انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل سی و نهم

   

 

 

 

پِقودِی-فصل سی و نهم

1.      از آن پشم رنگشدهی لاجوردی و آن پشم رنگشدهی ارغوانی و آن پشم رنگشدهی قرمز پارچههای خدمت برای بهكاربردن در مكان مقدس (برای حمل اشیاء مقدس در آن‏ها) درست كردند. لباسهای مقدسی را كه برای اَهَرُون (هارون) بود همان‏گونه كه خداوند فرمان داده بود درست كردند.

2.      آن پیشبند را از (نخ) طلا و پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی، پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز وكتان نازک تابیده درست كرد.

3.      برای كار نساجی ورقههای طلا را نازك كرده تارهایی برید تا در میان آن پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی، پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز و كتان نازك بهكار بردند.

4.      برای آن، سردوشیهای متصل درست كردند. دو سر دیگر آن هم به هم متصل بود.

5.      و بند پیشبندش كه روی آن قرار میگرفت همان‏گونه كه خداوند به مُشه (موسی) فرمان داد مثل كار خود آن از (نخ) طلا از پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز و كتان نازك تابیده بود.

6.      آن سنگهای عقیق سلیمانی را در جانگینهای دورگرفته شده از طلا از روی نامهای فرزندان ییسرائل (اسرائیل) به شكل مهركنی حكاكی شده ساختند.

7.      همان‏گونه كه خداوند به مُشه (موسی) فرمان داده بود آن‏ها را به عنوان سنگهای یادبود برای فرزندان ییسرائل (اسرائیل) روی سردوشی پیشبند قرار داد.

8.      آن سینهبند را مثل كار پیشبند از (نخ) طلا از پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز و كتان نازك تابیده كار نساجی درست كرد.

9.      به شكل مربع بود. سینهبند را دولا درست كردند. یك وجب درازای آن و یك وجب پهنایش، دولا.

10.  با كارگذاشتن چهار ردیف سنگ قیمتی در آن، آنرا تكمیل كردند. ردیف اول ردیف عقیق سرخ، زبرجد و زمرد.

11.  و دریف دوم فیروزه، یاقوت كبود و الماس.

12.  و ردیف سوم یاقوت زعفرانی، عقیق و یاقوت ارغوانی.

13.  و ردیف چهارم زمرد كبود، عقیق سلیمانی و یشم. آن‏ها را در جانگینیهای دورگرفته از طلا كار گذاشتند.

14.  و این سنگها دوازده تا به نامهای فرزندان ییسرائل (اسرائیل)، یعنی از روی نامهای آن‏ها بودند. نام هركدام از دوازده سبط (بر آن‏ها) به صورت مهركنی حكاكی شده بود.

15.  روی آن سینهبند زنجیرهای محدود (از سینهبند تا شانه) به شكل طناب بافته از طلای ناب درست كردند.

16.  دوقاب طلا و دو حلقهی طلا درست كردند و آن دو حلقه را بالای دو كنارهی سینهبند قرار دادند.

17.  و این دو طناب طلا را بر گوشه‏های آن سینهبند بر آن دو حلقه نصب نمودند.

18.  و دو سر (دیگر) این دو طناب را به آن دو قاب طلا وصل كردند. آن‏ها را روی سردوشیهای پیشبند یعنی به طرف جلو نصب كردند.

19.  دو حلقهی طلا درست كردند و روی دو گوشهی سینهبند، روی لبهاش كه به طرف داخل پیشبند بود، نصب كردند.

20.  دو حلقهی طلا(ی دیگر) ساخته و آن‏ها را روی دوبند سردوشی پیشبند در پایین به طرف جلو یعنی در محل اتصال آن (بند سردوشی با كمربند) در بالای بند پیشبند قرار داد.

21.  همان‏گونه كه خداوند به مُشه (موسی) فرمان داده بود آن سینهبند را با ریسمان تابیده از پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی از حلقههایش به حلقههای پیشبند بستند تا روی بند كمر پیشبند باقی بماند و آن سینهبند از روی آن پیشبند جابهجا نشود.

22.  و ردای آن پیشبند را از كار بافنده، تماماً از پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی درست كرد.

23.  و دهانهی آن ردا چون دهانهی زه داخل خودش بود. پیرامون دهان‏هاش سجاف داشت تا پاره نشود.

24.  بر لبه‏های (پایین) آن ردا زینتهای اناری شكل از پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ)  ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز تابیده درست كردند.

25.  زنگولههایی از طلای ناب درست كردند و این زنگولهها را مابین زینتهای اناریشكل یعنی در وسط زینتهای اناریشكل بر لبههای (پایین) آن ردا، گرداگرد نصب نمودند.

26.  همان‏گونه كه خداوند به مُشه (موسی) فرمان داد یك زنگوله و یك زینت اناریشكل، یك زنگوله و یك زینت اناریشكل بر لبههای (پایین) آن ردا، گرداگرد به منظور خدمت کردن نصب كردند.

27.  پیراهنها را از كتان كار بافنده، برای اَهَرُون (هارون) و پسرانش درست كردند.

28.  عمامه را از كتان و كلاههای لبهدار شكوهمند را از كتان و شلوارهای كتانی را از كتان نازك تابیده (درست كردند).

29.  و همان‏گونه كه خداوند به مُشه (موسی) فرمان داد كمربند را از كتان نازك تابیده و از پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز كار گلدوزی (درست كردند).

30.  و آن ورقهی نازك تاج مقدس را از طلای ناب درست كردند و روی آن با حكاكی نوشتند « قُودش لَدُونای» (مقدس برای خداوند).

31.  و همان‏گونه كه خداوند به مُشه (موسی) فرمان داد بالای آن (ورقهی نازك) ریسمانی تابیده از پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی نصب كردند تا (آن تاج مقدس را) از بالا بر روی آن عمامه قرار دهند.

32.  همهی كار میشكان، خیمهی محل اجتماع، پایان یافت. فرزندان ییسرائل (اسرائیل) طبق آنچه كه خداوند به مُشه (موسی) فرمان داد، عمل كردند و همان‏گونه ساختند.

33.  آن میشكان را نزد مُشه (موسی) آوردند یعنی آن خیمهی محل اجتماع و همهی اسبابهایش، قلابها، تختهها، پشتبندها و ستونها و پایههایش را ...

34.  و پوشش پوستهای قوچ قرمز رنگشده و آن پوششهای پوستها تَحَش (نوعی پستاندار) و پردهی پوشش جایگاه لوحههای دهفرمان را ...

35.  صندوق (لوحههای دهفرمان) گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) و تیرهای آن و سرپوش (صندوق) را ...

36.  میز و همهی اسبابهایش و نان دورو را ...

37.  چراغدان پاك و چراغهایش یعنی چراغهای منظم و همهی اسبابهایش و روغن روشنایی را ...

38.  و قربانگاه طلا و آن روغن مسح و بخور داروهای (یازدهگانه) معطر و پردهی درگاه آن خیمه (در محل اجتماع) را ...

39.  قربانگاه مسی و شبكهی (توری) مسی مربوط به آن و تیرهای آن و همهی اسبابهایش. دستشویی و پایهاش را.

40.  پردههای حیاط، ستونهای آن و پایهها(ی جا زبانهایها)یش را و آن پرده را برای دروازهی حیاط و طنابهایش و میخهای سركج آن و همهی اسبابهای كار میشكان را برای خیمه محل اجتماع ...

41.  پارچههای خدمت برای بكار بردن در مكان مقدس (برای حمل اشیاء مقدس در آن‏ها) لباسهای مقدس را برای اَهَرُون كُوهِن (هارون کاهن) و لباسهای پسرانش را برای كِهانَت كردن.

42.  آنچنان كه خداوند به مُشه (موسی) فرمان داد فرزندان ییسرائل (اسرائیل) همان‏گونه تمام كار را انجام دادند.

مُشه (موسی) تمام کار را بررسی كرد و اینك آن را انجام داده بودند. همان‏گونه كه خداوند فرمان داده بود همانطور انجام داده بودند. مُشه (موسی) آن‏ها را دعا نمود.
 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید