انجمن کلیمیان تهران
   

برشیت - فصل یازدهم

   

 

 

 

نُوئَح (نوح)-فصل یازدهم

1.      تمام آن سرزمین یك زبان و كلمات یكسان داشت.

2.      واقع شد كه هنگام مسافرت كردنشان از خاور، در سرزمین شینعار، دره‌ای یافتند و آنجا مسكن گزیدند.

3.      به یكدیگر گفتند بیایید خشت بزنیم و خوب بپزیم. آجر برای آن‏ها جای سنگ و خاك رُس به جای ملاط شد.

4.      گفتند بیایید برای خود شهری بنا كنیم و برجی كه سرش در آسمان باشد و برای خود سبب شهرت شویم مبادا بر تمام جهان پراكنده گردیم.

5.      خداوند برای دیدن آن شهر و آن برجی كه فرزندان آدم بنا می‌كردند، فرود آمد.

6.      خداوند گفت اینك یك قومند و تمامشان یك زبان دارند و این امر وادارشان كرد كه شروع به ساختن كنند و حال از آن‏ها بعید نیست كه آنچه را كه ابتكار كرده‌اند، بسازند.

7.      بیاییم و پایین رفته زبانشان را برهم بزنیم، بطوری‌كه زبان یكدیگر را نفهمند.

8.      خداوند‌ آن‏ها را از آنجا بر روی تمام دنیا پراكنده كرد و از ساختن آن شهر باز ماندند.

9.      چونكه خداوند زبان آن سرزمین را برهم زد، از این لحاظ نامش را باوِل خواند و خداوند آن‏ها را از آنجا بر روی تمام جهان پراكنده نمود.

10.  این تاریخچه‌ی خانواده‌ی شِم است. شِم دو سال بعد از طوفان صدساله شد و اَرپَخشَد را به دنیا آورد.

11.  شِم بعد از به دنیا آوردن اَرپخشَد، پانصد سال زندگی كرد و پسران و دخترانی به دنیا آورد.

12.  و اَرپَخشَد سی و پنج سال زندگی کرد و شِلَح را به دنیا آورد.

13.  و اَرپَخشَد بعد از به دنیا آوردن شِلَح، چهارصد و سه سال زندگی كرد و پسران و دخترانی به دنیا آورد.

14.  شِلَِح سی سال زندگی كرد، عِوِر را به دنیا آورد.

15.  و شِلَح بعد از بدنیا آوردن عِوِر، چهارصد و سه سال زندگی كرد و پسران و دخترانی به دنیا آورد.

16.  عِوِر سی و چهار سال زندگی كرد، پِلِگ را بدنیا آورد.

17.  عِوِر بعد از بدنیا آوردن پِلِگ، چهارصد و سی سال زندگی كرد و پسران و دخترانی به دنیا آورد.

18.  پِلِگ سی سال زندگی كرد و رِعو را به دنیا آورد.

19.  پِلِگ بعد از بدنیا آوردن رِعو، دویست و نه سال زندگی كرد و پسران و دخترانی به دنیا آورد.

20.  رِعو سی و دو سال زندگی كرد و سِروگ را به دنیا آورد.

21.  رِعو بعد از بدنیا آوردن سِروگ، دویست و هفت سال زندگی كرد و پسران و دخترانی به دنیا آورد.

22.  سِروگ سی سال زندگی كرد و ناحُور را به دنیا آورد.

23.  سِروگ بعد از بدنیا آوردن ناحُور، دویست سال زندگی كرد و پسران و دخترانی به دنیا آورد.

24.  ناحُور بیست و نه سال زندگی کرد، تِرَح را به دنیا آورد.

25.  ناحُور بعد از به دنیا آوردن تِرَح، صد و نوزده سال زندگی كرد و پسران و دخترانی به دنیا آورد.

26.  تِرَح هفتاد سال زندگی كرد اَورام و ناحُور و هاران را به دنیا آورد.

27.  و این تاریخچه‌ی خانواده‌ی تِرَح است. تِرَح، اَورام و ناحُور و هاران را به دنیا آورد و هاران لُوط را.

28.  هاران در حضور تِرَح پدرش در سرزمین زادگاهش در اوركَسدیم درگذشت.

29.  اَورام و ناحُور برای خود زنانی گرفتند. نام زن اَورام سارَی و نام زن ناحُور، میلكا دختر هاران (و هاران) پدر میلكا و ییسكا بود.

30.  سارَی نازا بود و بچه‌ای نداشت.

31.  تِرَح، اَورام پسر خود و لُوط پسر هاران نوه‌ی خود و سارَی عروس خود، زن اَورام را، برداشته با هم برای رفتن به سرزمین كِنَعَن (کنعان) از اوركَسدیم خارج شدند و تا حاران آمده آنجا ساكن شدند.

32.  عمر تِرَح دویست و پنج سال بود. تِرَح در حاران درگذشت.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

برشیت - فصل اول پاراشای برشیت
برشیت - فصل دوم
برشیت - فصل سوم
برشیت - فصل چهارم
برشیت - فصل پنجم
برشیت - فصل ششم پاراشای نوَح
برشیت - فصل هفتم
برشیت - فصل هشتم
برشیت - فصل نهم
برشیت - فصل دهم
برشیت - فصل یازدهم
برشیت - فصل دوازدهم پاراشای لخ لخا
برشیت - فصل سیزدهم
برشیت - فصل چهاردهم
برشیت - فصل پانزدهم
برشیت - فصل شانزدهم
برشیت - فصل هفدهم
برشیت - فصل هجدهم  پاراشای ویرا
برشیت - فصل نوزدهم
برشیت - فصل بیستم
برشیت - فصل بیست و یکم
برشیت - فصل بیست و دوم
برشیت - فصل بیست و سوم پاراشای حیی سارا
برشیت - فصل بیست و چهارم
برشیت - فصل بیست و پنجم پاراشای تولدوت
برشیت - فصل بیست و ششم
برشیت - فصل بیست و هفتم
برشیت - فصل بیست و هشتم پاراشای ویصه
برشیت - فصل بیست و نهم
برشیت - فصل سی ام
برشیت - فصل سی و یکم
برشیت - فصل سی و دوم پاراشای وییشلح
برشیت - فصل سی و سوم
برشیت - فصل سی و چهارم
برشیت - فصل سی و پنجم
برشیت - فصل سی و ششم
برشیت - فصل سی و هفتم پاراشای ویشو
برشیت - فصل سی و هشتم
برشیت - فصل سی و نهم
برشیت - فصل چهلم
برشیت - فصل چهل و یکم پاراشای میقص
برشیت - فصل چهل و  دوم
برشیت - فصل چهل و سوم
برشیت - فصل چهل و چهارم پاراشای وییگش
برشیت - فصل چهل و پنجم
برشیت - فصل چهل و ششم
برشیت - فصل چهل و هفتم پاراشای ویحی
برشیت - فصل چهل و هشتم
برشیت - فصل چهل و نهم
برشیت - فصل پنجاهم

 

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید