انجمن کلیمیان تهران انجمن کلیمیان تهران
   

بمیدبار-فصل سی و چهارم 

   

اندازه نوشتار:

  

 

 

مَسْعِه-فصل سی و چهارم

1.      خداوند به مُشه (موسی) چنین سخن گفت:

2.      به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) دستور داده به آنها بگو هنگامی كه شما به سرزمین كِنَعَن (کنعان) وارد می‌شوید مرزهای سرزمین كِنَعَن، سرزمینی كه (به قید قرعه) به شما به صورت ملكیت داده می‌شود، این است:

3.      برای شما بر جنوبی از بیابان صین حد اِدُوم باشد یعنی مرز جنوبی از انتهای دریای نمك به طرف شرق خواهد بود.

4.      برای شما آن مرز از جنوب به «مَعَله عَقرَبیم» دور خواهد زد و از صین گذشته و انتهای آن از جنوب تا «قادِش بَرنِیع» است سپس از «حَصَر اَدار» رد شده تا «عَصمُون» می‌رسد.

5.      آن مرز از «عَصمُون» به طرف رود مصر دور خواهد زد و انتهای آن دریا(ی مدیترانه) خواهد بود.

6.      و مرز غربی برای شما دریای مدیترانه و قلمرو آن خواهد بود همین برای شما حد غرب باشد.

7.      و مرز شمال برای شما چنین خواهد بود: از دریای مدیترانه تا كوه «هُر» برای خود نشانه‌گذاری كنید.

8.      از كوه «هُر» به طرف مدخل «حَمات» نشانه‌گذاری كنید و انتهای این مرز تا «صداد» باشد.

9.      آن مرز به طرف «زیفرُون» رد شده و انتهای آن «حَصَرعِینان» می‌باشد. این برای شما مرز شمال خواهد بود.

10.  برای خود مرز شرقی را از «حَصَرعِینان» به طرف «شِفام» نشانه‌گذاری نمایید.

11.  و آن مرز از «شِفام» كه شرق «عَیین» است به «ریولا» سرازیر خواهد شد. این مرز سرازیر گشته به كنارهی شرقی دریاچه‌ی «كینِرت» خواهد رسید.

12.  این مرز به طرف «یردِن» سرازیر شده و انتهایش دریای نمك خواهد بود. این است سرزمینی كه شما برحسب حدود و پیرامونش خواهید داشت.

13.  مُشه (موسی) به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) سفارش كرده گفت این است سرزمینی كه آن را با قرعه به ملكیت خواهید گرفت و خداوند فرمان داده است آن را به آن نه سبط و نیم بدهید.

14.  زیرا سبط فرزندان «رِئووِن» برحسب خاندان پدری و سبط فرزندان «گاد» برحسب خاندان پدری خود (زمین) گرفته‌اند و نصف سبط «مِنَشِه» زمین ملكیشان را برده‌اند.

15.  این دو و نیم سبط در جلو، در سمت شرق یردِن، مقابل یرِحُو، زمین ملكی خود را گرفته‌اند.

16.  خداوند به مُشه (موسی) چنین سخن گفت:

17.  اسامی اشخاصی كه برای شما آن سرزمین را تقسیم خواهند كرد از این قرار است: اِلعازار كُوهِن (کاهن) و یهُوشوعَ (یُوشَع) پسر نون.

18.  و از هر سبطی یك رئیس برای تقسیم نمودن آن سرزمین بگیرید.

19.  و نام‌های آن اشخاص از این قرار است از سبط یهودا، كالِوْ پسر یفونه.

20.  و از سبط فرزندان شیمعُون، شموئل پسر عَمی هود.

21.  از سبط بینیامین، اِلیداد پسر كیسلُون.

22.  و رئیس از سبط پسران داد، بوقی پسر یوگلی.

23.  از سبط فرزندان یوسف برای سبط فرزندان مِنَشِه، رئیس حَنیئِل پسر اِفُود.

24.  و رئیس از سبط فرزندان اِفرَئیم، قِموئِل پسر شیفطان.

25.  و رئیس از سبط فرزندان زِوولون، اِلیصافان پسر پرناخ.

26.  و رئیس از سبط فرزندان ییساخار، پَلطیئِل پسر عَزان.

27.  و رئیس از سبط فرزندان آشِر، اَحی‌هود پسر شلُومی.

28.  و رئیس از سبط فرزندان نَفتالی، پِدَهئِل پسر عَمی‌هود.

29.  اینها هستند كسانی كه خداوند فرمان داد به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در سرزمین كِنَعَن (کنعان) زمین ملكی بدهند.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار
بمیدبار-فصل دوم
بمیدبار-فصل سوم
بمیدبار-فصل چهارم-پاراشای ناسو
بمیدبار-فصل پنجم
بمیدبار-فصل ششم
بمیدبار-فصل هفتم
بمیدبار-فصل هشتم-پاراشای بِهَعَلوتخا
بمیدبار-فصل نهم
بمیدبار-فصل دهم
بمیدبار-فصل یازدهم
بمیدبار-فصل دوازدهم
بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا
بمیدبار-فصل چهاردهم
بمیدبار-فصل پانزدهم
بمیدبار-فصل شانزدهم پاراشاي قُورَح
بمیدبار-فصل هفدهم
بمیدبار-فصل هجدهم
بمیدبار-فصل نوزدهم-پاراشای حوقَت
بمیدبار-فصل بیستم
بمیدبار-فصل بیست و یکم
بمیدبار-فصل بیست و دوم-پاراشای بالاق
بمیدبار-فصل بیست و سوم
بمیدبار-فصل بیست و چهارم
بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس
بمیدبار-فصل بیست و ششم
بمیدبار-فصل بیست و هفتم
بمیدبار-فصل بیست و هشتم
بمیدبار-فصل بیست و نهم
بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت
بمیدبار-فصل سی و یکم
بمیدبار-فصل سی و دوم
بمیدبار-فصل سی و سوم- پاراشای مسعه
بمیدبار-فصل سی و چهارم
بمیدبار-فصل سی و پنجم
بمیدبار-فصل سی و ششم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید