرهی بالداری كه بر چهار(پا) میرود این‏ها را بخورید. آن‏هایی كه بالای پاهایشان پای (خمیده) دارند كه بهوسیلهی آن‏ها روی زمین بجهند.

22.  این‏ها را از این (نوع) بخورید. انواع (ملخ): اَربِه، سُلعام، حَرگُول، حاگاو.

23.  و هر حشرهی پرندهای كه چهارپا دارد برای شما تنفرآور (و ناپاك) است.

24.  و بهوسیلهی این‏ها (كه در زیر ذكر میشود) ناپاك میشوید. هركس لاشهی آن‏ها را لمس كند تا غروب ناپاك است.

25.  هركس لاشهی آن‏ها را بردارد لباسهایش را بشوید، تا غروب ناپاك است.

26.  هر چهارپایی كه سمدار است و شكاف ندارد و نشخوار نمیكند برای شما ناپاك است. هر كه آن‏ها را لمس كند ناپاك میگردد.

27.  از حیواناتی كه بر چهارپا راه میروند، هركدام بر كف پاهایش راه برود برای شما ناپاك است. هركس لاشهی آن‏ها لمس كند تا غروب ناپاك میماند.

28.  و هركس لاشهی آن‏ها را بردارد لباسهایش را بشوید، تا غروب ناپاك است. برای شما ناپاك هستند.

29.  و از جنبندههایی كه روی زمین زیاد تولید مثل میكنند برای شما این‏ها ناپاكند: موش‏كور و موش و لاكپشت به نوعش.

30.  مارمولك گرمسیری و بزمجه و مارمولك و چلپاسه و حربا.

31.  این‏ها در تمام جنبدهها برای شما ناپاك هستند. هركس بدن آن‏ها را از لحظه مردن لمس كند تا غروب ناپاك است.

32.  و هرچه كه قسمتی از مردهی آن‏ها بهرویش بیفتد ناپاك میشود. از قبیل هر اسباب چوبی یا پارچهای یا چرمی یا از جنس گونی و هر وسیلهای كه بهكار گرفته میشود (كه ناپاك شده باشد) اگر داخل آب برده شود تا غروب ناپاك است سپس پاك میشود.

33.  و هر ظرف سفالین كه از آن‏ها به داخلش بیفتد تمام آنچه كه در داخلش باشد ناپاك خواهد شد و آن‏را بشكنید.

34.  هر نوع خوراكی كه خورده میشود چنانچه به آن (قبلاً) مایعات رسیده باشد ناپاكیپذیر است و هر نوع نوشیدنی قابل نوشیدن در هر ظرفی كه باشد ناپاكیپذیر است.

35.  و هرچه كه از لاشهی آن‏ها بر آن افتد ناپاك میگردد. تنور و اجاق خراب شود، ناپاك هستند و (اگر آن‏ها را تطهیر نكنید) برای شما ناپاك خواهند ماند.

36.  اما چشمه و چاه و بركه آب قابلیت طاهرشدن دارند و كسی كه (در حین غسل) با لاشهی آن (چیز) ها (ی ناپاك) تماس یابد ناپاك خواهد ماند.

37.  و هرگاه از لاشهی آن‏ها روی هر بذر كاشتنی كه كاشته خواهد شد بیفتد، (آن بذر) پاك است.

38.  و چنانچه (قبلاً) روی آن بذر مایعات ریخته شده باشد و (بعد) از لاشهی آن‏ها روی آن بیفتد برای شما ناپاك است.

39.  هرگاه (یكی) از چارپایانی كه برای شما خوردنی است بمیرد، كسی كه لاشهاش را لمس كند تا غروب ناپاك خواهد بود.

40.  كسی كه از لاشهاش می‏خورد لباسش را بشوید تا غروب[1]  ناپاك خواهد بود و كسی كه آن را برمیدارد لباسش را بشوید تا غروب ناپاك خواهد بود.

41.  و هر حشرهای كه روی زمین حركت دارد تنفرآور و ناپاك است خورده نشود.

42.  در میان همهی حشراتی كه روی زمین حركت دارند آن‏هایی را كه بر شكم راه میروند و آن‏هایی را كه بر چهارپا یا بر پاهای بسیاری راه میروند نخورید چون‏كه تنفرآور و ناپاك هستند.

43.  روحهای خود را با خوردن هرجنبدهی ناپاكی پلید نكنید و به وسیلهی آن‏ها خود را ناپاك نسازید زیرا با (خوردن) آن‏ها خرف خواهید شد.

44.  زیرا من خداوند خالق شما هستم. خود را آماده بسازید كه مقدس (و مختص من) شوید، چون‏كه من مقدسم. جان‏هایتان را با (خوردن) هر جنبدهی ناپاكی كه روی زمین حركت میكند ناپاك نكنید.

45.  چون‏كه من خداوند هستم كه شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا داور شما باشم. پس نظر به این‏كه من مقدسم شما مقدس باشید.

46.  این است قانون چارپایان و بالداران و تمام جانورانی كه در آب حركت دارند و برای هر جانداری كه روی زمین حركت میكند ...

47.  برای تشخیص بین ناپاك و پاك و بین حیوانی كه حلالگوشت است و حیوانی كه حلالگوشت نیست.


 

[1] درست است كه غروب پاك می‌شود، ولی گناه‏كار می‌ماند. به آیه‌های 8 و 41 و 43 و 44 همین فصل مراجعه شود.

 

 

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

وَييقْرا-فصل اول-پاراشای وَييقْرا
وَييقْرا-فصل دوم
وَييقْرا-فصل سوم
وَييقْرا-فصل چهارم
وَييقْرا-فصل پنجم
وَييقْرا-فصل ششم-پاراشای صَو
وَييقْرا-فصل هفتم
وَييقْرا-فصل هشتم
وَييقْرا-فصل نهم - پاراشای شِمینی
وَييقْرا-فصل دهم
وَييقْرا-فصل یازدهم
وَييقْرا-فصل دوازدهم-پاراشای تزریعَ
وَييقْرا-فصل سیزدهم
وَييقْرا-فصل چهاردهم-پاراشای مصوراع
وَييقْرا-فصل پانزدهم
وَييقْرا-فصل شانزدهم-پاراشای اَخَری موت
وَييقْرا-فصل هفدهم
وَييقْرا-فصل هجدهم
وَييقْرا-فصل نوزدهم-پاراشای قدوشیم
وَييقْرا-فصل بیستم
وَييقْرا-فصل بیست و یکم -پاراشای اِمور
وَييقْرا-فصل بیست و دوم
وَييقْرا-فصل بیست و سوم
وَييقْرا-فصل بیست و چهارم
وَييقْرا-فصل بیست و پنجم-پاراشای بِهَر سینی
وَييقْرا-فصل بیست و ششم-پاراشای بحوقُوتَي
وَييقْرا-فصل بیست و هفتم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید