انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل اول پاراشای شموت

   

 

 

 

کتاب شِمُوت-پاراشای شِمُوت-فصل اول

1.      نامهای فرزندان ییسرائل (اسرائیل) كه وارد مصر شده و هركدام از آن‏ها با خانوادهاش همراه یعقُوو (یعقوب) آمدند از این قرار است.

2.      رِئووِن، شیمعُون (شمعون)، لِوی (لاوی) و یهودا.

3.      ییساخار، زِوولون و بینیامین.

4.      دان و نَفتالی، گاد و آشِر.

5.      تمام افرادی كه از نسل یعقُوو (یعقوب) پدید آمدند هفتاد نفر بودند و یوسف در مصر بود.

6.      یوسف و تمام برادرانش و افراد آن نسل درگذشتند.

7.      و فرزندان ییسرائل (اسرائیل) بارور گشته، زاد و ولد فراوان كردند، زیاد شده و بسیار قوی گشتند و آن سرزمین از آن‏ها پر شد.

8.      پادشاه جدیدی در مصر قیام نمود كه (برای خدمات) یوسف ارجی قائل نشد.

9.      (پادشاه) به قومش گفت: اینك قوم بِنِهییسرائِل (بنی اسرائیل) زیاد شده و قویتر از ماست.

10.  بیایید برای آن (قوم) تدبیری بهكار ببریم مبادا كه زیادتر شود و چنین  شود كه اگر جنگی پیش آید او هم به دشمنان ما پیوسته با ما بجنگد و از این سرزمین عزیمت نماید.

11.  (لذا) مامورهای مالیاتی بر آن گماردند تا قوم را بهوسیلهی مشقتهای (ابداعی) خود بیچاره كنند (تا اینكه آن قوم) شهرهای مخصوص انبار یعنی پیتُوم و رَعَمسِس را برای پَرعُوه (فرعون) ساخت.

12.  لیكن هرقدر آن (قوم) را رنج میدادند، همچنان زیاد و پخش میشد بهطوریكه (مصریان) از دست فرزندان ییسرائل (اسرائیل) به تنگ آمدند.

13.  مصریان، فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را به سختی به كار وامیداشتند.

14.  با كار سخت، با گل (كاری) و خشت (زنی) و با هر كار صحرایی، یعنی با هر كار سختی كه بر آن‏ها تحمیل میكردند، زندگی آنان را تلخ مینمودند.

15.  پادشاه مصر به ماماهای عبری كه نام یكی شیفراه و نام دومی پوعاه بود گفت:

16.  هنگامی كه زنان عبری را میزایانید، به سرخشتها نگاه كنید اگر پسر است او را بكشید و اگر دختر است زنده بماند.

17.  ماماها از خداوند ترس داشتند پس به گونهای كه پادشاه مصر به آن‏ها گفته بود عمل نكردند. پسربچهها را (از مرگ رهانیده) زنده نگاه میداشتند.

18.  پادشاه مصر ماماها را صدا زده به آن‏ها گفت: چرا این كار را كردید و پسربچهها را (از مرگ رهانیده) زنده نگاه داشتید؟

19.  ماماها به پَرعُوه (فرعون) گفتند: كه زنان عبری مانند زنان مصری نیستند. نظر به این‏كه حیوان صفتند پیش از این‏كه ماما نزد آن‏ها برود میزایند.

20.  خداوند به ماماها نیكی كرد آن قوم زیادتر شده بسیار قوی گشتند.

21.  چنین شد چون‏كه ماماها از خداوند هراس داشتند (پادشاه مصر) برای آن (بچه)ها زایشگاههایی ساخت.

22.  پَرعُوه (فرعون) به همهی قومش چنین فرمان داد: هر پسری را كه متولد میشود به رود نیل بیندازید و هر دختری را زنده نگاه دارید.

 

Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید