انجمن کلیمیان تهران
   

برشیت - فصل چهل و ششم

   

 

 

 

وَییگَش-فصل چهل و ششم

1.      ییسرائل (اسرائیل) با هرچه داشت كوچ كرده به بِئِرشِوَع رفت. برای خدای پدرش ییصحاق (اسحاق) ذبح‌هایی نمود.

2.      خداوند در رویای شب به ییسرائل (اسرائیل) گفت: یعقُوو! یعقُوو! (یعقوب! یعقوب!) گفت: حاضرم.

3.      گفت: من همان قادر، خداوند پدرت هستم. از رفتن به مصر نترس زیرا آنجا به قوم بزرگی مبدلت خواهم كرد.

4.      من با تو به مصر خواهم آمد و البته تو را باز می‌گردانم و یوسف دستش را روی چشمانت خواهد نهاد.

5.      یعقُوو (یعقوب) از بِئِرشِوَع عزیمت كرد و فرزندان ییسرائل (اسرائیل)، یعقُوو (یعقوب) پدرشان و اطفال و زنانشان را با كالسكه‌هایی كه پَرعُوه (فرعون) برای بردن آن‏ها فرستاده بود، بردند.

6.      مواشی و ثروتشان را كه در سرزمین كِنَعَن (کنعان) به دست آورده بودند برداشته، یعقُوو (یعقوب) و تمام نسلش همراهش به مصر آمدند.

7.      فرزندانش، فرزندان فرزندانش با او، دختران و دختران پسرانش و تمام نسلش را با خود به مصر آورد.

8.      این است نام‌های فرزندان ییسرائل (اسرائیل) كه به مصر آمدند، یعقُوو (یعقوب) فرزندانش نخست‌زاده‌ی یعقُوو (یعقوب) رِئووِن است.

9.      و پسران رِئووِن: حَنُوخ و پلِو، حِصرُون، كَرمی.

10.  و پسران شیمعُون: یموئِل و یامین و اُوهَد و یاخین و صُوحَر و شائول پسر هَكِنَعَنیت.

11.  و پسران لِوی (لاوی): گِرشون، قِهات و مِراری.

12.  و پسران یهودا: عِر و اوُنان و شِلاه و پِرِص و زِرَح. عِر و اوُنان در سرزمین كِنَعَن (کنعان) فوت نمودند پسران پِرِص: حَصُرون و حامول.

13.   و پسران ییساخار: تُولاع و پوواه و یوو و شیمرُون.

14.  و پسران زِوولون: سِرِد و اِلون و یحَلئِل.

15.  اینها هستند پسران (و نوه‌های) لِئا كه علاوه بر دخترش دینا در پَدَن‌اَرام برای یعقُوو (یعقوب) زایید. تمام پسران و دخترانش سی و سه نفر.

16.  و پسران گاد: صِیفیون و حَگی، شونی و اِصبُون و عِری و اَروُدی و اَرئِلی.

17.  و پسران آشِر: ییمناه و ییشوا و ییشوی و بِریعا و خواهرشان سِرَح، و پسران بِریعا: حِوِر و مَلكی‌ئِل.

18.  اینها فرزندان (و نوه‌های) زیلپا هستند كه لاوان او را به لِئا دخترش به‌عنوان كنیز داده بود و این شانزده نفر را برای یعقُوو (یعقوب) زایید.

19.  پسران راحِل، زن یعقُوو (یعقوب) یوسف و بینیامین.

20.  برای یوسف در سرزمین مصر مِنَشه و اِفْرَییم به‌دنیا آمدند كه آسنَت دختر پُوطی‏فِرَع كاهن اوُن برای او زایید.

21.  و پسران بینیامین : بِلَع، بِخِر و اَشبِل و گِراء و نَعَمان، اِحی و رُوش، موییم وحوپیم و آرد.

22.  اینها پسران (و نوه های) راحِل هستند كه برای یعقُوو (یعقوب) به‌دنیا مآآمدآنتیعبهصثعبهخصثآمدند جمعا چهارده نفر.

23.  پسر دان: حوشیم.

24.  و پسران نفتالی: یحصِئِل و گونی و بِصِر و شیلِم.

25.  اینها پسران (و نوه‌های) بیلها (كنیز راحل) هستند كه لاوان به راحِل دخترش داد و اینها را برای یعقُوو (یعقوب) زایید. جمعاً هفت نفر.

26.  تمام افرادی كه با یعقُوو (یعقوب) به مصر آمدند پدیدآمدگان نسل وی غیر از زنان پسران یعقُوو (یعقوب) جمعا شصت و شش نفر.

27.  و پسران یوسف كه در مصر برای او به‌دنیا آمدند دو نفر. تمام افراد خاندان یعقُوو (یعقوب) كه به مصر آمدند هفتاد نفر.

28.  (یعقُوو (یعقوب)) یهودا را پیشاپیش خودش به منظور راهنمایی نمودن به سوی (گُوشِن) نزد یوسف فرستاد. پس به سرزمین گُوشِن آمدند.

29.  یوسف كالسكه خود را بست و به استقبال ییسرائل (اسرائیل) پدر خود به گُوشِن عزیمت نمود به او ظاهر شد، یوسف به گردن او افتاد و مدتی بر گردن او گریه كرد.

30.  ییسرائل (اسرائیل) به یوسف گفت: بعد از اینكه روی تو را دیدم كه هنوز زنده‌ای حال (اهمیت ندارد) بمیرم.

31.  یوسف به برادران و خاندان پدرش گفت: «بروم به پَرعُوه (فرعون) اطلاع دهم و به وی بگویم برادران و خاندان پدرم كه در سرزمین كِنَعَن (کنعان) بودند نزد من آمده‌اند.

32.  و آن اشخاص چوپان گوسفندند چون‏كه گله‌دار بوده‌اند. گوسفندان و گاوانشان و هرچه را داشته‌اند آورده‌اند».

33.  اگر پَرعُوه (فرعون) شما را صدا زند و بگوید كارتان چیست؟

34.  بگویید بندگانت از كودكی تا كنون، هم ما و هم پدرانمان گله‌دار بوده‌اند. چون هر چوپان گله‌ای در نظر مصریان ناپسند است. در سرزمین گُوشِن (كه دور از محیط مصریان است) ساكن خواهید شد.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

برشیت - فصل اول پاراشای برشیت
برشیت - فصل دوم
برشیت - فصل سوم
برشیت - فصل چهارم
برشیت - فصل پنجم
برشیت - فصل ششم پاراشای نوَح
برشیت - فصل هفتم
برشیت - فصل هشتم
برشیت - فصل نهم
برشیت - فصل دهم
برشیت - فصل یازدهم
برشیت - فصل دوازدهم پاراشای لخ لخا
برشیت - فصل سیزدهم
برشیت - فصل چهاردهم
برشیت - فصل پانزدهم
برشیت - فصل شانزدهم
برشیت - فصل هفدهم
برشیت - فصل هجدهم  پاراشای ویرا
برشیت - فصل نوزدهم
برشیت - فصل بیستم
برشیت - فصل بیست و یکم
برشیت - فصل بیست و دوم
برشیت - فصل بیست و سوم پاراشای حیی سارا
برشیت - فصل بیست و چهارم
برشیت - فصل بیست و پنجم پاراشای تولدوت
برشیت - فصل بیست و ششم
برشیت - فصل بیست و هفتم
برشیت - فصل بیست و هشتم پاراشای ویصه
برشیت - فصل بیست و نهم
برشیت - فصل سی ام
برشیت - فصل سی و یکم
برشیت - فصل سی و دوم پاراشای وییشلح
برشیت - فصل سی و سوم
برشیت - فصل سی و چهارم
برشیت - فصل سی و پنجم
برشیت - فصل سی و ششم
برشیت - فصل سی و هفتم پاراشای ویشو
برشیت - فصل سی و هشتم
برشیت - فصل سی و نهم
برشیت - فصل چهلم
برشیت - فصل چهل و یکم پاراشای میقص
برشیت - فصل چهل و  دوم
برشیت - فصل چهل و سوم
برشیت - فصل چهل و چهارم پاراشای وییگش
برشیت - فصل چهل و پنجم
برشیت - فصل چهل و ششم
برشیت - فصل چهل و هفتم پاراشای ویحی
برشیت - فصل چهل و هشتم
برشیت - فصل چهل و نهم
برشیت - فصل پنجاهم

 

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید