انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل پانزدهم

   

 

 

 

بِشَلَح-فصل پانزدهم

1.      آنگاه مُشه (موسی) و فرزندان ییسرائل (اسرائیل) برای خداوند این سرود را سراییده چنین گفتند: برای خداوند سرود می‏خوانم چون‏كه واقعاً مورد احترام است. اسب و ارابه (پَرعُوه (فرعون)) را در دریا افكند.

2.      خدا قوت من است و مورد مدح و (موجب) نجات من شد. این قادر من است، میستایمش، خداوند پدرم است از او تجلیل میكنم.

3.      خداوند مرد جنگی است نامش خداوند است.

4.      ارابههای پَرعُوه (فرعون) و لشگرش را در دریا انداخت. زبدهترین فرماندهانش در دریای سرخ غرق شدند.

5.      لجهها آن‏ها را پوشانیدند. مانند سنگ به اعماق دریا فرو رفتند.

6.      یمین تو ای خداوند از نظر قدرت با عظمت است یمین تو ای خداوند دشمن را خرد میكند.

7.      با عظمتِ شوكتت بدخواهانت را در هم میشكنی. خشمت را روانه میداری آن را مثل خاشاك میسوزاند.

8.      با نفخهی بینیات آبها انباشته شدند مایعات چون دیوار قرار گرفتند، لجهها در قلب دریا یخ بستند.

9.      دشمن گفته بود تعقیب میكنم، دستگیر میكنم، غنیمت را تقسیم میكنم، جانم از (شكست) آن‏ها اقناع میشود. شمشیرم را (از غلاف) بیرون خواهم كشید. قدرتم آن‏ها را هلاك خواهد كرد.

10.  با نفس خود دمیدی دریا آن‏ها را پوشانید. چون سرب در آبهای نیرومند فرو رفتند.

11.  ای خداوند در میان معبودها كدام یك مانند توست؟ از نظر قدوسیت چه كسی مانند تو با عظمت است؟ ای فوقالعاده مورد ستایش، ای عامل معجزه.

12.  یمینت را برافراشتی زمین آن‏ها را فرو برد.

13.  این قومی را كه نجات دادی بهسوی محل مقدست با احسان راهنمایی كردی. با قدرت خود رهبریش نمودی.

14.  قومها شنیدند لرزیدند، ساكنین پِلِشِت را بیم فرا گرفت.

15.  آنگاه بزرگان اِدُوم نگران شدند، سران مُوآو به‏لرزه افتادند، تمام ساكنین كِنَعَن (کنعان) گداخته شدند.

16.  بیم و وحشت بر آن‏ها مستولی شد. با بزرگی قدرتت چون سنگ به حال جمود افتادند. تا این‏كه ای خداوند قوم تو (از دریا) عبور كند، تا این‏كه این قومی كه بازخریدی عبور كند.

17.  آن‏ها را آورده در كوه میراث خود یعنی مكانی كه ای خداوند برای سكونتت ساختی مستقر خواهی كرد مكان مقدس را ای خدا دستان تو بنیاد كند.

18.  خداوند تا ابد پادشاهی خواهد كرد.

19.  هنگامیكه اسب پَرعُوه (فرعون) با ارابهاش و سوارانش به دریا وارد شدند خداوند آبهای دریا را برگردانید ولی فرزندان ییسرائل (اسرائیل) روی زمین خشك از میان دریا رفته بودند.

20.  میریام پیغمبر، خواهر اَهَرُون (هارون) دف را در دستش گرفت و همهی زنها با دفها درحال پایكوبی دنبال وی بیرون رفتند.

21.  میریام ترجیعبند آن‏ها را تكرار میكرد «برای خداوند سرود بخوانید چون‏كه واقعاً مورد احترام است. اسب و ارابه (پَرعُوه (فرعون)) را به دریا افكند».

22.  مُشه (موسی)، ییسرائل (اسرائیل) را از دریای سرخ حركت داده به بیابان شور آمدند. سه روز در آن بیابان میرفتند و آب نیافتند.

23.  به «ماراه» رسیدند و نتوانستند از «ماراه» آب بنوشند چون‏كه آن (آب) تلخ بود و از این جهت نامش را «ماراه» گذاشته بودند.

24.  آن قوم بر ضد مُشه (موسی) غرولند كرده گفتند: چه بنوشیم؟

25.  (مُشه (موسی)) به درگاه خداوند فریاد برآورد. خداوند چوبی را به وی نشان داد. (مُشه (موسی) آن چوب را) در آن آب انداخت آن آب شیرین شد (خداوند) آن‏جا (برای قوم) قانون و حكم وضع كرد و آن‏جا او (آن قوم) را مورد آزمایش قرار داد.

26.  (خداوند) گفت: اگر حتماً دستور خداوند خالق خود را اطاعت كنی و هرچه به نظر وی پسندیده است انجام دهی و فرمان‏هایش را بشنوی و قانونهایش را مراعات كنی هر مرضی كه بر مصریها آوردم بر تو نخواهم آورد. زیرا من خداوند شفادهندهی توام.

27.  به «اِلیم» آمدند و آن‏جا دوازده چشمه آب و هفتاد درخت خرما بود. آن‏جا نزدیك آب اردو زدند.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید