انجمن کلیمیان تهران
   

بمیدبار-فصل بیست و نهم

   

 

 

 

پینحاس-فصل بیست و نهم

1.      و روز اول ماه هفتم برای شما روز اجتماع مقدس باشد. (غیر از پخت و پز) هیچ كار پرزحمتی نكنید. برای شما روز به صدا درآوردن شوفار (به علامت آژیر خطر) باشد.

2.      به منظور بویی خوش برای خداوند یك گاو نر جوان، یك قوچ و هفت بره‌ی بی‌عیب (از هشت‌روزه تا) یکساله به عنوان قربانی سوختنی تقدیم كنید.

3.      و هدیه‌ی آردی آنها، آرد نرم سرشته‌شده در روغن باشد. سه‌دهم (ایفا) برای آن گاو و دو دهم (ایفا) برای آن یك قوچ.

4.      و برای هر بره‌ای از هفت بره یك دهم (ایفا آرد نرم).

5.      و یك بز نر قربانی خطا به منظور طلب بخشایش برای شما.

6.      علاوه بر قربانی سوختنی ماهانه و هدیه‌ی آردی آن و قربانی سوختنی دائمی و هدیه‌ی آردی آن و مایع‌های ریختنیشان. قربانی طعمه‌ی آتش (قربانگاه) را طبق قاعده‌ی آن به منظور بویی خوش به حضور خداوند تقدیم بدارید.

7.      و روز دهم از ماه هفتم برای شما روز اجتماع مقدس باشد. خودتان را رنج دهید (روزه بگیرید) هیچ كاری نكنید.

8.      به حضور خداوند به منظور بویی خوش یك گاو نر و یك قوچ و هفت بره (از هشت روزه تا) یکساله تقدیم كنید. بی‌عیب آماده داشته باشید.

9.      و هدیه‌ی آردی آنها، آرد نرم سرشته شده در روغن باشد. برای هر گاو سه دهم (ایفا)، برای آن یك قوچ دو دهم (ایفا).

10.  برای هر بره‌ای از آن هفت بره یك دهم (ایفا آرد نرم).

11.  یك بز نر قربانی خطا علاوه بر قربانی خطای كیپور و قربانی سوختنی دائمی و هدیه‌ی آردی آن و مایع‌های ریختنیشان (تقدیم بدارید).

12.  پانزدهمین روز ماه هفتم برای شما روز اجتماع مقدس باشد. (غیر از پخت و پز) هیچ كار پر زحمتی نكنید و هفت روز برای خداوند جشن بگیرید.

13.  به حضور خداوند به منظور بویی خوش، سیزده گاو نر جوان، دو قوچ و چهارده بره (از هشت روزه تا) یکساله قربانی سوختنی هدیه‌ی طعمه‌ی آتش (قربانگاه) تقدیم كنید. بی‌عیب باشند.

14.  و هدیه‌ی آردی آنها آرد نرم سرشته شده در روغن باشد. برای هر گاوی از آن سیزده گاو سه دهم (ایفا) برای هر قوچی از آن دو قوچ دو دهم (ایفا).

15.  برای هر بره‌ای از آن چهارده بره یك دهم (ایفا آرد نرم).

16.  علاوه بر قربانی سوختنی دائمی، هدیه‌ی آردی آن و مایع ریختنیش، یك بز نر قربانی خطا (تقدیم بدارید).

17.  و در روز دوم دوازده گاو نر جوان، دو قوچ، چهارده بره‌ی بی‌عیب (از هشت روزه تا) یکساله.

18.  و هدیه‌ی آردی و مایع‌های ریختنیشان برای گاوها، قوچ‌ها و بره‌ها برحسب تعدادشان طبق قاعده.

19.  علاوه بر قربانی سوختنی دائمی و هدیه‌ی آردی آن و مایع‌های ریختنیشان، یك بز نر قربانی خطا (تقدیم بدارید).

20.  و در روز سوم یازده گاو، دو قوچ، چهارده بره‌ی بی‌عیب (از هشت روزه تا) یکساله.

21.  و هدیه‌ی آردی و مایع‌های ریختنیشان برای گاوها، قوچ‌ها و بره‌ها برحسب تعدادشان طبق قاعده.

22.  علاوه بر قربانی سوختنی دائمی و هدیه‌ی آردی آن و مایع ریختنیش، یك بز نر قربانی خطا (تقدیم بدارید).

23.  و در روز چهارم ده گاو، دو قوچ، چهارده بره‌ی بی‌عیب (از هشت روزه تا) یکساله.

24.  هدیه‌ی آردی و مایع‌های ریختنیشان برای گاوها، قوچ‌ها و بره‌ها برحسب تعدادشان طبق قاعده.

25.  و علاوه بر قربانی سوختنی دائمی و هدیه‌ی آردی آن و مایع ریختنیش، یك بز نر قربانی خطا (تقدیم بدارید).

26.  و در روز پنجم نه گاو، دو قوچ، چهارده بره‌ی بی‌عیب (از هشت روزه تا) یکساله.

27.  و هدیه‌ی آردی و مایع‌های ریختنیشان برای گاوها، قوچ‌ها و بره‌ها برحسب تعدادشان طبق قاعده.

28.  و علاوه بر قربانی سوختنی دائمی و هدیه‌‌ی آردی آن و مایع ریختنیش، یك بز نر قربانی خطا (تقدیم بدارید).

29.  و در روز ششم هشت گاو، دو قوچ، چهارده بره‌ی بی‌عیب (از هشت روزه تا) یکساله.

30.  و هدیه‌ی آردی و مایع‌های ریختنیشان برای گاوها، قوچ‌ها و بره‌ها برحسب تعدادشان طبق قاعده.

31.  و علاوه بر قربانی سوختنی دائمی، هدیه‌ی آردی آن و مایع‌های ریختنیش، یك بز نر قربانی خطا (تقدیم بدارید).

32.  و در روز هفتم هفت گاو، دو قوچ، چهارده بره‌ی بی‌عیب (از هشت روزه تا) یکساله.

33.  و هدیه‌های آردی و مایع‌های ریختنیشان برای گاوها، قوچ‌ها و بره‌ها برحسب تعدادشان طبق قاعده‌ی آنها.

34.  و علاوه بر قربانی سوختنی دائمی، هدیهی‌ آردی آن و مایع ریختنیش، یك بز نر قربانی خطا (تقدیم بدارید).

35.  در روز هشتم برای شما عَصِرِت (جشن ویژه) می‌باشد (غیر از پخت و پز) هیچ كار پرزحمتی نكنید.

36.  به منظور بویی خوش‌آیند یك گاو و یك قوچ و هفت بره‌ی بی‌عیب (از هشت‌روزه تا) یکساله به حضور خداوند قربانی سوختنی تقدیم كنید. هدیه‌ی طعمه‌ی آتش (قربانگاه) متعلق به خداوند است، بوی خوش‌آیندی است.

37.  هدیه‌ی آردی و مایع‌های ریختنیشان برای آن گاو، آن قوچ و بره‌ها برحسب تعدادشان طبق قاعده.

38.  و علاوه بر قربانی سوختنی دائمی و هدیه‌ی آردی آن و مایع ریختنیش، یك بز نر قربانی خطا (تقدیم بدارید).

39.  اینها را علاوه بر نذرها و هدیه‌های داوطلبانه‌ی خود در زمانها(ی عیدها)یتان برای خداوند تقدیم بدارید.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار
بمیدبار-فصل دوم
بمیدبار-فصل سوم
بمیدبار-فصل چهارم-پاراشای ناسو
بمیدبار-فصل پنجم
بمیدبار-فصل ششم
بمیدبار-فصل هفتم
بمیدبار-فصل هشتم-پاراشای بِهَعَلوتخا
بمیدبار-فصل نهم
بمیدبار-فصل دهم
بمیدبار-فصل یازدهم
بمیدبار-فصل دوازدهم
بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا
بمیدبار-فصل چهاردهم
بمیدبار-فصل پانزدهم
بمیدبار-فصل شانزدهم پاراشاي قُورَح
بمیدبار-فصل هفدهم
بمیدبار-فصل هجدهم
بمیدبار-فصل نوزدهم-پاراشای حوقَت
بمیدبار-فصل بیستم
بمیدبار-فصل بیست و یکم
بمیدبار-فصل بیست و دوم-پاراشای بالاق
بمیدبار-فصل بیست و سوم
بمیدبار-فصل بیست و چهارم
بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس
بمیدبار-فصل بیست و ششم
بمیدبار-فصل بیست و هفتم
بمیدبار-فصل بیست و هشتم
بمیدبار-فصل بیست و نهم
بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت
بمیدبار-فصل سی و یکم
بمیدبار-فصل سی و دوم
بمیدبار-فصل سی و سوم- پاراشای مسعه
بمیدبار-فصل سی و چهارم
بمیدبار-فصل سی و پنجم
بمیدبار-فصل سی و ششم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید