انجمن کلیمیان تهران
   

برشیت - فصل سی و ششم

   

 

 

 

وَییشلَح-فصل سی و ششم

1.      تاریخچه‌ی خانواده‌ی عِساو (عیسو) كه اِدُوم می‌باشد این است.

2.      عِساو (عیسو) زنانش «عادا» دختر «اِلُون»‌ حیتی و «آهُولی‏واما» دختر «عَنا» دختر «صیوعُون» حیوی را از بین دختران كِنَعَن (کنعان) گرفت.

3.      و «باسْمَت» دختر ییشماعِل (اسماعیل) خواهر نِوایوت را.

4.      عادا برای عِساو (عیسو)، اِلیفَز را زایید و باسْمَت، رِعوئل را.

5.      و آهُولی‏واما، یعوش و یعلام و قُورَح را زایید. اینها پسران عِساو (عیسو)ند كه برای او در سرزمین كِنَعَن (کنعان) به‌دنیا آمدند.

6.      عِساو (عیسو) زنان و پسران و دختران و تمام اهل بیت و مواشی و چارپایان و دارایی خود را كه در سرزمین كِنَعَن (کنعان) كسب كرده بود برداشت از پیش یعقُوو (یعقوب) برادرش به سرزمینی (دیگر) رفت.

7.      زیرا ثروتشان زیادتر از آن بود كه با هم ساكن شوند و سرزمین اقامتگاه آن‏ها به‌خاطر مواشیشان نمی‌توانست آن‏ها را جا دهد.

8.      عِساو (عیسو) در كوه سِعیر ساكن گشت. عِساو همان اِدُوم است.

9.      و تاریخچه‌ی خانواده‌ی عِساو (عیسو) بنیان‌گذار اِدُوم در كوه سِعیر از این قرار است:

10.  اسم‌های پسران عِساو (عیسو) اینها هستند: اِلیفَز پسر عادا زن عِساو. رِعوئل پسر باسْمَت زن عِساو.

11.  پسران اِلیفَز: تیمان، اومار، صِفُو، گَعتام، و قِنَز بودند.

12.  و تیمنَع صیغه‌ی اِلیفَز پسر عِساو (عیسو) بود و برای اِلیفَز عَمالق را زایید. اینها پسران عادا زن عِساوند.

13.  و اینها پسران رِعوئل هستند: نَحَت و زِرَح، شَما و میزا. اینها پسران باسْمَت زن عِساو (عیسو) بودند.

14.  و اینها پسران «آهُولی‌واما» دختر عَنا دختر صیوعُون زن عِساو (عیسو)ند (وی) برای عِساو و یعوش، یعلام و قُورح را زایید.

15.  اینها روسای (قبیله‌ی) پسران عِساو (عیسو)ند. پسران اِلیفَز نخست‌زاد عِساو: رئیس قبیله‌ی تِمان، رئیس قبیله‌ی اُومار و رئیس قبیله‌ی صِفُو، رئیس قبیله‌ی قِنَز.

16.  رئیس قبیله‌ی قُورَح، رئیس قبیله‌ی گَعتام. رئیس قبیله‌ی عَمالِق، اینها روسای قبیله‌های اِلیفَز هستند در سرزمین اِدُوم. اینها فرزندان «عادا» هستند.

17.  اینها فرزندان رِعوئل پسر عِساو (عیسو) هستند: رئیس قبیله‏ی نَحَت، رئیس قبیله‏ی زِرِح، رئیس قبیله‏ی شَما، رئیس قبیله‏ی میزا، اینها روسای قبیله رِعوئل در سرزمین اِدُوم هستند، اینها پسران باسمَت زن عِساو هستند.

18.  و اینها پسران «آهُولی‌واما» زن عِساو (عیسو)ند.

رئیس قبیله‌ی یعوش، رئیس قبیله‌ی یعلام، رئیس قبیله‌ی قُورَح،

اینها روسای قبیله‌ی «آهُولی‌واما» دختر عَنا زن عِساو (عیسو)ند.

19.  اینها پسران عِساو (عیسو) كه همان اِدُوم است بوده و اینها روسای قبیله‌ی آن‏ها می‌باشند.

20.  اینها پسران سِعیر حُوری ساكنین آن سرزمین‌اند. لُوطان و شُووال و صیوعُون و عَنا.

21.  و دیشُون و اِصِر و دیشان. اینها روسای قبیله‌ی حُوری پسران سِعیر در سرزمین اِدُومند.

22.  پسران لُوطان حُوری، هِمام و خواهر لُوطان تیمنَع است.

23.  و اینها پسران شُووال‌اند. عُوان و مانَحَت و عِیوال، شِفو و اوُنام.

24.  و اینها پسران صیوعُون هستند: اَیا و عَنا همان عَنایی است كه در صحرا موقعی كه خران را میچرانید (با جفت كردن خرها با اسب‌ها) برای صیوعُون پدرش قاطرها را به‌دست آورد.

25.  و اینها فرزندان عَنا هستند: دیشُون و «آهُولی‌واما» دختر عَنا.

26.  و اینها پسران دیشان هستند: هِمدان و اِشبان و ییتران و كِران.

27.  اینها پسران اِصِر هستند: بیلهان و زَعقان و عَقان.

28.  اینها پسران دیشان هستند: عوص و اَران.

29.  اینها روسای قبیله‌ی حُوری‌اند: رئیس قبیله‌ی لُوطان، رئیس قبیله‌ی شُووال، رئیس قبیله‌ی صیوعُون، رئیس قبیله‌ی عَنا.

30.  رئیس قبیله‌ی دیشُون، رئیس قبیله‌ی اِصِر، رئیس قبیله‌ی دیشان، اینها برحسب روسای قبایلشان روسای قبیله‌ی حُوری در سِعیر هستند.

31.  قبل از اینكه پادشاهی بر فرزندان ییسرائل (اسرائیل) سلطنت كند اینها پادشاهانی هستند كه در سرزمین اِدُوم سلطنت كردند.

32.  بِلَع پسر بِعُور در اِدُوم پادشاهی كرد و نام شهرش دینهاوا بود.

33.  بِلَع فوت نموده یوواو پسر زِرَح از باصرا به‌جایش پادشاه شد.

34.  یوواو فوت نموده حوشام از سرزمین تِمانی به‌جایش پادشاه شد.

35.  حوشام فوت نموده هَدَد پسر بِدَد درهم كوبنده‌ی میدیان در صحرای مُوآب به‌جایش پادشاه شد و نام شهرش عَویت بود.

36.  هَدَد فوت نمود سَملا از مَسرِقا به‌جایش پادشاه شد.

37.  سَملا فوت نمود شائول از رِحُووُت هَناهار به‌جایش پادشاه شد.

38.  شائول فوت نمود و بَعَل حانان پسر عَخبُور به‌جایش پادشاه شد.

39.  بَعَل حانان پسر عَخبُور فوت نمود و هَدَر به‌جایش پادشاه شد و نام شهرش پاعو و نام زنش مِهِطَوْئِل دختر مَطرِد دختر مِه‌زاهاو بود.

40.  و اینها برحسب قبیله‌ها، محل‌ها و نام‌هایشان روسای قبیله‌ی عِساو (عیسو)ند: رئیس قبیله‌ی تیمنَع رئیس قبیله‌ی عَلوا، رئیس قبیله‌ی یتِت.

41.  رئیس قبیله‌ی «آهُولی‌واما»، رئیس قبیله اِلا، رئیس قبیله پینون.

42.  رئیس قبیله قِنَز، رئیس قبیله تیمان، رئیس قبیله میوصار.

43.  رئیس قبیله مَگدیئل، رئیس قبیله عیرام، اینها برحسب مسكنشان در سرزمین استقراریشان رئیس‌های قبیله‌ی اِدُوم هستند. عِساو (عیسو) بنیان‏گزار اِدُوم می‌باشد.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

برشیت - فصل اول پاراشای برشیت
برشیت - فصل دوم
برشیت - فصل سوم
برشیت - فصل چهارم
برشیت - فصل پنجم
برشیت - فصل ششم پاراشای نوَح
برشیت - فصل هفتم
برشیت - فصل هشتم
برشیت - فصل نهم
برشیت - فصل دهم
برشیت - فصل یازدهم
برشیت - فصل دوازدهم پاراشای لخ لخا
برشیت - فصل سیزدهم
برشیت - فصل چهاردهم
برشیت - فصل پانزدهم
برشیت - فصل شانزدهم
برشیت - فصل هفدهم
برشیت - فصل هجدهم  پاراشای ویرا
برشیت - فصل نوزدهم
برشیت - فصل بیستم
برشیت - فصل بیست و یکم
برشیت - فصل بیست و دوم
برشیت - فصل بیست و سوم پاراشای حیی سارا
برشیت - فصل بیست و چهارم
برشیت - فصل بیست و پنجم پاراشای تولدوت
برشیت - فصل بیست و ششم
برشیت - فصل بیست و هفتم
برشیت - فصل بیست و هشتم پاراشای ویصه
برشیت - فصل بیست و نهم
برشیت - فصل سی ام
برشیت - فصل سی و یکم
برشیت - فصل سی و دوم پاراشای وییشلح
برشیت - فصل سی و سوم
برشیت - فصل سی و چهارم
برشیت - فصل سی و پنجم
برشیت - فصل سی و ششم
برشیت - فصل سی و هفتم پاراشای ویشو
برشیت - فصل سی و هشتم
برشیت - فصل سی و نهم
برشیت - فصل چهلم
برشیت - فصل چهل و یکم پاراشای میقص
برشیت - فصل چهل و  دوم
برشیت - فصل چهل و سوم
برشیت - فصل چهل و چهارم پاراشای وییگش
برشیت - فصل چهل و پنجم
برشیت - فصل چهل و ششم
برشیت - فصل چهل و هفتم پاراشای ویحی
برشیت - فصل چهل و هشتم
برشیت - فصل چهل و نهم
برشیت - فصل پنجاهم

 

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید