انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل سی و هفتم

   

 

 

 

وَیقهِل-فصل سی و هفتم

1.      بِصَلئِل آن صندوق را از چوب اقاقیا درست كرد. درازایش دو و نیم اَما پهنایش یك و نیم اَما و بلندیش یك و نیم اَما بود.

2.      آن را از درون و برون از طلای ناب روكش كرد و گرداگرد آن حاشیهی طلا ساخت.

3.      چهار حلقهی طلا برای چهار كنارهاش ریخت كه دو حلقه بر این طرفش و دو حلقه بر آن طرفش (با هم موازی) بود.

4.      تیرهایی از چوب اقاقیا درست كرد و آن‏ها را با طلا روكش كرد.

5.      این تیرها را برای حمل آن صندوق در آن حلقههای روی دوطرف صندوق داخل كرد.

6.      سرپوشی از طلای ناب درست كرد، دو و نیم اَما درازای آن و یك و نیم اَما پهنای آن.

7.      دو كِروو (فرشتههایی به شكل پسربچه و دختربچه) از طلا درست كرد. آن‏ها را یكپارچه از دو سوی آن سرپوش درست كرد.

8.      یک كِروو (فرشته) در انتهای این طرف و یک کِروو (فرشته) در انتهای آن طرف بود این کِرووها را بر دو انتهای آن از خود سر پوش ساخت.

9.      این كِروویم (فرشتهها) به طرف بالا بال گسترده بودند. با بالهای خود روی سرپوش را میپوشاندند و روبروی یكدیگر بوده و صورتهای كِروویم (فرشتهها) به طرف سرپوش بود.

10.  آن میز را از چوب اقاقیا  درست كرد. دو اَما درازای آن و یك اَما پهنای آن و یك و نیم اَما بلندیش بود.

11.  آن را با طلای ناب روكش كرد و گرداگرد آن حاشیهی طلا ساخت.

12.  در پیرامون آن قابی به اندازه یك  طِفَح (واحد درازا) ساخت. در پیرامون برای قابش حاشیهی طلا درست كرد.

13.  چهار حلقهی طلا برایش ریخت و آن حلقهها را روی چهار كنارهای كه مال چهارپایهی آن بود قرار داد.

14.  حلقهها برای حمل میز در مقابل آن قاب بود تا جایگاه (ورود) تیرها شود.

15.  تیرهایی از چوب اقاقیا برای حمل آن میز درست كرد و آن‏ها را روكش طلا نمود.

16.  اسبابهایی كه با میز بود یعنی قالبهای نان و قاشقها (جاكندری) و پایههای عمودیش و آن قیدهای ناودانی شكل را كه (نان) به وسیلهی آن‏ها نگهداری میشد از طلای ناب ساخت.

17.  آن چراغدان را از طلای ناب درست كرد آن را یكپارچه ساخت. این چراغدان و شاخه (ی وسطی) اش زینتهای جام شكل، زینتهای سیبیشكل و زینتهای گلشكلش از خود آن بود.

18.  و شش شاخه از دو طرف آن منشعب میشد. سه شاخهی چراغدان از یك طرف آن و سه شاخهی چراغدان از طرف دوم آن.

19.  سه جام زینتی به شكل بادام، زینت سیبیشكل و زینت گلشكل در یك شاخه بود و سه جام زینتی به شكل بادام، زینت سیبیشكل و زینت گلشكل در یك شاخه بود. به همین منوال برای آن شش شاخه منشعب در چراغدان.

20.  و در (شاخهی وسطی) این چراغدان چهار جام زینتی به شكل بادام بود (به اضافهی) زینتهای سیبیشكل و زینتهای گلشكل آن.

21.  و زیر دو شاخه از آن، زینت سیبیشكل بود و نیز زیر دو شاخه از آن زینت سیبیشكل بود و باز زیر دوشاخه از آن زینت سیبیشكل بود برای شش شاخهای كه از آن (شاخهی وسطی) منشعب میشد.

22.  زینتهای سیبیشكل و شاخههایشان از خود آن (چراغدان) و تمام آن یكپارچه از طلای ناب بود.

23.  چراغهایش را هفت تا درست كرد و انبرهایش (كه برای گرفتن فتیله لازم بود) و سوختهگیرهای فتیلههایش از طلای ناب بود.

24.  آن (چراغدان) و تمام اسبابهایش را از یك كیكار[1] طلای ناب ساخت.

25.  آن قربانگاه بخور را از چوبهای اقاقیا درست كرد. یك اَما درازایش و یك اَما پهنایش (به شكل مربع) و دو اَما بلندیش بود. شاخهایش از خود آن (یكپارچه بود).

26.  بام و دیوارههایش را گرداگرد و شاخهایش را با طلای ناب روكش كرد و برای پیرامون آن حاشیهی طلا ساخت.

27.  دو حلقهی طلا برای آن در زیر حاشیهاش بر دو پهلویش یعنی بر دو طرف آن ساخت (این دو حلقه) به منظور جایی برای تیرها بود كه آن را به وسیلهشان حمل نمایند.

28.  تیرها را از چوبهای اقاقیا ساخته آن‏ها را با طلا روكش كرد.

29.  روغن مسح را مقدس و بخور داروهای (یازدهگانه) معطر را پاك، به روال كار استاد عطار درست كرد.


 

[1] کیکار مقدس (دو برابر کیکار معمولی)، وزنه‌ای معادل 6/57 کیلوگرم است.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید