انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل هفتم

   

 

 

 

وائِرا-فصل هفتم

1.      خداوند به مُشه (موسی) گفت: توجه داشته باش تو را در مقابل پَرعُوه (فرعون) بزرگ قرار دادم و اَهَرُون (هارون) برادرت سخنگوی تو خواهد بود.

2.      تو تمام آنچه را فرمانت میدهم (به اَهَرُون (هارون)) بگو و اَهَرُون برادرت به پَرعُوه (فرعون) سخن بگوید تا (پَرعُوه (فرعون)) فرزند ایسرائل (اسرائیل) را از سرزمینش روانه نماید.

3.      و من قلب پَرعُوه (فرعون) را سخت و آیات و معجزاتم را در سرزمین مصر زیاد خواهم كرد.

4.      پَرعُوه (فرعون) به شما گوش نخواهد داد و قدرتم را در مصر ظاهر خواهم ساخت. سپاه توحیدیام –قومم فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را از سرزمین مصر با دادن كیفرهای سخت (به مصریان) بیرون خواهم آورد.

5.      موقعی كه دستم را بر مصر دراز نمایم تا فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را از میان آنان بیرون برم مصریان درك خواهند كرد كه من خداوند هستم.

6.      مُشه (موسی) و اَهَرُون (هارون) اقدام كردند. همان‏گونه كه خداوند به آن‏ها فرمان داده بود عمل نمودند.

7.      مُشه (موسی) هنگام سخن گفتن با پَرعُوه (فرعون) هشتاد ساله و اَهَرُون (هارون) هشتاد و سه ساله بود.

8.      خداوند به مُشه (موسی) و به اَهَرُون (هارون) چنین سخن گفت:

9.      هرگاه پَرعُوه (فرعون) با شما چنین گوید: معجزهای از خود نشان دهید. به اَهَرُون (هارون) بگو عصایت را بردار و جلو پَرعُوه بینداز. ماری خواهد گردید.

10.  مُشه (موسی) و اَهَرُون (هارون) نزد پَرعُوه (فرعون) رفته و همان‏گونه كه خداوند فرمان داده بود عمل كردند. اَهَرُون عصایش را جلو پَرعُوه و جلو خادمانش انداخت، مار گردید.

11.  پَرعُوه (فرعون) هم دانشمندان و جادوگران را صدا زد. آن‏ها یعنی ساحران مصر هم بهوسیله افسونهای خود همان كار را كردند.

12.  هركدام عصای خود را انداخت و مارگردید. عصای اَهَرُون (هارون) عصاهای آن‏ها را بلعید.

13.  قلب پَرعُوه (فرعون) سخت شد و همان‏گونه كه خداوند گفته بود به آن‏ها گوش نداد.

14.  خداوند به مُشه (موسی) گفت: قلب پَرعُوه (فرعون) سخت است، از فرستادن آن قوم ابا كرد.

15.  بامدادان نزد پَرعُوه (فرعون) برو و اینك او بهسوی آب بیرون میرود. به استقبال وی در كنار رود نیل بایست و آن عصایی را كه به مار مبدل گشت در دستت بگیرد.

16.  به وی بگو خداوند خالق عبریها مرا نزد تو فرستاده است كه بگوید «قومم را روانه نما تا در بیابان مرا پرستش كنند» و اینك تا به حال گوش ندادی.

17.  خداوند چنین گفته است: بدینوسیله درك خواهی كرد كه من خداوند هستم. اینك من با عصایی كه در دستم است به آبهایی كه در رود نیل است میزنم و به خون مبدل خواهد شد.

18.  ماهیهایی كه در رود نیل هستند خواهند مرد و رود نیل متعفن خواهد شد و مصریها برای نوشیدن آب از نیل عاجز خواهند شد.

19.  خداوند به مُشه (موسی) گفت: به اَهَرُون (هارون) بگو عصایت را بردار و دستت را بر آبهای مصر بر نهرهایشان بر رودهایشان و بر دریاچههایشان و بر تمام جمعگاههای آبهایشان دراز كن تا خون گردد. در تمام سرزمین مصر و در ظرفهای چوبی و سنگی خون خواهد بود.

20.  مُشه (موسی) و اَهَرُون (هارون) چنان‏كه خداوند فرمان داد عمل كردند (اَهَرُون دست خود را و)آن عصا را بلند كرد و در حضور پَرعُوه (فرعون) و غلامانش به آبهایی كه در رود نیل بود زد. تمام آبهایی كه در رود نیل بود به خون مبدل گشت.

21.  و ماهیهایی كه در رود نیل بودند مردند و رودخانه نیل متعفن شد و مصریها نتوانستند از رود نیل آب بنوشند و در تمام سرزمین مصر خون بود.

22.  ساحران مصر با افسونهای خود همان كار را كردند. قلب پَرعُوه (فرعون) سخت شد و همان‏گونه كه خداوند سخن گفته بود به آن‏ها گوش نداد.

23.  پَرعُوه (فرعون) برگشت به خانهاش آمد و به این هم توجهی نكرد.

24.  تمام مصریان چون‏كه نمیتوانستند از آبهای رود نیل بنوشند اطراف رود نیل را حفر كردند.

25.  بعد از آنكه رود نیل را ضربت زد هفت روز سپری شد.

26.  (آنگاه) خداوند به مُشه (موسی) گفت: نزد پَرعُوه (فرعون) برو به او بگو خداوند چنین گفته است: قوم مرا روانه كن تا مرا پرستش كند.

27.  و اگر از روانه داشتن ابا كنی، اینك من تمام حدودت را دچار بلای قورباغه میكنم.

28.  رود نیل به فراوانی قورباغه تولید خواهد كرد كه بالا آمده در خانهات و در اتاق خوابت و بر تختخوابت و در خانهی خادمانت و در میان قومت و در تنورت و در تغارهای خمیرت وارد خواهند شد.

29.  و از خودت و قومت و تمام غلامانت قورباغهها بالا خواهند رفت.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید