انجمن کلیمیان تهران
   

بمیدبار-فصل بیست و ششم

   

 

 

 

پینحاس-فصل بیست و ششم

1.      بعد از آن فاجعه بود كه خداوند به مُشه (موسی) و اِلعازار پسر اَهَرُون كُوهِن (هارون کاهن) چنین گفت:

2.      تمام جمعیت فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را از بیست ساله به بالا هركس كه در ییسرائل مشمول خدمت زیر پرچم می‌باشد، برحسب خاندان پدریشان سرشماری كنید.

3.      مُشه (موسی) و اِلعازار كُوهِن (کاهن) در بادیه‌ی مُوآوْ، كنار یردِن یرِحُو، به آنها (به فرزندان ییسرائل (اسرائیل)) چنین سخن گفتند:

4.      آنهایی را كه از مصر بیرون آمده‌اند از بیست ساله به بالا همانگونه كه خداوند به مُشه (موسی) و فرزندان ییسرائل (اسرائیل) فرمان داده است (سرشماری كنید).

5.      رِئووِن اولزاد ییسرائل (اسرائیل) است. پسران رِئووِن، حَنُوخ، قبیله حَنُوخی از پَلو قبیله پَلوئی.

6.      از حِصرُون قبیله حِصرُونی، از كَرمی قبیله كَرمی.

7.      اینها قبیله‌های رِئووِنی هستند كه شمرده‌شدگانشان چهل و سه هزار و هفتصد و سی (نفر) بودند.

8.      و پسران پَلو، اِلی‌آو.

9.      پسران اِلی‌آو، نِموئِل، داتان و اَویرام هستند. همان داتان و اَویرامی كه در گروه قُورَح (قارون) دعوت شده و با مُشه (موسی) و اَهَرُون (هارون) نزاع كرده بودند و این هنگامی بود كه بر ضد خداوند قیام كردند ...

10.  كه زمین دهانه‌ی خود را باز كرده آنها را با قُورَح (قارون) هنگام نابودشدن آن گروه بلعید. همان موقعی كه آن دویست و پنجاه نفر را آتش سوزانید و آنها موجب عبرت (دیگران) شدند.

11.  و پسران قُورَح (قارون) نمردند.

12.  پسران شیمعُون بر حسب قبیله‌هایشان از نِموئِل قبیله نِموئلی از یامین قبیله‎ی یامینی از یاخین قبیله‌ی یاخینی.

13.  از زِرَح قبیله‌ی زِرَحی از شائول قبیله‌ی شائولی.

14.  اینها قبیله‌های شیمعُونی هستند. بیست و دو هزار و دویست (نفر) بودند.

15.  پسران گاد برحسب قبیله‌هایشان از صِفُون قبیله‌ی صِفُونی از حَگی قبیله‌ی حَگی از شونی قبیله‌ی شونی.

16.  از اُزنی قبیله‌ی اُزنی از عِری قبیله‌ی عِری.

17.  از اَرُود قبیله‌ی اَرُودی از اَرئِلی قبیله‌ی اَرئِلی.

18.  اینها قبیله‌های پسران گاد هستند. سرشماری شدگانشان چهل هزار و پانصد (نفر) بودند.

19.  پسران یهودا، عِر و اُونان هستند. عِر و اُونان در سرزمین كِنَعَن (کنعان) مردند.

20.  پسران یهودا برحسب قبیله‌هایشان از شِلاه قبیله‌ی شِلانی، از پِرِص قبیله‌ی پِرِصی، از زِرَح قبیله‌ی زِرَحی.

21.  پسران پِرِص از حِصرُون قبیله‌ی حِصرُونی، از حامول قبیله‌ی حامولی.

22.  اینها قبیله‌های یهودا هستند. سرشماری شدگان هفتاد و شش هزار و پانصد (نفر) بودند.

23.  فرزندان ییساخار برحسب قبیله‌هایشان، تولاع قبیله‌ی تولاعی، از پووا قبیله‌ی پونی.

24.  از یاشوو قبیله‌ی یاشووی، از شیمرُون قبیله‌ی شیمرُونی.

25.  اینها قبیله‌های ییساخار هستند سرشماری شدگانشان شصت و چهار هزار و سیصد (نفر) بودند.

26.  پسران زِوولون برحسب قبیله‌هایشان، از سِرِد قبیله‌ی سَردی از اِلُون قبیله‌ی اِلُونی از یحلئِل قبیله‌ی یحلئِلی.

27.  اینها قبیله‌های زِوولونی هستند سرشماری شدگانشان شصت هزار و پانصد (نفر) بودند.

28.  پسران یوسف برحسب قبیله‌هایشان مِنَشه و اِفرَئیم هستند.

29.  پسران مِنَشِه از ماخیر قبیله‌ی ماخیری و ماخیر گیلعاد را به دنیا آورد از گیلعاد قبیله‌ی گیلعادی.

30.  پسران گیلعاد اینها هستند: ایعِزِر قبیله‌ی ایعِزری از حِلِق قبیله‌ی حِلِقی.

31.  و اَسریئِل قبیله‌ی اَسریئِلی، شِخِم قبیله‌ی شخمی.

32.  و شمیداع قبیله‌ی شِمیداعی، و حِفِر قبیله‌ی حِفری.

33.  و صِلُوفحاد پسر حِفِر پسرانی نداشت. فقط دخترانی داشت و نام دختران صِلُوفحاد: مَحلا و نُوعا و حُوگلا، میلكا و تیرصا بود.

34.  اینها قبیله‌های مِنَشه هستند و شمرده‌شدگان آنها پنجاه و دو هزار و هفتصد (نفر) بودند.

35.  اینها برحسب قبیله‌هایشان پسران اِفرَئیم هستند. از شوتِلَح قبیله‌ی شوتِلَحی از بِخِر قبیله‌ی بِخِری از تَحَن قبیله‌ی تَحَنی.

36.  و اینها فرزندان شوتِلَح هستند از عِران قبیله‌ی عِرانی.

37.  اینها قبیله‌های پسران اِفرَئیم هستند. شمرده‌شدگانشان سی و دو هزار و پانصد (نفر) می‌باشند اینها برحسب قبیله‌هایشان پسران یوسف هستند.

38.  پسران بینیامین برحسب قبیله‌هایشان از بِلَع قبیله‌ی بِلَعی، از اَشبِل قبیله‌ی اَشبِلی، از اَحیرام قبیله‌ی اَحیرامی.

39.  از شوفام قبیله‌ی شوفامی، از حوفام قبیله‌ی حوفامی.

40.  پسران بِلَع اَرد و نَعمان بودند. قبیله‌ی اَردی از نَعَمان قبیله‌ی نَعَمی.

41.  اینها برحسب قبیله‌ها و شمرده‌شدگانشان پسران بینیامین هستند. چهل و پنج هزار و ششصد (نفر) بودند.

42.  اینها برحسب قبیله‌هایشان پسران دان می‌باشند. از شوحام قبیله‌ی شوحامی. اینها برحسب قبیله‌هایشان قبیله‌های دان هستند.

43.  تمام قبیله‌های شوحامی طبق سرشماری‌شان شصت و چهار هزار و چهارصد (نفر) بودند.

44.  پسران آشِر طبق قبیله‌هایشان از ییمنا قبیله‌ی ییمنا از ییشوی قبیله‌ی ییشوی از بِریعا قبیله‌ی بِریعی.

45.  از پسران بِریعا از حِوِر قبیله‌ی حِوری از مَلكیئِل قبیله‌ی مَلكیئِلی.

46.  و نام دختر آشِر، سِرَح است.

47.  اینها قبیله‌های پسران آشر هستند سرشماری شدگانشان پنجاه و سه هزار و چهارصد (نفر) بودند.

48.  پسران نفتالی برطبق قبیله‌هایشان از یحصئِل قبیله‌ی یحصیئِلی از گونی قبیله‌ی گونی.

49.  از یصِر قبیله‌ی ییصری از شیلِم قبیله‌ی شیلِمی.

50.  اینها برحسب قبیله‌هایشان قبیله‌های نفتالی هستند و شمرده‌شدگانشان چهل و پنج هزار و چهارصد (نفر) بودند.

51.  اینها شمرده‌شدگان پسران ییسرائل (اسرائیل) می‌باشند. ششصد و یك هزار و هفتصد و سی (نفر).

52.  خداوند به مُشه (موسی) چنین سخن گفت:

53.  آن سرزمین برای ارث به تعداد نام‌ها بین اینها تقسیم شود.

54.  به آنهایی كه جمعیت زیاد دارند، زمین ارثی زیادتری و به آنهایی كه كم‌جمعیت هستند، زمین ارثی كمتری بده. به هركدام طبق شمرده‌شدگانش زمین ارثی داده شود.

55.  لیكن آن سرزمین به قید قرعه تقسیم شود. برحسب نامهای سبطهای پدریشان زمین ارثی بگیرند.

56.  زمین ارثیش (ارثی هر سبطی) به قید قرعه بین خانواده‌ی پرجمعیت و كم‌جمعیت تقسیم گردد.

57.  و شمرده‌شدگان لِوی برحسب قبیله‌هایشان اینها هستند. از گِرشُون قبیله‌ی گِرشُونی از قِهات قبیله‌ی قِهاتی از مِراری قبیله‌ی مِراری.

58.  قبیله‌های لِوی اینها هستند: قبیلهی لیوْنی قبیلهی حِورُونی قبیله‌ی مَحلی قبیله‌ی موشی قبیله‌ی قُورَحی (قارونی) و قِهات عَمرام را به دنیا آورد.

59.  نام زن عَمرام یوخِوِد دختر لِوی بود كه (زن لِوی) او را برای لِوی در مصر زایید. (وی) برای عَمرام، اَهَرُون (هارون) و مُشه (موسی) و میریام (مریم) خواهرشان را زایید.

60.  برای اَهَرُون (هارون)، ناداو و اَویهو و اِلعازار و ایتامار به دنیا آمدند.

61.  ناداو و اَویهو موقع پیش‌آوردن آتش بیگانه[1]  (برای تقدیم بخور) به حضور خداوند مردند.

62.  شمرده‌شدگان آنها تمام مذكرها از یك ماهه به بالا بیست و سه‌هزار (نفر) بودند و جزء پسران ییسرائل (اسرائیل) شمرده نشده بودند، چون كه در میان پسران ییسرائل به آنها زمین ارثی داده نشد.

63.  اینها شمرده‌شدگان توسط مُشه (موسی) و اِلعازار كُوهِن (کاهن) می‌باشند كه پسران ییسرائل (اسرائیل) را در بادیه‌ی مُوآوْ كنار یردِن یرِحُو شمردند.

64.  و در بین این (سرشماری شده‌ها) از كسانی كه (بعد از خروج از مصر هنگامی‌ كه) مُشه (موسی) و اَهَرُون كُوهِن (هارون کاهن) فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را در بیابان سینَی (سینا) سرشماری كردند، كسی نبود.

65.  زیرا خداوند به آنها اعلام داشته بود كه در آن بیابان حتماً خواهند مرد. از آنها كسی باقی نمانده بود مگر كالِوْ پسر یفونه و یهُوشوعَ (یُوشَع)  پسر نون.


 

[1] منظور از آتش بیگانه، آتشی است كه از روی قربانگاه گرفته نشده باشد.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

بمیدبار-فصل اول پاراشای بمیدبار
بمیدبار-فصل دوم
بمیدبار-فصل سوم
بمیدبار-فصل چهارم-پاراشای ناسو
بمیدبار-فصل پنجم
بمیدبار-فصل ششم
بمیدبار-فصل هفتم
بمیدبار-فصل هشتم-پاراشای بِهَعَلوتخا
بمیدبار-فصل نهم
بمیدبار-فصل دهم
بمیدبار-فصل یازدهم
بمیدبار-فصل دوازدهم
بمیدبار-فصل سیزدهم-پاراشای شلح لخا
بمیدبار-فصل چهاردهم
بمیدبار-فصل پانزدهم
بمیدبار-فصل شانزدهم پاراشاي قُورَح
بمیدبار-فصل هفدهم
بمیدبار-فصل هجدهم
بمیدبار-فصل نوزدهم-پاراشای حوقَت
بمیدبار-فصل بیستم
بمیدبار-فصل بیست و یکم
بمیدبار-فصل بیست و دوم-پاراشای بالاق
بمیدبار-فصل بیست و سوم
بمیدبار-فصل بیست و چهارم
بمیدبار-فصل بیست و پنجم - پاراشای پینحاس
بمیدبار-فصل بیست و ششم
بمیدبار-فصل بیست و هفتم
بمیدبار-فصل بیست و هشتم
بمیدبار-فصل بیست و نهم
بمیدبار-فصل سی ام - پاراشای مطوت
بمیدبار-فصل سی و یکم
بمیدبار-فصل سی و دوم
بمیدبار-فصل سی و سوم- پاراشای مسعه
بمیدبار-فصل سی و چهارم
بمیدبار-فصل سی و پنجم
بمیدبار-فصل سی و ششم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید