انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

بمیدبار-فصل سی و دوم 

   

اندازه نوشتار:

  

 

 

مَطُوت-فصل سی و دوم

1.      فرزندان رِئووِن و فرزندان گاد مواشی زیادی داشتند، فوق‌العاده زیاد. سرزمین یعز‍ِر و گیلعاد را دیدند كه اینك آن مكان (محل مناسب) مواشی است.

2.      فرزندان گاد و رِئووِن آمده به مُشه (موسی) و اِلعازار كُوهِن (کاهن) و رئیس‌های جمعیت چنین گفتند:

3.      عَطارُوت و دیوُن و یعزِر و نیمرا و حِشبُون و اِلعالِه و سِوام و نووُ و بِعُون ...

4.      سرزمینی كه خداوند در حضور جمعیت ییسرائل (اسرائیل) ضربت زد سرزمین (مناسب) مواشی است و بندگانت (هم) مواشی دارند.

5.      گفتند اگر در نظرت آبرو یافته‌ایم این سرزمین به‌عنوان زمین ملكی به بندگانت داده شود. ما را از یردِن عبور نده.

6.      مُشه (موسی) به فرزندان گاد و رِئووِن گفت:‌ برادران شما به جنگ بروند و شما اینجا بمانید؟

7.      چرا فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را از رفتن به آن سرزمین كه خداوند به ایشان داده است دلسرد می‌كنید؟

8.      پدران شما (هم) وقتی آنها را از قادِش بَرنِیع فرستادم تا آن سرزمین را ببینند، همینگونه عمل كردند.

9.      تا نَحَل اِشكُول عزیمت كرده از آن سرزمین بازدید به عمل آوردند و فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را دلسرد كردند تا به آن سرزمینی كه خداوند به آنها داده است، نروند.

10.  در آن روز خشم خداوند افروخته شد و چنین سوگند یاد نمود:

11.  چون اشخاصی  از بیست ساله به بالا كه از مصر بیرون آمدند از من كاملاً پیروی ننمودند (آنها) سرزمینی را كه برای اَوراهام (ابراهیم)، با ییصحاق (اسحاق) و یعقُوو (یعقوب) سوگند یاد نمودم (به نسل آنها بدهم) نخواهند دید.

12.  غیر از كالِوْ پسر یفونه قِنیزی و یهُوشوعَ (یُوشَع) پسر نون كه از خداوند كاملاً پیروی نمودند.

13.  خشم خداوند بر ییسرائل (اسرائیل) افروخته شد و آنها را تا تمام شدن همه‌ی آن نسلی كه در نظر خداوند آن بدی را انجام داده بودند، چهل سال در بیابان سرگردان كرد.

14.  و اینك به جای پدران خود انبوه مردمی خطاكار قد علم كرده‌اید كه باز هم برافروختگی خشم خداوند را نسبت به ییسرائل (اسرائیل) بیفزایید.

15.  زیرا كه از او رو می‌گردانید و باز (خداوند) به نگاه داشتن آن (قوم) در بیابان ادامه خواهد داد و تمام این قوم را تباه خواهید كرد.

16.  (آنها) مشرف‌شدگان به حضور او، گفتند: اینجا آغل‌هایی برای مواشی خود و شهرهایی برای اطفالمان خواهیم ساخت.

17.  و ما پیشاپیش فرزندان ییسرائل (اسرائیل) با شتاب بسیج خواهیم شد تا آنها را به مكانشان وارد كنیم. اما اطفال ما به خاطر ساكنین آن سرزمین در شهرهای حصاردار ساكن شوند.

18.  به خانه‌های خود باز نخواهیم گشت تا هریك از (خانواده‌های) فرزندان ییسرائل (اسرائیل) زمین موروثی خود را مالك گردد.

19.  زیرا از آن طرف یردِن به بعد با آنها زمینی ارثی نخواهیم داشت. چونكه زمین ارثی ما این طرف در طرف مشرق یردن، به ما رسیده است.

20.  مُشه (موسی) به آنها گفت: اگر این كار را بكنید، اگر در حضور خداوند برای جنگ بسیج شوید ...

21.  و (اگر) هركدام از شما مجهز زیرنظر خداوند از یردِن بگذرد تا وی (یعنی خداوند) دشمنانش را از جلو آن (قوم) بیرون كند ...

22.  و تا آن سرزمین زیر نظر خداوند به تصرف درآید و بعداً برگردید تا از نظر خداوند و از نظر ییسرائل (اسرائیل) مبرا باشید، پس این سرزمین در حضور خداوند برای شما به عنوان زمین ملكی باقی بماند.

23.  و اگر چنین نكنید اینك به خداوند خطا كرده‌اید، از خطایتان كه گریبانتان را خواهد گرفت، آگاه باشید.

24.  شهرهایی برای اطفالتان و آغل‌هایی برای گوسفندانتان بسازید و آنچه را از دهان شما بیرون آمده است، انجام دهید.

25.  فرزندان گاد و فرزندان رِئووِن به مُشه (موسی) چنین گفتند: بندگانت همانگونه كه آقای ما فرمان می‌دهد عمل خواهند كرد.

26.  اطفال، زنان، مواشی و چارپایان ما آنجا در شهرهای گیلعاد خواهند ماند.

27.  و همانگونه كه آقایم می‌گوید بندگانت، تمام بسیج‌شدگان جنگی، زیر نظر خداوند به جنگ خواهند رفت.

28.  مُشه (موسی) درباره‌ی آنها به اِلعازار كُوهِن (کاهن) و یهُوشوعَ (یُوشَع) پسر نون و سران پدری سبط‌های فرزندان ییسرائل (اسرائیل) دستور داد.

29.  مُشه (موسی) به آنها گفت: اگر فرزندان گاد و رِئووِن تماماً زیر نظر خداوند برای جنگ بسیج شده، همراه شما از یردِن بگذرند و آن سرزمین به تصرف شما درآید، سرزمین گیلعاد را به ملكیت به آنها بدهید.

30.  و اگر همراه شما بسیج شده عبور نكنند، در سرزمین كِنَعَن (کنعان) در میان شما مالك زمین ارثی شوند.

31.  فرزندان گاد و فرزندان رِئووِن چنین پاسخ دادند. آنچه را خداوند به بندگانت سخن گفته است همانگونه عمل خواهیم كرد.

32.  ما زیر نظر خداوند بسیج شده به سرزمین كِنَعَن (کنعان) خواهیم رفت. ولی سرزمین ملكی ما در این طرف یردِن در اختیار ما بماند.

33.  مُشه (موسی) كشور سیحون پادشاه اِمُوری و كشور عُوگ پادشاه باشان را به فرزندان گاد و رِئووِن و به نصف سبط مِنَشِه پسر یوسف داد. آن سرزمین را با شهرهای داخل مرزهای آن یعنی سراسر آن سرزمین را (به آنها داد).

34.  فرزندان گاد، دیووُن و عَطارُوت و عَرُوعِر را نوسازی كردند.

35.  و عَطرُوت شوُفان، و یعزِر و یوگبِها را.

36.  و بِت‌نیمرا و بِت‌هاران، شهرهای حصاردار و آغل‌های گوسفندان را.

37.  و فرزندان رِئووِن، حِشبُون و اِلعالِه و قیریاتَییم را نوسازی كردند.

38.  و نام‌های نووُ و بَعَل مِعُون و سیوما تغییر داده شد و به شهرهایی كه نوسازی كردند نام‌هایی (جدید) دادند.

39.  فرزندان ماخیر پسر مِنَشه به گیلعاد رفته و آن را تسخیر نمودند و اِمُوری را كه در آن بود بیرون راندند.

40.  مُشه (موسی) گیلعاد را به ماخیر پسر مِنَشِه داد و او در آن سرزمین ساكن شد.

41.  یائیر پسر مِنَشِه رفت روستاهای آنها را تسخیر كرد و آنها را روستاهای یائیر نامید.

42.  و نُووَح رفت قِنات و حومه‌هایش را تسخیر كرد و آن را به نام خودش نُووَح نامید.

 

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار
بمیدبار-فصل دوم
بمیدبار-فصل سوم
بمیدبار-فصل چهارم-پاراشای ناسو
بمیدبار-فصل پنجم
بمیدبار-فصل ششم
بمیدبار-فصل هفتم
بمیدبار-فصل هشتم-پاراشای بِهَعَلوتخا
بمیدبار-فصل نهم
بمیدبار-فصل دهم
بمیدبار-فصل یازدهم
بمیدبار-فصل دوازدهم
بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا
بمیدبار-فصل چهاردهم
بمیدبار-فصل پانزدهم
بمیدبار-فصل شانزدهم پاراشاي قُورَح
بمیدبار-فصل هفدهم
بمیدبار-فصل هجدهم
بمیدبار-فصل نوزدهم-پاراشای حوقَت
بمیدبار-فصل بیستم
بمیدبار-فصل بیست و یکم
بمیدبار-فصل بیست و دوم-پاراشای بالاق
بمیدبار-فصل بیست و سوم
بمیدبار-فصل بیست و چهارم
بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس
بمیدبار-فصل بیست و ششم
بمیدبار-فصل بیست و هفتم
بمیدبار-فصل بیست و هشتم
بمیدبار-فصل بیست و نهم
بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت
بمیدبار-فصل سی و یکم
بمیدبار-فصل سی و دوم
بمیدبار-فصل سی و سوم- پاراشای مسعه
بمیدبار-فصل سی و چهارم
بمیدبار-فصل سی و پنجم
بمیدبار-فصل سی و ششم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید