انجمن کلیمیان تهران
   

برشیت - فصل بیست و سوم پاراشای حیی سارا

   

 

 

 

پاراشای حَیه سارا-فصل بیست و سوم

1.      سال‌‌های عمر سارا یكصد و بیست و هفت سال بود. این است سال‌های عمر سارا.

2.      سارا در قیریت اَربَع كه حِورُون است، در سرزمین كِنَعَن (کنعان) وفات نمود. اَوراهام (ابراهیم) (از بِئِرشِوَع) آمد تا برای سارا سوگواری كرده، برایش گریه كند.

3.      اَوراهام (ابراهیم) از نزد میت خود برخاست و با فرزندان حِت چنین سخن گفت:

4.      من در پیش شما غریب و مقیم هستم. قطعه زمین مقبره‌ای از خودتان به من بدهید تا میت خود را از پیش رویم برداشته به خاك بسپارم.

5.      فرزندان حِت به اَوراهام (ابراهیم) چنین جواب دادند.

6.      به (حرف) ما گوش فرا ده! آقا، تو از جانب خداوند در میان ما سروری. مِیتَت را در بهترین مقبره‌های ما به خاك بسپار. كسی مقبره‌اش را برای به خاك سپردن مِیت از تو دریغ نخواهد كرد.

7.      اَوراهام (ابراهیم) برخاسته در برابر جماعت آن سرزمین، فرزندان حِت سر فرود آورد.

8.      با آن‏ها اینطور  صحبت كرد. اگر میلتان است كه مِیتم را از پیش رویم به خاك بسپارم به من گوش دهید و از عِفرُون فرزند صُوحَر برای من درخواست كنید،

9.      تا غار هَمَخپِلا را كه در انتهای صحرای متعلق به اوست در میان ملك خودتان، در قبال (پرداخت) بهای كامل برای گورستان ملكی به من بدهد.

10.  و عِفرُون در میان فرزندان حِت نشسته بود. عِفرُون حیتی در حضور فرزندان حِت در برابر مردمی كه به دادگاه شرع آمده بودند به اَوراهام (ابراهیم) چنین جواب داد.

11.  نه آقا، از من بشنو، آن صحرا را به تو دادم و آن مَغارِه را كه در آن است به تو تقدیم كردم. در انظار اهل قومم آنرا به تو بخشیدم، مِیتت را به‌خاك بسپار.

12.  اَوراهام (ابراهیم) در برابر اهالی آن سرزمین سر فرود آورد.

13.  (اَوراهام (ابراهیم)) در حضور اهالی آن سرزمین به عِفرُون حیتی چنین گفت: اما با این حال خواهش می‌كنم به حرف من گوش بدهی، پول زمین را به تو می‌دهم از من بگیر تا مرده‌ام را آنجا دفن كنم.

14.  عِفرُون در جواب اَوراهام (ابراهیم) چنین گفت:

15.  آقا به من گوش بده، بهای زمین كه چهارصد شِقِل نقره است بین من و تو چیست؟ مِیت خود را دفن كن.

16.  اَوراهام (ابراهیم) حرف عِفرُون را پذیرفت. اَوراهام (ابراهیم)، پولی را كه در حضور فرزندان حِت گفته بود، (یعنی) چهارصد شِقِل رایج برای عِفرُون وزن كرد.

17.  زمین عفرُون كه در مَخپِلا جلو مَمرِه بود یعنی صحرا و مَغارِه‌ای كه در آن است و تمام درختانی كه در كشت‌زار و در تمام حوالی آن اطراف بود (به اَوراهام (ابراهیم)) انتقال یافت،

18.  در حضور فرزندان حِت، در برابر مردمی که به دادگاه شرع آمده بودند به ملكیت اَوراهام (ابراهیم) درآمد.

19.  سپس اَوراهام (ابراهیم)، سارا زنش را در غار صحرای مَخپِلا، كه روی سطح مَمرِه، كه همان حِورُون است در سرزمین كِنَعَن (کنعان) دفن كرد.

20.  آن صحرا و غاری كه در آن است از طرف فرزندان حِت برای گورستان ملكی به اَوراهام (ابراهیم) انتقال یافت.

 

دیگر فصلهای این کتاب:
Back • Next

برشیت - فصل اول پاراشای برشیت
برشیت - فصل دوم
برشیت - فصل سوم
برشیت - فصل چهارم
برشیت - فصل پنجم
برشیت - فصل ششم پاراشای نوَح
برشیت - فصل هفتم
برشیت - فصل هشتم
برشیت - فصل نهم
برشیت - فصل دهم
برشیت - فصل یازدهم
برشیت - فصل دوازدهم پاراشای لخ لخا
برشیت - فصل سیزدهم
برشیت - فصل چهاردهم
برشیت - فصل پانزدهم
برشیت - فصل شانزدهم
برشیت - فصل هفدهم
برشیت - فصل هجدهم  پاراشای ویرا
برشیت - فصل نوزدهم
برشیت - فصل بیستم
برشیت - فصل بیست و یکم
برشیت - فصل بیست و دوم
برشیت - فصل بیست و سوم پاراشای حیی سارا
برشیت - فصل بیست و چهارم
برشیت - فصل بیست و پنجم پاراشای تولدوت
برشیت - فصل بیست و ششم
برشیت - فصل بیست و هفتم
برشیت - فصل بیست و هشتم پاراشای ویصه
برشیت - فصل بیست و نهم
برشیت - فصل سی ام
برشیت - فصل سی و یکم
برشیت - فصل سی و دوم پاراشای وییشلح
برشیت - فصل سی و سوم
برشیت - فصل سی و چهارم
برشیت - فصل سی و پنجم
برشیت - فصل سی و ششم
برشیت - فصل سی و هفتم پاراشای ویشو
برشیت - فصل سی و هشتم
برشیت - فصل سی و نهم
برشیت - فصل چهلم
برشیت - فصل چهل و یکم پاراشای میقص
برشیت - فصل چهل و  دوم
برشیت - فصل چهل و سوم
برشیت - فصل چهل و چهارم پاراشای وییگش
برشیت - فصل چهل و پنجم
برشیت - فصل چهل و ششم
برشیت - فصل چهل و هفتم پاراشای ویحی
برشیت - فصل چهل و هشتم
برشیت - فصل چهل و نهم
برشیت - فصل پنجاهم

 

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید