انجمن کلیمیان تهران
   

وَييقْرا-فصل هجدهم

   

 

 

 

 

اَحَرِیمُوت-فصل هجدهم

1.      خداوند به مُشه (موسی) چنین گفت:

2.      به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) خطاب كرده به ایشان بگو من خداوند داور شما هستم.

3.      مانند (اهالی) سرزمین مصر كه در آن ساكن بودید عمل نكنید و چون (اهالی) سرزمین كِنَعَن (کنعان) كه من شما را به آن‏جا میآورم عمل نكنید و به قانونهای آنان رفتار ننمایید.

4.      احكام مرا انجام دهید و قانونهای مرا رعایت نموده طبق آن‏ها رفتار كنید من خداوند داور شما هستم.

5.      قانونها و احكام مرا كه اگر آدمی آن‏ها را انجام بدهد بهوسیلهی آن‏ها زنده میماند مراعات كنید. من خداوند هستم.

6.      هیچكدام از شما با هیچیك از خویشاوندان نزدیك یعنی محارم اقدام به ازدواج نكنید. من خداوند هستم.

7.      با زن پدرت (نامادری مطلقه) و با مادرت ازدواج نكن. مادرت است با وی همخوابگی نكن[1].

8.      با زن (بیوهی) پدرت همخوابگی نكن ناموس پدرت است.

9.      با خواهرت دختر پدرت یا دختر مادرت خواه فرزند مشروع یا غیرمشروع باشد همخوابگی نكن.

10.  با دختر پسرت یا دختر دخترت همخوابگی نكن چون‏كه ناموس تو هستند.

11.  با دختر زن پدرت متولد از پدرت همخوابگی نكن خواهرت است.

12.  با خواهر پدرت همخوابگی نكن خویشاوند نزدیك (یعنی همخون) پدرت است.

13.  با خواهر مادرت همخوابگی نكن خویشاوند نزدیك است (یعنی همخون) مادرت است.

14.  با ناموس برادر پدرت كه زن عموی توست اقدام به همخوابگی نكن.

15.  با عروست همخوابگی نكن زن پسرت است با وی همخوابگی نكن.

16.  با زن برادرت كه ناموس برادرت است همخوابگی نكن.

17.  با زنی و دخترش همخوابگی نكن. (پس از ازدواج با او) دختر پسرش و دختر دخترش را نگیر كه با وی همخوابگی كنی. خویشاوند نزدیك هستند عمل زشتی است.

18.  زنی را با خواهرش نگیر كه با وی همخوابگی كرده در حیات وی برایش هوو فراهم كنی.

19.  در موقع قاعدگی زن، بهخاطر ناپاكی‏اش به او نزدیك نشو كه با وی همخوابگی كنی.

20.  با زن همنوعت (اگر هم از شوهرش حامله نشود) همبستری مكن و موجب بارداری او نشو. تا خود را با او ناپاك سازی.

21.  نگذار از فرزندانت كسی را برای مُولِخ[2] (بت مخصوصی است) نابود كنند و نام خداوندت را خوار نكن من خداوند هستم.

22.  با مذكر مانند زن همخوابگی نكن كار زشتی است.

23.  با هیچ چارپایی ارتباط جنسی برقرار نكن كه با آن ناپاك گردی. زن با چارپا ارتباط جنسی برقرار نكند. عملی غیرطبیعی است.

24.  خویشتن را با هیچ یك از این‏ها ناپاك نسازید زیرا قومهایی كه من آن‏ها را از پیش شما میرانم با تمام این‏ها ناپاك گشتند.

25.  این سرزمین ناپاك شد و گناه (ناپاك شدن) آن را به خاطر (ملوث شدن) آن انتقام گرفتم. پس آن سرزمین ساكنان خود را بیرون ریخت.

26.  شما قانونها و احكام مرا مراعات نمایید و تابع یا غریبی كه در میان شما زندگی میكند هیچ‏یك از این كارهای زشت را انجام ندهد.

27.  زیرا تمام این كارهای زشت را مردم آن سرزمین كه قبل از شما بودند، میكردند و آن سرزمین ناپاك گشت.

28.  تا آن سرزمین همانطور كه آن گروه را قبل از شما بیرون ریخت، شما را به خاطر ناپاك كردن (آن سرزمین) بیرون نریزد.

29.  زیرا هركسی كه هریك از این كارهای زشت را انجام دهد آن اشخاص انجام دهنده از میان قومشان نابود خواهند شد.

30.  از امر من اطاعت نمایید و به هیچیك از مراسم زشتی كه قبل از شما انجام میشد عمل نكنید و با آن‏ها خویشتن را ناپاك نسازید من خداوند خالقتان هستم.


 

[1] در این فصل، منظور از «همخوابگی نكن» ازدواج نكردن با محارم است که نمونه هایی از محارم را هم برشمرده است.

[2] بت‌پرستان بچه را از بین دو توده‌ی آتش به طرف بت مُولِخ عبور می‌دادند و او با آتشی كه از درون بت مُولِخ زبانه می‌كشید می‌سوخت.

 

 

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

وَييقْرا-فصل اول-پاراشای وَييقْرا
وَييقْرا-فصل دوم
وَييقْرا-فصل سوم
وَييقْرا-فصل چهارم
وَييقْرا-فصل پنجم
وَييقْرا-فصل ششم-پاراشای صَو
وَييقْرا-فصل هفتم
وَييقْرا-فصل هشتم
وَييقْرا-فصل نهم - پاراشای شِمینی
وَييقْرا-فصل دهم
وَييقْرا-فصل یازدهم
وَييقْرا-فصل دوازدهم-پاراشای تزریعَ
وَييقْرا-فصل سیزدهم
وَييقْرا-فصل چهاردهم-پاراشای مصوراع
وَييقْرا-فصل پانزدهم
وَييقْرا-فصل شانزدهم-پاراشای اَخَری موت
وَييقْرا-فصل هفدهم
وَييقْرا-فصل هجدهم
وَييقْرا-فصل نوزدهم-پاراشای قدوشیم
وَييقْرا-فصل بیستم
وَييقْرا-فصل بیست و یکم -پاراشای اِمور
وَييقْرا-فصل بیست و دوم
وَييقْرا-فصل بیست و سوم
وَييقْرا-فصل بیست و چهارم
وَييقْرا-فصل بیست و پنجم-پاراشای بِهَر سینی
وَييقْرا-فصل بیست و ششم-پاراشای بحوقُوتَي
وَييقْرا-فصل بیست و هفتم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید