انجمن کلیمیان تهران
   

وَييقْرا-فصل سوم

   

 

 

 

وَییقْرا-فصل سوم

1.      اگر قربانی (كسی) ذبح سلامتی است در صورتی كه از گاوان باشد چه نر و چه ماده، آن را بیعیب به حضور خداوند تقدیم بدارد.

2.      دستش را بر سر قربانیش تکیه داده و آن را جلو درگاه چادر محل اجتماع ذبح نماید. پسران اَهَرُون (هارون) كه كُوهِن (کاهن) هستند آن خون را بر اطراف (قسمت بالای) قربانگاه بپاشند.

3.      از ذبح سلامتی پیهی كه احشاء را میپوشاند و تمام پیهی را كه روی احشاء است هدیهی طعمهی آتش برای خداوند تقدیم بدارد.

4.      و كلیهها و پیه روی آن‏ها را كه در كنار تهیگاههاست و غشاء روی جگر را در كنار كلیهها جدا سازد.

5.      پسران اَهَرُون (هارون) آن را با قربانی سوختنی كه روی هیزمها بر آتش است بر قربانگاه دود كنند. برای خداوند بوی قربانی طعمهی آتش (قربانگاه) خوشآیند میباشد.[1]

6.      و اگر قربانی او به خداوند برای ذبح سلامتی از گوسفندان است آن را نر یا ماده بیعیب تقدیم كند.

7.      اگر وی قربانی خود را بره تقدیم میدارد آن را به حضور خداوند تقدیم بدارد.

8.      دستش را بر سر قربانی خود تكیه داده آن را جلو  چادر محل اجتماع ذبح نماید. پسران اَهَرُون (هارون) خونش را بر اطراف (قسمت بالای) قربانگاه بپاشند.

9.      از ذبح سلامتی، برای خداوند قربانی طعمهی آتش (قربانگاه) بوی خوشآیند است. طعمهی آتش تقدیم بدارد. پیه آن و تمامی دنبهی مقابل دنبالچه را جدا نماید و پیهی كه احشاء را میپوشاند و تمام پیهی كه روی احشاء است ...

10.  و كلیهها و پیه روی آن‏ها را که در كنار تهیگاههاست و غشاء روی جگر را در كنار كلیهها جدا نماید.

11.  كُوهِن (کاهن) آن را بر قربانگاه دود نماید. (این‏ها) به درگاه خداوند طعمهی آتش (قربانگاه) است.

12.  و اگر قربانیش بز باشد آن را به حضور خداوند تقدیم بدارد.

13.  دست خود را بر سر آن تكیه داده و آن را جلو چادر محل اجتماع ذبح نماید. پسران اَهَرُون (هارون) خونش را بر اطراف (قسمت بالایی) قربانگاه بپاشند.

14.  هدیهاش را از آن پیهی كه احشاء را میپوشاند و تمامی پیهی كه روی احشاء است تقدیم بدارد. برای خداوند هدیهی طعمهی آتش (قربانگاه) است.

15.  و كلیهها و پیهی كه روی آن‏ها در كنار تهیگاههاست و غشاء روی جگر را در كنار كلیهها جدا سازد.

16.  كُوهِن (کاهن) آن‏ها را بر قربانگاه دود نماید. بوی طعمهی آتش (قربانگاه) خوشآیند است. هر پیهی (از آن) به خداوند اختصاص دارد.

17.  برای نسلهای شما قانون ابدی باشد. در هرجایی باشید هیچ پیهی (از چارپایانی كه از آن‏ها قربانی تقدیم میشود) و هیچ خونی نخورید.


 

[1] علما «بوی خوش‌آیند» را وسیله‌ی فراهم نمودن رضایت خاطر خدا تفسیر كرده‌اند.

 

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

وَييقْرا-فصل اول-پاراشای وَييقْرا
وَييقْرا-فصل دوم
وَييقْرا-فصل سوم
وَييقْرا-فصل چهارم
وَييقْرا-فصل پنجم
وَييقْرا-فصل ششم-پاراشای صَو
وَييقْرا-فصل هفتم
وَييقْرا-فصل هشتم
وَييقْرا-فصل نهم - پاراشای شِمینی
وَييقْرا-فصل دهم
وَييقْرا-فصل یازدهم
وَييقْرا-فصل دوازدهم-پاراشای تزریعَ
وَييقْرا-فصل سیزدهم
وَييقْرا-فصل چهاردهم-پاراشای مصوراع
وَييقْرا-فصل پانزدهم
وَييقْرا-فصل شانزدهم-پاراشای اَخَری موت
وَييقْرا-فصل هفدهم
وَييقْرا-فصل هجدهم
وَييقْرا-فصل نوزدهم-پاراشای قدوشیم
وَييقْرا-فصل بیستم
وَييقْرا-فصل بیست و یکم -پاراشای اِمور
وَييقْرا-فصل بیست و دوم
وَييقْرا-فصل بیست و سوم
وَييقْرا-فصل بیست و چهارم
وَييقْرا-فصل بیست و پنجم-پاراشای بِهَر سینی
وَييقْرا-فصل بیست و ششم-پاراشای بحوقُوتَي
وَييقْرا-فصل بیست و هفتم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید