انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل سی و یکم

   

 

 

 

كیتیسا-فصل سی و یكم

1.      خداوند به مُشه (موسی) چنین گفت:

2.      توجه كن بِصَلئِل پسر اوری پسر حور از سبط یهودا را نام بردم.

3.      از نظر عقل و فهم و دانش و هر هنری او را از روح خداوند، سرشار نمودم.

4.      برای انجام كارهای هنری برای كار كردن روی طلا و نقره و مس.

5.      و برای سنگ قیمتی جهت نگینگذاری و در هنر كار چوب، به منظور انجام هركاری.

6.      اینك من آهُلیآو پسر اَحیساماخ از سبط دان را تعیین كردم تا با وی باشد و در قلب هر خردمندی حكمت نهادم تا هرآنچه را كه به تو فرمان دادم، بسازند.

7.      چادر محل اجتماع و صندوق (لوحههای دهفرمان) گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) و سرپوشی كه روی آن است و تمام اسبابهای آن چادر را.

8.      و آن میز و اسبابش و آن چراغدان پاك و تمام اسبابش و قربانگاه بخور را.

9.      و قربانگاه قربانی سوختنی و تمام اسبابش و دستشویی و پایهاش را.

10.  پارچههای خدمت (برای حمل اشیاء مقدس در آن‏ها) را و لباسهای مقدس را برای اَهَرُون كُوهِن (هارون کاهن) و لباسهای پسرانش را برای كِهانَت كردن.

11.  و روغن مسح و بخور داروهای (یازدهگانه) معطر را برای معبد مقدس همان‏گونه كه به تو فرمان دادم بسازند.

12.  خداوند به مُشه (موسی) چنین گفت:

13.  و تو به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) صحبت كرده بگو به هر صورت شباتها (تعطیلها)ی[1]  مرا رعایت نمایید زیرا بین من و شما در تمام نسلهایتان نشانهای است كه بدانید كه من خداوند مقدس كنندهی شما هستم.

14.  پس شبات را رعایت كنید چونكه برای شما مقدس است هركس آن را بیحرمت كند (آن را مانند روزهای عادی بهشمار آورد) حتماً كشته شود، زیرا هركس كه در آن (روز) كاركند خود آن شخص از میان قومش نابود میگردد.

15.  شش روز كار انجام گیرد و در روز هفتم شبات (تعطیل همهی كارها) و استراحت كامل بوده از جانب خداوند مقدس است. هركس در روز شبات كار كند حتماً (به حكم دادگاه شرع) كشته شود.

16.  فرزندان ییسرائل (اسرائیل) شبات[2] را رعایت كنند تا اینكه شبات را نسلاندرنسل برای خود پیمان ابدی قرار دهند.

17.  بین من و فرزندان ییسرائل (اسرائیل) برای ابد نشانهای است كه خداوند آسمان و زمین را در شش روز درست كرد و در روز هفتم استراحت نموده آرام گرفت.

18.  همین كه خداوند در كوه سینَی (سینا) صحبت كردن با وی را به پایان رسانید دو لوح دهفرمان گواه (بر تجلی خویش به فرزندان ییسرائل  (اسرائیل)) لوحههای سنگی نوشته شده به قدرت خداوند را به مُشه (موسی) عطا فرمود.


 

[1] تذكر نگهداری شبات در موقع ساختن اسباب مقدس خانه‌ی خدا نشان می‌دهد كه حتی برای كارهای مقدس نمی‌توان مقررات شبات را نادیده گرفت.

[2] كه روز شبات را با دیگر روزهای هفته عوض نكنید.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید