انجمن کلیمیان تهران
   

برشیت - فصل پنجم

   

 

 

 

بِرِشیت-فصل پنجم

1.      این كتاب تاریخچه‌ی خانواده‌ی آدم است. در روزی كه خداوند، آدم را آفرید او را به شكل (معنوی) خداوند درست كرد.

2.      آن‏ها را مذكر و مؤنث آفرید. بركتشان كرد. نام آن‏ها را در روز آفرینششان، آدم نهاد.

3.      آدم صد و سی سال زندگی كرده بود كه (پسری) به شكل و تركیب خود بوجود آورد و نامش را شِت گذاشت.

4.      آدم بعد از به دنیا آوردن شِت، هشتصد سال زندگی کرد. و پسران و دخترانی به وجود آورد.

5.      تمام مدتی كه آدم زیست، نهصد و سی سال بود و درگذشت.

6.      شِت صد و پنج سال زندگی كرد و اِنُوش را به دنیا آورد.

7.      شِت بعد از به دنیا آوردن اِنُوش، هشتصد و هفت سال زندگی كرد و پسران و دخترانی بوجود آورد.

8.      تمام عمر شِت نهصد و دوازده سال بود و درگذشت.

9.      اِنُوش نود سال زندگی كرد و قِنان را بدنیا آورد.

10.  اِنُوش بعد از به دنیا آوردن قِنان، هشتصد و پانزده سال زندگی کرد و پسران و دخترانی بوجود آورد.

11.  تمام عمر اِنُوش نهصد و پنج سال بود و درگذشت.

12.  قِنان هفتاد سال زندگی كرد و مِحَلَلئِل را به دنیا آورد.

13.  قِنان بعد از به دنیا آوردن مِحَلَلئِل، هشتصد و چهل سال زندگی كرد و پسران و دخترانی بوجود آورد.

14.  تمام عمر قِنان نهصد و ده سال بود و درگذشت.

15.  مِحَلَلئِل شصت و پنج سال زندگی كرد و یرِد را به دنیا آورد.

16.  مَحَلَلئِل بعد از به دنیا آوردن یرِد، هشتصد و سی سال زندگی كرد و پسران و دخترانی به وجود آورد.

17.  تمام عمر مِحَلَلئِل هشتصد و نود و پنج سال بود و درگذشت.

18.  یرِد صد و شصت و دو سال زندگی كرد و حَنُوخ را به دنیا آورد.

19.  یرِد بعد از به دنیا آوردن حَنُوخ، هشتصد سال زندگی كرد و پسران و دخترانی بوجودآورد.

20.  تمام عمر یرِد نهصد و شصت و دو سال بود و درگذشت.

21.  حَنُوخ شصت و پنج سال زندگی كرد و مِتوشِلَح را به دنیا آورد.

22.  حَنُوخ بعد از به دنیا آورد مِتوشِلَح، سیصد سال با خداوند سلوك كرد و پسران و دخترانی بوجود آورد.

23.  تمام عمر حَنُوخ سیصد و شصت و پنج سال بود.

24.  حَنُوخ با خداوند سلوك كرد، ناپدید شد، زیرا خداوند او را برد.

25.  مِتوشِلَح صد و هشتاد و هفت سال زندگی كرد و لِمِخ را به دنیا آورد.

26.  مِتوشِلَح بعد از به دنیا آوردن لِمِخ، هفتصد و هشتاد و دو سال زندگی كرد و پسران و دخترانی بوجود آورد.

27.  تمام عمر مِتوشِلَح نهصد و شصت و نه سال بود و درگذشت.

28.  لِمِخ صد و هشتاد و دو سال زندگی کرد و پسری به دنیا آورد.

29.  اسمش را نُوئَح (نوح) نامید و گفت كه این (فرزند)، ما را از عمل و رنج دستمان كه به سبب زمینی است كه خداوند لعنتش كرد، تسلی خواهد بخشید.

30.  لِمِخ بعد از به دنیا آوردن نُوئَح (نوح)، پانصد و نود و پنج سال زندگی كرد و پسران و دخترانی بوجود آورد.

31.  تمام عمر لِمِخ هفتصد و هفتاد و هفت سال بود و درگذشت.

32.  نُوئَح (نوح) پانصد سال داشت. نُوئَح، شِم و حام و یفِت را به دنیا آورد.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

برشیت - فصل اول پاراشای برشیت
برشیت - فصل دوم
برشیت - فصل سوم
برشیت - فصل چهارم
برشیت - فصل پنجم
برشیت - فصل ششم پاراشای نوَح
برشیت - فصل هفتم
برشیت - فصل هشتم
برشیت - فصل نهم
برشیت - فصل دهم
برشیت - فصل یازدهم
برشیت - فصل دوازدهم پاراشای لخ لخا
برشیت - فصل سیزدهم
برشیت - فصل چهاردهم
برشیت - فصل پانزدهم
برشیت - فصل شانزدهم
برشیت - فصل هفدهم
برشیت - فصل هجدهم  پاراشای ویرا
برشیت - فصل نوزدهم
برشیت - فصل بیستم
برشیت - فصل بیست و یکم
برشیت - فصل بیست و دوم
برشیت - فصل بیست و سوم پاراشای حیی سارا
برشیت - فصل بیست و چهارم
برشیت - فصل بیست و پنجم پاراشای تولدوت
برشیت - فصل بیست و ششم
برشیت - فصل بیست و هفتم
برشیت - فصل بیست و هشتم پاراشای ویصه
برشیت - فصل بیست و نهم
برشیت - فصل سی ام
برشیت - فصل سی و یکم
برشیت - فصل سی و دوم پاراشای وییشلح
برشیت - فصل سی و سوم
برشیت - فصل سی و چهارم
برشیت - فصل سی و پنجم
برشیت - فصل سی و ششم
برشیت - فصل سی و هفتم پاراشای ویشو
برشیت - فصل سی و هشتم
برشیت - فصل سی و نهم
برشیت - فصل چهلم
برشیت - فصل چهل و یکم پاراشای میقص
برشیت - فصل چهل و  دوم
برشیت - فصل چهل و سوم
برشیت - فصل چهل و چهارم پاراشای وییگش
برشیت - فصل چهل و پنجم
برشیت - فصل چهل و ششم
برشیت - فصل چهل و هفتم پاراشای ویحی
برشیت - فصل چهل و هشتم
برشیت - فصل چهل و نهم
برشیت - فصل پنجاهم

 

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید