انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل بیست و نهم

   

 

 

 

تِصَوِه-فصل بیست و نهم

1.      و كاری كه برای آن‏ها میكنی تا آن‏ها را اختصاص دهی برای من كِهانَت كنند اینست. یك گاو نر جوان و دو قوچ بیعیب بگیر.

2.      و نان‏های فطیر و قرصهای فطیر سرشته در روغن و فطیرهای نازك روغنمالی شده. آن‏ها را از آرد نرم گندم درست كن.

3.      آن‏ها را روی سبدی بگذار. آن‏ها را با آن سبد و همراه آن گاو و آن دو قوچ تقدیم بدار.

4.      و اَهَرُون (هارون) و پسرانش را نزد درگاه چادر محل اجتماع نزدیك كرده آن‏ها را در آب غسل بده.

5.      لباسها؛ آن پیراهن و ردای (حامل) آن پیشبند و خود آن پیشبند و آن سینهبند را بردار و به اَهَرُون (هارون) بپوشان و با بند پیشبند به آن ببند.

6.      آن عمامه را بر سرش بنه و آن تاج مقدس را كنار آن عمامه قرار بده.

7.      روغن مسح را بردار و بر سرش بریز و او را مَسح كن.

8.      پسرانش را پیشآور و به آن‏ها پیراهن بپوشان.

9.      به (كمر) آن‏ها به اَهَرُون (هارون) و پسرانش كمربند ببند و كلاههای لبهدار بر سرشان بگذار و كِهانَت بهصورت قانون ابدی متعلق به آن‏ها باشد و اَهَرُون و پسرانش را منصوب كن.

10.  آن گاو نر را به پیش چادر محل اجتماع نزدیك كن و اَهَرُون (هارون) و پسرانش دستهای خود را روی سر آن دو گاو تكیه دهند.

11.  و آن گاو نر را به حضور خداوند در درگاه چادر محل اجتماع ذبح كن.

12.  از خون آن گاو نر بردار و با انگشت روی شاخهای آن قربانگاه بمال و تمام (بقیهی) آن خون را بر پایهی آن قربانگاه بریز.

13.  و تمام آن پیهی كه احشاء را میپوشاند و آن غشای روی جگر و آن دو كلیه و پیهی را كه روی آن‏هاست بردار و بر آن قربانگاه دود نما.

14.  و گوشت آن گاو نر و پوستش و مدفوعش را بیرون از اردوگاه در آتش بسوزان. قربانی خطاست.

15.  یك قوچ را بردار و اَهَرُون (هارون) و پسرانش دستان خود را بر سر آن قوچ تكیه دهند.

16.  آن قوچ را ذبح كن و خونش را برداشته روی آن قربانگاه گرداگرد بپاش.

17.  و آن قوچ را به قطعاتش تقسیم نموده احشایش و پاچههایش را بشوی و كنار قطعات و كلهاش بگذار.

18.  و تمام آن قوچ را بر قربانگاه دود كن. برای خداوند قربانی سوختنی است. بوی خوشآیند بوده برای خداوند قربانی طعمهی آتش (قربانگاه) میباشد.

19.  و آن قوچ دوم را بردار و اَهَرُون (هارون) و پسرانش دستان خود را روی سر آن قوچ تكیه دهند.

20.  آن قوچ را ذبح كن و از خونش بردار و روی نرمهی گوش راست اَهَرُون (هارون) و پسرانش و روی شست دست راستشان و روی شست پای راستشان بمال و (بقیهی) آن خون را روی قربانگاه گرداگرد بپاش.

21.  و از آن خونی كه روی قربانگاه است و از آن روغن مسح بردار و بر اَهَرُون (هارون) و بر لباسهایش و بر پسرانش و بر لباسهای پسرانش همراه وی بیفشان تا او و لباسهایش و پسرانش و لباسهای پسرانش با او تقدیس شوند.

22.  و از آن قوچ پیه و دنبه و پیهی كه احشاء را میپوشاند و غشای جگر و دو كلیه و پیهی كه بر آن‏هاست و ساق راست را بردار چون‏كه قوچی است تقدیمی به مناسبت انتصاب (كُوهِن (کاهن)).

23.  و یك گرده نان و یك قرص نان روغنی و یك نان نازك از سبد فطیرهایی كه حضور خداوند است (بردار).

24.  و همه را بر كف دستان اَهَرُون (هارون) و بر كف دستان پسرانش بگذار و آن‏ها را به حضور خداوند تكان بده.

25.  سپس آن‏ها را از دستشان بگیر و بر قربانگاه با آن قربانی سوختنی بهمنظور بویی مطبوع به حضور خداوند دود كن. سهم خداوند طعمهی آتش (قربانگاه) است.

26.  و آن سینه را از قوچ نمایانگر انتصاب كُوهِن (کاهن) كه متعلق به اَهَرُون (هارون) است بردار و آن‏را به حضور خداوند تكان بده و سهمی برای تو باشد.

27.  آن سینهی جنبانیدنی و ساق (پای) هدیهای را كه جنبانیده شد و هدیه گشت از آن قوچ نمایانگر انتصاب كُوهِن (کاهن) از آنچه كه متعلق به اَهَرُون (هارون) و از آنچه متعلق به پسرانش است (بهخودت) اختصاص بده.

28.  (سینهی جنبانیدنی و ساق پای هدیه) از مال فرزندان ییسرائل (اسرائیل) بهصورت قانون ابدی متعلق به اَهَرُون (هارون) و پسرانش باشد. چون هدیه است هدیهای كه از مال فرزندان ییسرائل از ذبایح تندرستیشان خواهد بود. این هدیهی آن‏ها متعلق به خداوند است.

29.  و لباسهای مقدسی كه مال اَهَرُون (هارون) است بعد از وی از آن پسرانش باشد تا بهوسیلهی آن (لباس)ها مسح شوند و بهوسیلهی آن‏ها آنان را منصوب كنند.

30.  از پسرانش آن كُوهِنی (کاهنی) كه برای خدمت كردن در مكان مقدس به چادر محل اجتماع جای وی بیاید هفت روز آن‏ها را بپوشد.

31.  و از آن قوچ تقدیمی به مناسبت انتصاب (اَهَرُون (هارون) و پسرانش به كِهانَت) بردار و (بقیهی) گوشتش را در مكان مقدس بپز.

32.  اَهَرُون (هارون) و پسرانش در درگاه چادر محل اجتماع، گوشت آن قوچ و نانی را كه در آن سبد است بخورند.

33.  و آن (چیز)ها را كه بهوسیلهی آن‏ها گناهشان بخشوده شده است، بخورند تا آن‏ها را منصوب كرده و تقدیس نمایی و نظر به اینكه آن (گوشت قربانی) مقدس میباشد بیگانهای (غیر كُوهِن (کاهن) از آن) نخورد.

34.  و اگر از این گوشت تقدیمی به مناسبت انتصاب كُوهِن (کاهن) و از این نان تا بامداد زیاد آمد، زیادی را با آتش بسوزان. نظر به اینكه مقدس است خورده نشود.

35.  در مورد اَهَرُون (هارون) و پسرانش این‏طور عمل كن. طبق آنچه كه به تو فرمان دادم هفت روز برنامهی انتصاب شدنشان را اجرا كن.

36.  و هر روز گاو نری بهعنوان قربانی خطا بهخاطر بخشودگیها تقدیم كن و در حین طلب عفو كردنت كنار آن قربانگاه آن را مطهر كن و آن‏را مسح كن تا آن‏را تقدیس نموده باشی.

37.  هفت روز قربانگاه را تطهیر نموده مقدسش كن تا آن قربانگاه فوقالعاده مقدس گردد. آنچه با آن قربانگاه تماس یابد مقدس شود.

38.  و آنچه بر قربانگاه تقدیم خواهی كرد اینست: برهی (هشت روزه تا) یكساله بهطور دائم هر روز دو رأس.

39.  یك بره را در بامداد تقدیم نموده و آن برهی دوم را هنگام عصر تقدیم كن ...

40.  و یك دهم (ایفا) آرد نرم سرشته در یك چهارم هین (پیمانهی مایعات) روغن (زیتون) كوبیده، و مایع ریختنی یك چهارم هین شراب برای هر برهای.

41.  و برهی دوم را هنگام عصر (از نیم ساعت بعدازظهر تا غروب آفتاب) تقدیم كن و برای آن مانند هدیهی آردی و مایع ریختنی آن در بامداد تقدیم نما. به منظور بوی خوشآیند برای خداوند قربانی طعمهی آتش (قربانگاه) است.

42.  قربانی سوختنی دائم (همه روزه) برای نسل اندر نسل شما در درگاه چادر محل اجتماع در حضور خداوند باشد همان جایی كه با شما ملاقات خواهم كرد تا در آن‏جا با تو صحبت كنم.

43.  آن‏جا با فرزندان ییسرائل (اسرائیل) ملاقات خواهم كرد تا (آن میشكان) بهوسیلهی جلال من مقدس شود.

44.  چادر محل اجتماع و آن قربانگاه را مقدس خواهم كرد و اَهَرُون (هارون) و پسرانش را مقدس خواهم نمود تا برایم كِهانَت كنند.

45.  در میان فرزندان ییسرائل (اسرائیل) ساكن گشته برای آن‏ها داور خواهم بود.

46.  تا بدانند كه من خداوند خالقشان هستم كه آن‏ها را از سرزمین مصر بیرون آوردم تا در میان آنان ساكن شوم. من خداوند خالق ایشان هستم.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید