انجمن کلیمیان تهران
   

وَييقْرا-فصل بیستم

   

 

 

 

قِدُوشیم-فصل بیستم

1.      خداوند به مُشه (موسی) چنین سخن گفت:

2.      به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) بگو از فرزندان ییسرائل و از غریبی كه در (میان قوم) ییسرائل زندگی میكند هركس از نسلش (كسی را) برای مُولِخ (بت مخصوصی است) تخصیص دهد حتماً كشته شود. عامهی مردم او را سنگباران كنند.

3.      و من خشمم را متوجه آن شخص میكنم و او را از میان قومش نابود میسازم چون‏كه به خاطر ناپاك كردن مكان مقدس من و برای بیحرمت ساختن نام مقدسم از نسل خود (كسی را) برای (بت) مُولِخ تخصیص داده است.

4.      و اگر عامهی مردم از كشتن آن مرد در حالیكه از نسلش (كسی) را به مُولِخ داده چشم بپوشند (بدین منظور) که او را نکشند.

5.      من خشمم را متوجه آن مرد و خانوادهاش نموده، او را و همه كسانی را كه از او پیروی میكنند تا به دنبال مُولِخ منحرف شوند از میان قومشان نابود میكنم.

6.      اگر كسی به احضاركنندهی روح و جادوگر رجوع كند تا با پیروی از آن‏ها منحرف شود من خشمم را متوجه آن شخص نموده او را از میان قومش نابود خواهم كرد.

7.      خود را (به خداوند) اختصاص دهید تا مقدس بمانید زیرا من خداوند خالق شما هستم.

8.      قانونهای مرا رعایت كرده آن‏ها را اجرا كنید. من خداوند مقدس كنندهی شما هستم.

9.      هرگاه كسی پدر و مادرش را (حتی بعد از درگذشتشان) دشنام دهد حتماً كشته شود. (چون) پدر و مادرش را دشنام داده كشته شود خونش به گردن خود اوست.

10.  اگر مردی با زن عقد شده یعنی با زن همنوعش زنا كند، مرد و زن زنا كننده حتماً كشته شوند.

11.  مردی كه با زن پدرش همخوابگی كند با ناموس پدرش همخوابگی كرده است هر دو حتماً كشته شوند خونشان به گردن خودشان است.

12.  اگر مردی با عروسش همخوابگی كند هر دو كشته شوند. (چون) مرتكب فجور شدهاند كشته شوند. خونشان به گردن خودشان است.

13.  و مردی كه با مذكری همانند آمیزش با زن همخوابگی كند هردوی آن‏ها حتماً كار زشتی كردهاند، حتماً كشته شوند خونشان بهگردن خودشان است.

14.  و (عمل) مردی كه زنش و مادرش را بگیرد زشت است و او و آن‏ها را با آتش بسوزانید. در میان شما عمل زشت نباشد.

15.  كسی كه با چارپا همخواب شود حتماً كشته شود و آن چارپا را (نیز) بكشید.

16.  و زنی كه به هر چارپایی نزدیك شود تا با او جماع كند آن زن و آن چارپا را بكش. حتماً كشته شوند خونشان بهگردن خودشان است.

17.  اگر مردی خواهر خود یعنی دختر پدر یا دختر مادرش را بگیرد و یا عورت او را ببیند و آن خواهر هم عورت او را ببیند این عمل شرمآور است. در حضور اهل قومشان به مرگ نابهنگام خواهند مرد (و چون آن برادر مسئولیت مستقیم دارد) با همخوابگی با خواهرش متحمل گناه هم میشود.

18.  و مردی كه با زنی در حال قاعدگی خوابیده و مقاربت كند منبع خون (قاعدگی) او را آشكار كرده و آن زن هم منبع خون (قاعدگی) خود را آشكار ساخته است هر دو از میان قوم خود به مرگ نابهنگام خواهند مرد.

19.  با خواهر مادرت و خواهر پدرت همخوابگی نكن زیرا كسانی كه با خویشاوندان (محارم) خود همخوابگی كنند گناهشان را به گردن خواهند داشت.

20.  و مردی كه با زن عمو یا زن دائی خود همبستر شود با ناموس عمو یا ناموس دائیش همخوابگی كرده است. خطایشان را به گردن خواهند داشت بیفرزند خواهند مرد.

21.  و كسی كه زن برادرش را (كه بعد از فوت شوهرش بچهدار باشد) بگیرد عملش زشت است. با ناموس برادرش همخوابگی كرده است بیفرزند خواهند مرد.

22.  تمام قانونها و احكام مرا مراعات نموده آن‏ها را انجام دهید. تا آن سرزمینی كه من شما را به آن‏جا میآورم كه ساكن آن گردید شما را بیرون نریزد.

23.  به قانونهای قومی كه من از پیش شما اخراج میكنم عمل نكنید زیرا (آن‏ها) تمام این كارها را میكردند و از آن‏ها بیزار شدم.

24.  به شما گفتم شما زمینشان را وارث خواهید شد و من آن را یعنی سرزمینی را كه در آن شیر و شهد جاری است به شما خواهم داد كه آن را به ارث ببرید. من خداوند خالق شما هستم كه شما را از (سایر) اقوام مجزا ساختم.

25.  پس مابین چارپای حلالگوشت و حرامگوشت و مابین پرندهی بالدار حرامگوشت و حلال گوشت تمیز دهید. با چارپا و با پرندهی بالدار و با هرچیزی كه روی خاك میجنبد یعنی آن چیزهایی كه برایتان مشخص نمودم كه ناپاك بدانید وجود خود را ناپاك نكنید.

26.  برای من مقدس باشد چون كه من خداوند هستم، مقدس میباشم. پس شما را از دیگر اقوام مجزا ساختم، برای من باقی بمانید.

27.  و مرد یا زنی كه بین آن‏ها عمل احضار روح یا جادوگری باشد حتماً كشته شوند. آن‏ها را سنگباران كنید خونشان بهگردن خودشان است.

 

 

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

وَييقْرا-فصل اول-پاراشای وَييقْرا
وَييقْرا-فصل دوم
وَييقْرا-فصل سوم
وَييقْرا-فصل چهارم
وَييقْرا-فصل پنجم
وَييقْرا-فصل ششم-پاراشای صَو
وَييقْرا-فصل هفتم
وَييقْرا-فصل هشتم
وَييقْرا-فصل نهم - پاراشای شِمینی
وَييقْرا-فصل دهم
وَييقْرا-فصل یازدهم
وَييقْرا-فصل دوازدهم-پاراشای تزریعَ
وَييقْرا-فصل سیزدهم
وَييقْرا-فصل چهاردهم-پاراشای مصوراع
وَييقْرا-فصل پانزدهم
وَييقْرا-فصل شانزدهم-پاراشای اَخَری موت
وَييقْرا-فصل هفدهم
وَييقْرا-فصل هجدهم
وَييقْرا-فصل نوزدهم-پاراشای قدوشیم
وَييقْرا-فصل بیستم
وَييقْرا-فصل بیست و یکم -پاراشای اِمور
وَييقْرا-فصل بیست و دوم
وَييقْرا-فصل بیست و سوم
وَييقْرا-فصل بیست و چهارم
وَييقْرا-فصل بیست و پنجم-پاراشای بِهَر سینی
وَييقْرا-فصل بیست و ششم-پاراشای بحوقُوتَي
وَييقْرا-فصل بیست و هفتم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید