انجمن کلیمیان تهران
   

دواریم، پاراشای رِئِه-فصل دوازدهم

   

 

 

 

رِئِه-فصل دوازدهم

1.      این است قوانین و احكامی كه شما باید در تمام مدتی كه روی زمین زندگی می‌كنید آنها را در سرزمینی كه خداوند پدرانت برای به ارث بردن آن به شما داد، مراعات كرده انجام دهید.

2.      تمام مكان‌هایی را كه آن قوم‌هایی كه شما (سرزمین) آنها را به تصرف درمی‌آورید بر كوه‌های بلند و روی تپه‌ها و زیر درخت‌های خّرم محل عبادت بت‌ها قرار داده بودند، حتماً نابود كنید.

3.      قربان‌گاه‌های آنها را ویران و ستون‌های جای پرستش آنها را خرد كنید. درخت‌های مورد پرستششان را در آتش بسوزانید و پیكره‌های معبودان آنها را قطع كنید و نامشان را از آن مكان محو نمایید.

4.      با خداوند خالق خود چنین عمل نكنید.

5.      فقط در آن مكانی كه خداوند خالق شما از بین تمام سبط‌هایتان برای قراردادن نامش برخواهدگزید، مسكن او را جستجو نموده به آنجا برو.

6.      قربانی‌های سوختنی و ذبح‌ها و ده‌یك‌ها و هدیه‌ای كه با رضایت كامل می‌آوری (یعنی نوبرها) و نذرها و تقدیمی‌های داوطلبانه و نخست‌زاده‌های ماده گاوها و گوسفندهای خود را به آنجا بیاورید.

7.      در هر پیشه‌ای كه خداوند خالقت به تو بركت داده است شما و خانواده‌هایتان آنجا در حضور خداوند خالقتان (هنگام زیارت) بخورید و شادی كنید.

8.      طبق آنچه امروز ما در اینجا (در مورد ذبایح) عمل می‌كنیم یعنی هر كس هر طور به نظرش خوش می‌آید، عمل نكنید.

9.      زیرا تاكنون به محل آسایش و زمین موروثی‌ای كه خداوند خالقت به تو می‌دهد وارد نشده‌اید.

10.  از یردِن عبور خواهید نمود و در آن سرزمینی كه خداوند خالقتان به شما به ارث می‌دهد ساكن خواهید گشت. او به شما آرامش خواهد داد تا در میان تمام دشمنان اطرافتان در امنیت ساكن شوید.

11.  چنین مقرر است كه خداوند خالقتان مكانی را برای مستقر ساختن نامش در آنجا انتخاب خواهد نمود. هر آنچه را من به شما فرمان می‌دهم یعنی قربانی‌های سوختنی و ذبح‌ها، ده‌یك‌ها و هدیه‌تان را كه با رضایت كامل می‌آورید (یعنی نوبرها) و تمام نذرهای خود را كه از بهترین چیزها خواهد بود و برای خداوند نذر می‌كنید، به آنجا بیاورید.

12.  شما با پسران و دخترانتان، غلام‌ها و كنیزهایتان و لِوی كه در قلمروتان است و سهم و ملك (زراعتی) پیش شما ندارد، در حضور خداوند شاد باشید.

13.  مواظب باش مبادا قربانی‌های سوختنیت را در هرجایی كه انتخاب می‌كنی تقدیم بداری.

14.  مگر در آن محلی كه خداوند در میان یكی از سبط‌های تو انتخاب كند، آنجا قربانی‌های سوختنیت را تقدیم كن و آنچه من به تو فرمان می‌دهم در آنجا عمل نما.

15.  فقط هربار كه هوس شدید داری بر حسب بركتی كه خداوند خالقت در قلمرواَت به تو داده است ذبح كرده گوشت بخور. (انسان) ناپاك و یا پاك آن را همچون (جنس) آهو و گوزن (كه از آنها قربانی آورده نمی‌شود) بخورد.

16.  فقط خون نخورید، آن را مثل آب برزمین بپاشید.

17.  ده‌یك غله و شیره و چربیت و نخست‌زاده‌های ماده گاوهایت و گوسفندانت و همه نذرهایی كه می‌كنی و هدیه‌هایت و هدیه‌ی داوطلبانه‌ات (نوبر) را نمی‌توانی در قلمروهایت بخوری ...

18.  مگر اینكه، تو و پسرت و دخترت و غلامت و كنیزت و لِوی كه در قلمروهای توست در آن مكانی كه خداوند خالقت انتخاب خواهد كرد آن را بخوری و در هر پیشه‌ای كه داری در حضور خداوند خالقت شاد باشی.

19.  مواظب باش مبادا در تمام مدت عمر كه روی زمینت هستی لِوی را ترك كنی.

20.  هرگاه خداوند خالقت مرز تو را همانگونه كه به تو گفت گسترش دهد و بگویی چونكه هوس شدید خوردن گوشت دارم گوشت بخورم، هر باری كه هوس شدید داشتی گوشت بخور.

21.  هرگاه مكانی‌كه خداوند خالقت برای قرار دادن نامش در آنجا انتخاب خواهد كرد از تو دور باشد می‌توانی از گاو و از گوسفندت كه خداوند به تو داده است همانگونه[1] كه به تو فرمان دادم ذبح كنی و هر بار كه هوسی شدید داشتی در قلمرواَت بخوری.

22.  اما همانگونه كه جنس آهو و گوزن خورده می‌شود آنرا بخور[2]. (انسان) پاك یا ناپاك همسان (می‌تواند) از آن بخورد.

23.  فقط حذر كن كه خون نخوری چون خون همان مایه‌ی زندگی است. پس مایه‌ی زندگی را با گوشت نخور ...

24.  آن (خون) را نخور، مانند آب بر زمین بپاش.

25.  آنرا[3] نخور تا اینكه به سود تو و بعد از تو به سود فرزندانت باشد. چونكه (با نخوردن آن) به نظر خداوند كار پسندیده‌ای انجام خواهی داد.

26.  فقط قربانی‌های مقدسی كه به تو تعلق دارد و نذرهایت را بردار و به آن مكانی كه خداوند انتخاب خواهد كرد برو.

27.  و قربانی‌های سوختنیت گوشت و خون را بر قربانگاه خداوند خالقت تقدیم كن ولی خون ذبح‌هایت بر قربانگاه خداوند خالقت ریخته شود و گوشت آن (ذبح) را بخور.

28.  تمام این مطالبی را كه من به تو فرمان می‌دهم مراعات كرده اطاعت نما تا وضعت و بعد از تو وضع فرزندانت برای همیشه خوب شود. چونكه آنچه در نظر خداوند خالقت خوب و پسندیده است انجام خواهی داد.

29.  هرگاه خداوند خالقت آن قوم‌هایی را كه می‌روی تا در آنجا، از آنها سلب مالكیت كنی، نابود كند و تو وارث آنها شده در سرزمینشان ساكن گردی ...

30.  مواظب خودت باش مبادا بعد از نابود شدن آنها با پیروی از آنها به‌دام افتی و مبادا در مورد معبودانشان جویا شده بگویی این قوم‌ها چگونه معبودانشان را می‌پرستیدند، من هم آنچنان كنم.

نسبت به خداوند خالقت چنین نكن چونكه آنها كار ناپسندی را كه خداوند دشمن می‌دارد برای معبودانشان می‌كردند و حتی پسران و دختران خود را برای معبودانشان در آتش می‌سوزانیدند.

 

[1]  از كلمات «همانگونه كه به تو فرمان دادم» چنین نتیجه می‌شود كه: در كوه سینَی (سینا) از جانب خداوند به طور شفاهی توضیحاتی درباره‌ی دستورات توراه از جمله دستورات ذبح داده شده است كه بعداً به صورت كتاب‌های میشنا و تَلمود درآمده است.

[2]  این آیه در مورد ذبح معمولی دستور می‌دهد ولی در آیه 15 همین فصل در مورد قربانی‌های مقدس كه از شرایط قدوسیت خارج شده‌اند مانند اولزادگان چارپایان معیوب و غیره فرمان داده شده است.

[3]  منع خوردن خون كه سه مرتبه در آیه‌های 23، 24، 25 نسبت به آن تأكید شده حاكی از این است كه گوشت را كاملاً از خون جدا كنیم و طبق دستورات زیر عمل نماییم:

الف: با سر بریدن حیوان قسمتی از خون آن را خارج كنیم.

ب: با خیساندن گوشت در آب قسمتی دیگر از خون را از گوشت خارج كنیم.

ج: با نمك زدن گوشت آخرین مانده‌های خون (داخل آن) را از گوشت جدا نماییم (به آیه 26 از فصل 19 كتاب وَییقْرا (لاویان) مراجعه شود).

 

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

دواریم، پاراشای دِواريم-فصل اول
دِواريم،پاراشای وائِتحَنَن-فصل دوم
دِواريم،پاراشاي وائِتحَنَن-فصل سوم
دواریم، پاراشاي وائِتحَنَن-فصل چهارم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل پنجم
دواریم، پاراشای وائِتحَنَن-فصل ششم
دواریم، پاراشای عقِو-فصل هفتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل هشتم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل نهم
دواریم، پاراشای عِقِو-فصل دهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل يازدهم
دواریم، پاراشای رِئِه-فصل دوازدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل سيزدهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل چهاردهم
دواریم، پاراشای رِئه-فصل پانزدهم
دواریم، پاراشای شوفطیم-فصل شانزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هفدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل هجدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل نوزدهم
دواریم، پاراشای شُوفْطيم-فصل بيستم
دواریم، پاراشای کی تصه-فصل بيست و يكم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و دوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و سوم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و چهارم
دواریم، پاراشای كي‌تِصِه-فصل بيست و پنجم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و ششم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هفتم
دواریم، پاراشای كي‌تاوُو-فصل بيست و هشتم
دواریم، پاراشای نیصاویم-فصل بيست و نهم
دواریم، پاراشای نيصاويم-فصل سي‌ام
دواریم، پاراشاي وَيِلِخ-فصل سي و يكم
دواریم، پاراشای هَئَزينو-فصل سي و دوم
دواریم، پاراشاي وِزُوت هَبِراخا-فصل سي و سوم
دواریم، پاراشای وِزُوت‌هَبِراخا-فصل سي و چهارم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید