انجمن کلیمیان تهران
   

وَييقْرا-فصل هفدهم

   

 

 

 

 اَحَرِیمُوت-فصل هفدهم

1.      خداوند به مُشه (موسی) چنین گفت:

2.      به اَهَرُون (هارون) و پسرانش و به تمام فرزندان ییسرائل (اسرائیل) خطاب نموده به آن‏ها بگو این است مطلبی كه خداوند فرمان داده است تا بگویم.

3.      هر شخصی از خاندان ییسرائل (اسرائیل) كه در اردوگاه یا خارج از اردوگاه گاو یا بره یا بزی را ذبح نماید ...

4.      و آن را برای قربانی نمودن به درگاه خداوند به جلو چادر محل اجتماع پیش میشكان نیاورد... (این عمل) برای آن شخص قتل محسوب خواهد شد. او خون ریخته است و آن شخص از میان قوم خود نابود خواهد شد.

5.      از این جهت است كه فرزندان ییسرائل (اسرائیل) (باید) ذبحهای خود را كه در صحرا ذبح میكنند برای خداوند به دَرِ چادر محل اجتماع نزد كُوهِن (کاهن) آورده آن‏ها را برای خداوند به صورت قربانی سلامتی ذبح كنند.

6.      و كُوهِن (کاهن) آن خون را بر قربانگاه خداوند در درگاه چادر محل اجتماع بپاشد و آن پیه را به عنوان بوی خوشآیندی برای خداوند دود كند.

7.      و دیگر ذبحهای خود را برای شیاطین كه به دنبال آن‏ها منحرف میگردند ذبح نكنند. این برای آن‏ها و نسلهایشان قانون ابدی خواهد بود.

8.      به آن‏ها بگو هر شخصی از خاندان ییسرائل (اسرائیل) و از غریبی كه در میان آن‏ها زندگی كند كه قربانی سوختنی یا ذبحی تقدیم بدارد ...

9.      و برای تقدیم آن، آن را به حضور خداوند به چادر محل اجتماع نیاورد آن شخص از میان قومش نابود خواهد شد.

10.  و هر شخصی از خاندان ییسرائل (اسرائیل) و از غریبی كه در میان شما زندگی میكند كه هر نوع خونی بخورد خشمم را متوجه خورنده خون ساخته و او را از میان قومش نابود میسازم.

11.  زیرا جان هر بشری به (جریان) خونش بستگی دارد و من برای شما آن‏را برای قربانگاه تخصیص دادم تا برای جانهای شما سبب عفو شود، زیرا خون (قربانی) است كه برای شخص سبب عفو میگردد.

12.  به این جهت به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) گفتم هیچ كسی از شما و از غریبی كه در میان شما زندگی میكند، خون نخورد.

13.  و هر شخصی از فرزندان ییسرائل (اسرائیل) و از غریبی كه در میان آن‏ها زندگی میكند كه حیوان صحرایی یا بالداری را كه خوردنی است شكار میكند خونش را ریخته[1] با خاك بپوشاند.

14.  زیرا در وجود هر جنبندهای (جریان) خون به منزلهی جان اوست. از این جهت است كه به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) گفتم خون هیچ جنبدهای را نخورید زیرا جان هر جنبندهای خونش است هركس آن را بخورد نابود میگردد.

15.  هر شخصی، خواه تابع خواه غریب كه مردار (ذبح حرام-نِوِلا) و نخجیر شده (طِرِفا) بخورد لباسهایش را بشوید در آب غسل نماید، تا شام ناپاك خواهد بود، پاك میشود[2].

16.  و اگر لباسهایش را نشوید و بدنش را غسل ندهد گناهکار خواهد بود.


 

[1] چون اصطلاح «خونش را ریخته» به معنی قتل كردن است لذا توراه با به‌كار بردن این اصطلاح به ما می‌آموزد كه صید حالت ذبح غیر شرعی دارد. فقط در صورتی كه شكار از قسمت پاچه زخمی شود می‌توان آن را ذبح كرده خورد.

[2] پاك می‌شود كه بتواند به محل مقدس بیاید یا از چیزهای مقدس بخورد. ولی بر طبق متن آیه‌های 43 و 44 از فصل یازدهم گناهكار می‌گردد.

 

 

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

وَييقْرا-فصل اول-پاراشای وَييقْرا
وَييقْرا-فصل دوم
وَييقْرا-فصل سوم
وَييقْرا-فصل چهارم
وَييقْرا-فصل پنجم
وَييقْرا-فصل ششم-پاراشای صَو
وَييقْرا-فصل هفتم
وَييقْرا-فصل هشتم
وَييقْرا-فصل نهم - پاراشای شِمینی
وَييقْرا-فصل دهم
وَييقْرا-فصل یازدهم
وَييقْرا-فصل دوازدهم-پاراشای تزریعَ
وَييقْرا-فصل سیزدهم
وَييقْرا-فصل چهاردهم-پاراشای مصوراع
وَييقْرا-فصل پانزدهم
وَييقْرا-فصل شانزدهم-پاراشای اَخَری موت
وَييقْرا-فصل هفدهم
وَييقْرا-فصل هجدهم
وَييقْرا-فصل نوزدهم-پاراشای قدوشیم
وَييقْرا-فصل بیستم
وَييقْرا-فصل بیست و یکم -پاراشای اِمور
وَييقْرا-فصل بیست و دوم
وَييقْرا-فصل بیست و سوم
وَييقْرا-فصل بیست و چهارم
وَييقْرا-فصل بیست و پنجم-پاراشای بِهَر سینی
وَييقْرا-فصل بیست و ششم-پاراشای بحوقُوتَي
وَييقْرا-فصل بیست و هفتم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید