انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

بمیدبار-فصل هفتم 

   

اندازه نوشتار:

  

 

ناسُو-فصل هفتم

1.      هنگامی كه مُشه (موسی) برپا داشتن میشكان را پایان داد مُشه آن (میشكان) و تمام اسبابش و قربانگاه و تمام ظروفش را مسح نموده اختصاصی نمود. همه‌ی آنها را با هم مسح نموده اختصاصی كرد.

2.      رئیس‌های ییسرائل (اسرائیل)، سران خاندان كه رؤسای سبط‌ها بودند همان كسانی كه بر شمارش (آن قوم) نظارت كردند، هدیه تقدیم داشتند.

3.      هدیه‌ی خود را به حضور خداوند شش‌ گاری سرپوشیده و دوازده گاو آوردند. یك گاری از طرف دو رئیس و یك گاو نر از طرف هریك و آنها را جلو میشكان تقدیم داشتند.

4.      خداوند به مُشه (موسی) چنین سخن گفت:

5.      (این هدیه‌ها را) از آنها بگیر و برای انجام دادن كار چادر محل اجتماع به‌كار گرفته شوند و آنها را به لِوی‌ها، به هركسی برحسب كارش بده.

6.      مُشه (موسی) آن گاری‌ها و آن گاوها را گرفت و آنها را به لِوی‌ها داد.

7.      دو گاری و چهار گاو را برحسب كارشان به پسران گِرشُون داد.

8.      و آن چهار گاری و هشت گاو را به پسران مِراری برابر كارشان كه زیر نظر ایتامار پسر اَهَرُون كُوهِن (هارون کاهن) بود، داد.

9.      و به فرزندان قِهات نداد زیرا اسباب‌های مقدسی[1] را كه بر عهده‌ی آنها بود با دوش حمل می‌كردند.

10.  رئیس‌ها برای جشن افتتاح آن قربانگاه در روز مسح شدنش هدیه آوردند. رئیس‌ها هدیه‌ی خود را جلو آن قربانگاه تقدیم نمودند.

11.  خداوند به مُشه (موسی) گفت: یك روز یك رئیس و روز بعد رئیس دیگر هدیه‌ی خود را برای جشن افتتاح قربانگاه تقدیم بدارند.

12.  كسی كه اولین روز هدیه‌ی خود را تقدیم كرد نَحشُون پسر عَمیناداو از سبط یهودا بود.

13.  و هدیه‌اش یك کاسه از نقره به وزن یك‌صد و سی (شِقِل)، یك خون‌پاش نقره به وزن هفتاد شِقِل برحسب شِقِل مقدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم سرشته شده در روغن برای هدیه‌ی آردی بود،

14.  یك قاشق (به وزن) ده (شِقِل) از طلا پر از بخور (داروهای یازده‌گانه)،

15.  یك گاو نر جوان، یك قوچ، یك بره (از هشت روزه تا) یکساله برای قربانی سوختنی،

16.  یك بز نر جوان برای قربانی خطا،

17.  و برای ذبح سلامتی دو گاو نر، پنج قوچ، پنج بز نر، پنج بره (از هشت روزه تا) یکساله. این بود هدیه‌ی نَحشُون پسر عَمیناداو.

18.  در روز دوم نِتَن‌اِل پسر صوعار رئیس (سبط) ییساخار تقدیم كرد.

19.  هدیه‌ی خود را یك کاسه از نقره به وزن یك‌صد و سی (شِقِل)، یك خون‌پاش نقره (به‌وزن) هفتاد شِقِل برحسب شِقِل مقدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم سرشته شده در روغن برای هدیه‌ی آردی بود،

20.  یك قاشق (به وزن) ده (شِقِل) از طلا پر از بخور (داروهای یازده‌گانه)،

21.  یك گاو نر جوان، یك قوچ، یك بره (از هشت روزه تا) یکساله برای قربانی سوختنی،

22.  یك بز نر جوان برای قربانی خطا،

23.  و برای ذبح سلامتی دو گاو نر، پنج قوچ، پنج بز نر، پنج بره (از هشت روزه تا) یکساله. این بود هدیه‌ی نِتَن‌اِل پسر صوعار.

24.  در روز سوم رئیس فرزندان زِوولون، اِلی‌آو پسر خِلُون.

25.  هدیه‌اش یك کاسه از نقره به وزن یك صد و سی (شِقِل)، یك خون‌پاش نقره (به وزن) هفتاد شِقِل بر حسب شِقِل مقدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم سرشته شده در روغن برای هدیه‌ی آردی بود،

26.  یك قاشق (به وزن) ده (شِقِل) از طلا پر از بخور (داروهای یازده‌گانه)،

27.  یك گاو نر جوان، یك قوچ، یك بره (از هشت روزه تا) یکساله برای قربانی سوختنی،

28.  یك بز نر جوان برای قربانی خطا،

29.  و برای ذبح سلامتی دو گاو نر، پنج قوچ، پنج بز نر، پنج بره (از هشت روزه تا) یکساله. این بود هدیه‌ی اِلی‌آو پسر خِلُون.

30.  در روز چهارم رئیس فرزندان رِئووِن، الیصور پسر شِدِاور.

31.  هدیه‌اش یك کاسه از نقره به وزن یك‌صد و سی (شِقِل)، یك خون‌پاش (به وزن) هفتاد شِقِل بر حسب شِقِل مقدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم سرشته شده در روغن برای هدیه‌ی آردی بود،

32.  یك قاشق (به وزن) ده (شِقِل) از طلا پر از بخور (داروهای یازده‌گانه)،

33.  یك گاو نر جوان، یك قوچ، یك بره (از هشت روزه تا) یکساله برای قربانی سوختنی،

34.  یك بز نر جوان برای قربانی خطا،

35.  و برای ذبح سلامتی دو گاو نر، پنج قوچ، پنج بز نر، پنج بره (از هشت روزه تا) یکساله. این بود هدیه‌ی اِلیصور پسر شِدِاور.

36.  در روز پنجم رئیس فرزندان شیمعُون، شِلومیئِل پسر صوریشَدای.

37.  هدیه‌اش یك کاسه از نقره به وزن یك‌صد و سی‌ (شِقِل)، یك خون‌پاش نقره (به وزن) هفتاد شِقل بر حسب شِقِل مقدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم سرشته شده در روغن برای هدیه‌ی آردی بود،

38.  یك قاشق (به وزن) ده (شِقِل)، از طلا پر از بخور (داروهای یازده‌گانه)،

39.  یك گاو نر جوان، یك قوچ، یك بره (از هشت روزه تا) یکساله برای قربانی سوختنی،

40.  یك بز نر جوان برای قربانی خطا،

41.  و برای ذبح سلامتی دو گاو نر، پنج قوچ، پنج بز نر، پنج بره (از هشت روزه تا) یکساله. این بود هدیه‌ی شِلومیئِل پسر صوریشَدای.

42.  در روز ششم رئیس فرزندان گاد، اِلیاساف پسر دِعوئل.

43.  هدیه‌اش یك کاسه از نقره به وزن یك‌صد و سی (شِقِل)، یك خون‌پاش نقره (به وزن) هفتاد شِقِل برحسب شِقِل مقدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم سرشته شده در روغن برای هدیه‌ی آردی بود،

44.  یك قاشق (به وزن) ده (شِقِل) از طلا پر از بخور (داروهای یازده‌گانه)،

45.  یك گاو نر جوان، یك قوچ، یك بره (از هشت روزه تا) یکساله برای قربانی سوختنی،

46.  یك بز نر جوان برای قربانی خطا،

47.  و برای ذبح سلامتی دو گاو نر، پنج قوچ، پنج بز نر، پنج بره (از هشت روزه تا) یکساله. این بود هدیه‌ی اِلیاساف پسر دِعوئل.

48.  در روز هفتم رئیس فرزندان اِفرَئیم، اِلی‌شاماع پسر عَمیهود.

49.  هدیه‌اش یك کاسه از نقره به وزن یك‌صد و سی (شِقِل)، یك خون‌پاش نقره (به وزن) هفتاد شِقِل بر حسب شِقِل مقدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم سرشته شده در روغن برای هدیه‌ی آردی بود،

50.  یك قاشق (به وزن) ده (شِقِل) از طلا پر از بخور (داروهای یازده‌گانه)،

51.  یك گاو نر جوان، یك قوچ، یك بره (از هشت روزه تا) یکساله برای قربانی سوختنی،

52.  یك بز نر جوان برای قربانی خطا،

53.  و برای ذبح سلامتی دو گاو نر، پنج قوچ، پنج بز نر، پنج بره (از هشت روزه تا) یکساله. این بود هدیه‌ی اِلی شاماع پسر عَمی‌هود.

54.  در روز هشتم رئیس فرزندان مِنَشه، گَملیئِل پسر پِداصور.

55.  هدیه‌اش یك کاسه از نقره به وزن یك‌صد و سی (شِقِل)، یك خون‌پاش نقره (به وزن) هفتاد شِقِل برحسب شِقِل مقدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم سرشته شده در روغن برای هدیه‌ی آردی بود،

56.  یك قاشق، (به وزن) ده (شِقِل) از طلا پر از بخور (داروهای یازده‌گانه)،

57.  یك گاو نر جوان، یك قوچ، یك بره (از هشت روزه تا) یکساله برای قربانی سوختنی،

58.  یك بز نر جوان برای قربانی خطا،

59.  و برای ذبح سلامتی دو گاو نر، پنج قوچ، پنج بز نر، پنج بره (از هشت روزه تا) یکساله. این بود هدیه‌ی گَملیئِل پسر پِداصور.

60.  در روز نهم رئیس فرزندان بینیامین، اَویدان پسر گیدعُونی.

61.  هدیه‌اش یك کاسه از نقره به وزن یك‌صد و سی (شِقِل)، یك خونپاش نقره (به وزن) هفتاد شِقِل برحسب شِقِل مقدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم سرشته شده در روغن برای هدیه‌ی آردی بود،

62.  یك قاشق (به وزن) ده (شِقِل) از طلا پر از بخور (داروهای یازده‌گانه)،

63.  یك گاو نر جوان، یك قوچ، یک بره (از هشت روزه تا) یکساله برای قربانی سوختنی،

64.  یك بز نر جوان برای قربانی خطا،

65.  و برای ذبح سلامتی دو گاو نر، پنج قوچ، پنج بز نر، پنج بره (از هشت روزه تا) یکساله. این بود هدیه‌ی اَویدان پسر گیدعُونی.

66.  در روز دهم رئیس فرزندان دان، اَحیعِزِر پسر عَمی‌شَدای.

67.  هدیه‌اش یك کاسه از نقره به وزن یك‌صد و شی (شِقِل)، یك خون‌پاش نقره (به وزن) هفتاد شِقِل برحسب شقل مقدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم سرشته شده در روغن برای هدیه‌ی آردی بود،

68.  یك قاشق (به وزن) ده (شِقِل)‌، از طلا پر از بخور (داروهای یازده‌گانه)،

69.  یك گاو نر جوان، یك قوچ، یك بره (از هشت روزه تا) یکساله برای قربانی سوختنی،

70.  یك بز نر جوان برای قربانی خطا،

71.  و برای ذبح سلامتی دو گاو نر، پنج قوچ، پنج بز نر، پنج بره (از هشت روزه تا) یکساله. این بود هدیه‌ی اَحیعِزِر پسر عَمی‌شَدای.

72.  در روز یازدهم رئیس فرزندان آشِر، پَگعیئِل پسر عُوخران.

73.  هدیه‌اش یك کاسه از نقره به وزن یك‌صد و سی (شِقِل)، یك خونپاش نقره (به وزن) هفتاد شِقِل برحسب شِقِل مقدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم سرشته شده در روغن برای هدیه‌ی آردی بود،

74.  یك قاشق (به وزن) ده (شِقِل) از طلا پر از بخور (داروهای یازده‌گانه)،

75.  یك گاو نر جوان، یك قوچ، یك بره (از هشت روزه تا) یکساله برای قربانی سوختنی،

76.  یك بز نر جوان برای قربانی خطا،

77.  و برای ذبح سلامتی دو گاو نر، پنج قوچ، پنج بز نر، پنج بره (از هشت روزه تا) یکساله. این بود هدیه‌ی پَگعیئِل پسر عُوخران.

78.  در روز دوازدهم رئیس فرزندان نَفتالی، اَحیرَع پسر عِنان.

79.  هدیه‌اش یك کاسه از نقره به وزن یك‌صد و سی (شِقِل)، یك خونپاش نقره (به وزن) هفتاد شِقِل برحسب شِقِل مقدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم سرشته شده در روغن برای هدیه‌ی آردی بود،

80.  یك قاشق (به وزن) ده (شِقِل) از طلا پر از بخور (داروهای یازده‌گانه)،

81.  یك گاو نر جوان، یك قوچ، یك بره (از هشت روزه تا) یکساله برای قربانی سوختنی،

82.  یك بز نر جوان برای قربانی خطا،

83.  و برای ذبح سلامتی دو گاو نر، پنج قوچ، پنج بز نر، پنج بره (از هشت روزه تا) یکساله. این بود هدیه‌ی اَحیرَع پسر عِنان.

84.  (جمع هدیه‌های) جشن افتتاح آن قربانگاه در روز مسح شدنش از جانب سران ییسرائل (اسرائیل) از این قرار است. قالب‌های نان از نقره دوازده تا، خون‌پاش‌های نقره دوازده تا، قاشق‌های طلا دوازده تا.

85.  (وزن) هر کاسه از نقره یكصد و سی (شِقِل)، و هر خون‌پاش هفتاد (شِقِل)، جمع نقره‌ی ظرف‌ها بر حسب شِقِل مقدس دو هزار و چهارصد.

86.  قاشق‌های طلا دوازده تا پر از بخور (داروهای یازده‌گانه) هر قاشق برحسب شِقِل مقدس (به وزن) ده شِقِل، جمع طلای آن قاشق‌ها یكصد و بیست شِقِل.

87.  تمام گاوهای نر برای قربانی سوختنی دوازده (رأس)، قوچ دوازده (رأس)، بره‌های (از هشت روزه تا) یکساله دوازده (رأس)، علاوه بر هدیهی آردی آنها، و بزهای نر جوان دوازده رأس برای قربانی خطا.

88.  همهی گاوهای قربانی سلامتی بیست و چهار (رأس) گاو نر بود، قوچ شصت (رأس)، بز نر شصت (رأس)، برهی (از هشت روزه تا) یکساله شصت (رأس)، این است (هدیههای) جشن افتتاح آن قربانگاه بعد از مسح شدن آن.

89.  و موقعی كه مُشه (موسی) به چادر محل اجتماع وارد می‌شد (تا خداوند) با وی سخن گوید آن صدا را كه با او صحبت می‌كرد از بالای سرپوشی كه روی صندوق (لوح‌های ده‌فرمان) گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) بود می‌شنید یعنی (خداوند) از بین دو كروبیم (فرشته‌ها) با وی سخن می‌گفت.


 

[1] برای آگاهی از اسباب‌های مقدسی كه بر دوش حمل می‌شد به فصل 3 آیه 31 همین كتاب مراجعه شود.

 

 

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار
بمیدبار-فصل دوم
بمیدبار-فصل سوم
بمیدبار-فصل چهارم-پاراشای ناسو
بمیدبار-فصل پنجم
بمیدبار-فصل ششم
بمیدبار-فصل هفتم
بمیدبار-فصل هشتم-پاراشای بِهَعَلوتخا
بمیدبار-فصل نهم
بمیدبار-فصل دهم
بمیدبار-فصل یازدهم
بمیدبار-فصل دوازدهم
بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا
بمیدبار-فصل چهاردهم
بمیدبار-فصل پانزدهم
بمیدبار-فصل شانزدهم پاراشاي قُورَح
بمیدبار-فصل هفدهم
بمیدبار-فصل هجدهم
بمیدبار-فصل نوزدهم-پاراشای حوقَت
بمیدبار-فصل بیستم
بمیدبار-فصل بیست و یکم
بمیدبار-فصل بیست و دوم-پاراشای بالاق
بمیدبار-فصل بیست و سوم
بمیدبار-فصل بیست و چهارم
بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس
بمیدبار-فصل بیست و ششم
بمیدبار-فصل بیست و هفتم
بمیدبار-فصل بیست و هشتم
بمیدبار-فصل بیست و نهم
بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت
بمیدبار-فصل سی و یکم
بمیدبار-فصل سی و دوم
بمیدبار-فصل سی و سوم- پاراشای مسعه
بمیدبار-فصل سی و چهارم
بمیدبار-فصل سی و پنجم
بمیدبار-فصل سی و ششم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید