انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار 

   

اندازه نوشتار:

  

 

كتاب بَمیدبار-پاراشای بَمیدبار-فصل اول

1.      در اولین روز ماه دوم از دومین سال خروج آنها (فرزندان ییسرائل (اسرائیل)) از سرزمین مصر، خداوند در بیابان سینَی (سینا) در چادر محل اجتماع به مُشه (موسی) چنین گفت:

2.      تمام جمعیت فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را برحسب قبیله و خانواده‌ی پدریشان سرشماری كنید، سرشماری آنها از روی تعداد اسامی مردها باشد.

3.      تو و اَهَرُون (هارون) آنها را از بیست ساله به بالا هر كسی را كه در ییسرائل (اسرائیل) مشمول خدمت زیر پرچم می‌باشد، برحسب جمعیتشان به حساب بیاورید.

4.      از هر سبطی یك نفر، كسی كه رئیس خاندان پدریش است با شما باشد.

5.      نام‌های آن كسانی كه با شما حضور خواهند یافت اینها هستند: برای (سبط) رِئووِن، اِلیصور پسر شِدِاور.

6.      برای (سبط) شیمعُون، شِلومیئِل پسر صوری شَدای.

7.      برای (سبط) یهودا، نَحشُون پسر عَمیناداو.

8.      برای (سبط) ییساخار، نِتَن‌اِل پسر صوعار.

9.      برای (سبط) زِوولون، اِلی‌آو پسر حِلُون.

10.  برای فرزندان یوسف برای (سبط) اِفرَئیم، اِلی‌شاماع پسر عَمیهود، برای (سبط) مِنَشِه، گَملیئِل پسر پِداصور.

11.  برای (سبط) بینیامین، اَویدان پسر گیدعُونی.

12.  برای (سبط) دان، اَحیعِزِر پسر عَمی‌شَدای.

13.  برای (سبط) آشِر، پَگعیئِل پسر عُوخران.

14.  برای (سبط) گاد، اِلیاساف پسر دِعوئِل.

15.  برای (سبط) نَفتالی، اَحیرَع پسر عِنان.

16.  اینها دعوت شدگان جمعیت، رؤسای قبیلههای پدریشان سران هزاره‌های (فرزندان) ییسرائل (اسرائیل) می‌باشند.

17.  مُشه (موسی) و اَهَرُون (هارون) این اشخاص را كه به نام معرفی شده بودند به همكاری خود برگزیدند.

18.  و تمام جمعیت را در اول ماه دوم جمع كردند. آنها نسب افراد ذكور بیست ساله به بالای خود را فرد فرد برحسب قبیله و خاندان پدری تعیین كردند.

19.  مُشه (موسی) همانگونه كه خداوند فرمان داد آنها را در بیابان سینَی (سینا) شمرد.

20.  فرزندان رِئووِن نخست‌زاده‌ی ییسرائل (اسرائیل)، تمام مردان بیست ساله به بالا، تمام مشمولان خدمت زیر پرچم، طبق نسب‌نامه‌ی آنها، برحسب قبیله و خانواده‌ی پدریشان، هر نفر از روی تعداد نام‌ها به قرار زیر بودند.

21.  شمرده‌شدگان سبط رِئووِن چهل و شش هزار و پانصد (نفر).

22.  فرزندان شیمعُون، مردان بیست ساله به بالا، تمام مشمولان خدمت زیر پرچم، شمرده شده طبق نسب‌نامه‌ی آنها، برحسب قبیله و خانواده‌ی پدریشان، هر نفر از روی تعداد نام‌ها، به قرار زیر بودند.

23.  شمرده‌شدگان سبط شیمعُون پنجاه و نه هزار و سیصد (نفر).

24.  فرزندان گاد، تمام مشمولان خدمت زیر پرچم، از بیست ساله به بالا، طبق نسب‌نامه‌ی آنها، برحسب قبیله و خانواده‌ی پدریشان، از روی تعداد نام‌ها، به قرار زیر بودند.

25.  شمرده شدگان سبط گاد چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه (نفر).

26.  فرزندان یهودا، تمام مشمولان خدمت زیر پرچم، از بیست‌ساله به بالا، طبق نسب‌نامه‌ی آنها، برحسب قبیله و خانواده‌ی پدریشان، از روی تعداد نام‌ها، به قرار زیر بودند.

27.  شمرده شدگان سبط یهودا هفتاد و چهار هزار و ششصد (نفر).

28.  فرزندان ییساخار، تمام مشمولان خدمت زیر پرچم، از بیست ساله به بالا، طبق نسب‌نامه‌ی آنها، برحسب قبیله و خانواده‌ی پدریشان، از روی تعداد نام‌ها، به قرار زیر بودند.

29.  شمرده شدگان سبط ییساخار پنجاه و چهار هزار و چهارصد (نفر).

30.  فرزندان زِوولون، تمام مشمولان خدمت زیر پرچم، از بیست ساله به بالا، طبق نسب‌نامه‌ی آنها، برحسب قبیله و خانواده‌ی پدریشان، از روی تعداد نام‌ها، به قرار زیر بودند.

31.  شمرده شدگان سبط زِوولون پنجاه و هفت هزار و چهارصد (نفر).

32.  فرزندان یوسف، از فرزندان اِفرَئیم، تمام مشمولان خدمت زیر پرچم، از بیست ساله به بالا، طبق نسب‌نامه‌ی آنها، برحسب قبیله و خانواده‌ی پدریشان، از روی تعداد نام‌ها، به قرار زیر بودند.

33.  شمرده‌ شدگان سبط اِفرَئیم چهل هزار و پانصد (نفر).

34.  فرزندان مِنَشِه، تمام مشمولان خدمت زیر پرچم، از بیست ساله به بالا، طبق نسب‌نامه‌ی آنها، برحسب قبیله و خانواده‌ی پدریشان، از روی تعداد نام‌ها، به قرار زیر بودند.

35.  شمرده‌شدگان سبط مِنَشِه سی و دو هزار و دویست (نفر).

36.  فرزندان بینیامین، تمام مشمولان خدمت زیر پرچم، از بیست ساله به بالا، طبق نسب‌نامه‌ی آنها، برحسب قبیله و خانواده‌ی پدریشان، از روی تعداد نام‌ها، به قرار زیر بودند.

37.  شمرده‌شدگان سبط بینیامین سی و پنج هزار و چهارصد (نفر).

38.  فرزندان دان، تمام مشمولان خدمت زیر پرچم، از بیست ساله به بالا، طبق نسب‌نامه‌ی آنها، برحسب قبیله و خانواده‌ی پدریشان، از روی تعداد نام‌ها، به قرار زیر بودند.

39.  شمرده‌شدگان سبط دان شصت و دو هزار و هفتصد (نفر).

40.  فرزندان آشِر، تمام مشمولان خدمت زیر پرچم، از بیست ساله به بالا، طبق نسب‌نامه‌ی آنها، برحسب قبیله و خانواده‌ی پدریشان، از روی تعداد نام‌ها، به قرار زیر بودند.

41.  شمرده‌شدگان سبط آشِر چهل و یك هزار و پانصد (نفر).

42.  فرزندان نفتالی، تمام مشمولان خدمت زیر پرچم، از بیست ساله به بالا، طبق نسب‌نامه‌ی آنها، برحسب قبیله و خانواده پدریشان، از روی تعداد نام‌ها، به قرار زیر بودند.

43.  شمرده شدگان سبط نَفتالی پنجاه و سه هزار و چهارصد (نفر).

44.  اینها سرشماری شدگانی هستند كه مُشه (موسی) و اَهَرُون (هارون) و رئیس‌های دوازده‌گانه‌ی ییسرائل (اسرائیل) كه هركدام از خاندان پدری خود بودند، شمردند.

45.  تمام سرشماری شدگان فرزندان ییسرائل (اسرائیل) برحسب خانواده‌ی پدریشان از بیست ساله به بالا تمام مشمولان خدمت زیر پرچم در ییسرائل به قرار زیر بودند.

46.  تمام سرشماری شدگان ششصد و سه هزار و پانصد و پنجاه (نفر).

47.  و لِوی‌ها از سبط پدریشان در میان آنها شمرده نشدند.

48.  خداوند به مُشه (موسی) چنین سخن گفت:

49.  اما سبط لِوی را به حساب نیاور و آنها را در میان فرزندان ییسرائل (اسرائیل) سرشماری نكن.

50.  و تو لِوی‌ها را بر میشكان (مسكن) لوح‌های ده‌فرمان گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) و بر همه‌ی اسباب‌های آن و بر هرچه دارد مأمور كن. آنها میشكان و تمام اسباب‌هایش را حمل كنند و خدمت آنرا انجام دهند و پیرامون میشكان اردو بزنند.

51.  و در موقع حركت كردن میشكان، لِوی‌ها آن را پایین آورند و در موقع اردو زدن میشكان، لِوی‌ها آنرا برپا نمایند. و بیگانه‌ای كه (به آن) نزدیك شود كشته خواهد شد.

52.  فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در اردوی (سبط) خود و هركدام در كنار پرچم (بخش سه سبطی) لشکرهایشان اردو زدند.

53.  و لِوی‌ها پیرامون میشكان (مسكن) لوح‌های ده‌فرمان گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) اردو زدند تا بر جمعیت فرزندان ییسرائل غضبی وارد نشود. پس لِوی‌ها پاسگاه میشكان (مسكن) لوحه‌های ده فرمان (گواه) را نگهبانی كنند.

54.  فرزندان ییسرائل (اسرائیل) موافق آنچه كه خداوند به مُشه (موسی) فرمان داده بود عمل كردند. همانگونه عمل كردند.

 

 

Next


دیگر فصلهای این کتاب:

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار
بمیدبار-فصل دوم
بمیدبار-فصل سوم
بمیدبار-فصل چهارم-پاراشای ناسو
بمیدبار-فصل پنجم
بمیدبار-فصل ششم
بمیدبار-فصل هفتم
بمیدبار-فصل هشتم-پاراشای بِهَعَلوتخا
بمیدبار-فصل نهم
بمیدبار-فصل دهم
بمیدبار-فصل یازدهم
بمیدبار-فصل دوازدهم
بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا
بمیدبار-فصل چهاردهم
بمیدبار-فصل پانزدهم
بمیدبار-فصل شانزدهم پاراشاي قُورَح
بمیدبار-فصل هفدهم
بمیدبار-فصل هجدهم
بمیدبار-فصل نوزدهم-پاراشای حوقَت
بمیدبار-فصل بیستم
بمیدبار-فصل بیست و یکم
بمیدبار-فصل بیست و دوم-پاراشای بالاق
بمیدبار-فصل بیست و سوم
بمیدبار-فصل بیست و چهارم
بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس
بمیدبار-فصل بیست و ششم
بمیدبار-فصل بیست و هفتم
بمیدبار-فصل بیست و هشتم
بمیدبار-فصل بیست و نهم
بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت
بمیدبار-فصل سی و یکم
بمیدبار-فصل سی و دوم
بمیدبار-فصل سی و سوم- پاراشای مسعه
بمیدبار-فصل سی و چهارم
بمیدبار-فصل سی و پنجم
بمیدبار-فصل سی و ششم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید