انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا

   

 

 

 

تِصَوِه-فصل سیام

1.      قربانگاهی بساز كه محل سوزاندن بخور (داروهای یازدهگانهی معطر) باشد. آن را از چوبهای اقاقیا بساز.

2.      یك اَما درازایش و یك اَما پهنایش مربع باشد و دو اَما بلندیش، شاخهایش از خود آن باشد.

3.      آن‏را با طلای ناب روكش كن یعنی بالایش و گرداگرد دیوارههایش و شاخهایش را. برای آن، گرداگرد حاشیهی طلا بساز.

4.      و دو حلقهی طلا برای آن در زیر حاشیهاش بساز. بر دو پهلویش بساز (این دو حلقه را) در دو طرف آن نصب كن تا جایی برای تیرها باشد كه بهوسیلهی آن‏ها آن (قربانگاه) را حمل كنند.

5.      تیرها را از چوبهای اقاقیا ساخته آن‏ها را با طلا روكش كن.

6.      آن را جلوپردهای كه پهلوی صندوق لوحههای دهفرمان گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) میباشد یعنی جلو سرپوش صندوقی كه روی همان لوحههاست جایی كه با تو ملاقات خواهم كرد قرار بده.

7.      اَهَرُون (هارون) هر بامداد روی آن، بخور داروهای (یازدهگانه) معطر را دود كند. موقعی كه چراغها را مرتب میكند آن‏را دود نماید.

8.      و در موقعی كه اَهَرُون (هارون) آن چراغها را روشن میكند (داروهای یازدهگانه معطر را) هنگام عصر (از نیم ساعت بعد از ظهر تا غروب آفتاب) به عنوان بخور دائمی (همه روزه) به حضور خدا برای نسل اندر نسلتان دود كند.

9.      بخوری كه با این نسبت و تركیب نباشد و قربانی سوختنی و هدیهی آردی روی آن (قربانگاه بخور) نبرید و مایع ریختنی روی آن نریزید.

10.  اَهَرُون (هارون) سالی یكبار كنار شاخهای آن (قربانگاه) طلب عفو كند. در تمام نسلهایتان از خون قربانی خطای مخصوص كیپور سالی یكبار بر آن بمالد. آن قربانگاه برای خداوند فوقالعاده مقدس است.

پاراشای كیتیسا

11.  خداوند به مُشه (موسی) چنین سخن گفت.

12.  هنگامی كه فرزندان ییسرائل (اسرائیل) -آن‏هایی را كه مشمول سرشماری میشوند، سرشماری میكنی، در موقع شمردن آن‏ها هر مردی بهای رفع بلا از جانش را به خداوند بدهد تا در موقع شمارش آن‏ها برای ایشان بلایی پیش نیاید.

13.  هركس برای سرشماری رد میشود این را بدهد. نیمشِقِل بر حسب شِقِل مقدس. این شِقِل (معادل) بیست گِرا است نصف این شِقِل هدیهای از آن خداوند است.

14.  از بیستساله به بالا هركس برای سرشماری رد میشود هدیهی خداوند را تقدیم كند.

15.  برای دادن هدیهی خداوند به منظور رفع بلا از جان‏هایتان، پولدار (بر این وزن) نیفزاید و فقیر از نیم شِقِل نكاهد.

16.  پول این رفع بلاها را از فرزندان ییسرائل (اسرائیل) بگیر و آن را برای كار چادر محل اجتماع اختصاص بده و برای فرزندان ییسرائل (اسرائیل) برای رفع بلا از جان‏هایتان در حضور خداوند به منزلهی یادبودی باشد.

17.  خداوند به مُشه (موسی) چنین سخن گفت:

18.  برای شستشو، دستشویی مسی بساز كه پایهاش (هم) از مس باشد و آن را بین چادر محل اجتماع و بین قربانگاه (مسی) قرار داده در آن آب بریز.

19.  اَهَرُون (هارون) و پسرانش دستها و پاهای خود را با آن (آب) بشویند.

20.  موقع ورودشان به چادر محل اجتماع یا موقع نزدیك شدن آن‏ها به قربانگاه به منظور خدمت یا دودكردن هدیهی طعمهی آتش (قربانگاه) برای خداوند، با آب بشویند تا نمیرند.

21.  دستها و پاهای خود را بشویند تا نمیرند و برای آن‏ها، برای وی و ذریهاش در تمام دورههایشان قانون ابدی باشد.

22.  خداوند به مُشه (موسی) چنین سخن گفت:

23.  و تو خود عطریات عالی بگیر. مُر (نوعی صمغ معطر) خالص پانصد (واحد) و دارچین معطر نصف آن دویست و پنجاه (واحد) و نی عطر دار دویست و پنجاه (واحد).

24.  سلیخه پانصد (واحد) با شِقِل مقدس و روغن زیتون یك هین (پیمانهی مایعات).

25.  با آن، روغن مسح مقدس درست كن. تركیبی معطر كار عطرساز باشد. روغن مسح مقدس خواهد بود.

26.  با آن، چادر محل اجتماع و صندوق (لوحههای دهفرمان) گواه بر (تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل)) ...

27.  و آن میز و تمام اسباب آن را و آن چراغدان و تمام اسبابش را و قربانگاه بخور را . . .

28.  و قربانگاه قربانی سوختنی و تمام اسباب آن و آن دستشویی و پایهاش را.

29.  آن‏ها را تقدیس كن تا فوقالعاده مقدس باشند و هرچه با آن‏ها تماس یابد مقدس گردد.

30.  و اَهَرُون (هارون) و پسرانش را مسح كن. آن‏ها را تقدیس نما، برای من كِهانَت كنند.

31.  و به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) صحبت كرده بگو برای تمام نسلهایتان این برای من روغن مسح خواهد بود.

32.  روی بدن آدم ریخته نشود (تركیبی) با این نسبت نظیر آن درست نكنید. مقدس است. برای شما مقدس باشد.

33.  شخصی كه مانند آن تركیب را بسازد و كسی كه از آن بر بیگانه[1] بریزد از میان قوم خود نابود خواهد گردید.

34.  خداوند به مُشه (موسی) گفت: داروهای خوشبو، بَلَسان و ناخنك و بارزد بگیر. داروهای خوشبو(ی دیگر) و كندر خالص مساوی یكدیگر باشند.

35.  با آن بخور بساز. عطری عمل عطرساز مخلوط پاك و مقدس باشد.

36.  (مقداری) از آن را نرم بسای و (قدری) از آن را جلو (لوحههای دهفرمان) گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) در چادر محل اجتماع جایی كه با تو ملاقات خواهم داشت بگذار. برای شما فوقالعاده مقدس باشد.

37.  و این بخوری كه درست میكنی (تركیبی) به همان نسبت برای خودتان درست نكنید (این بخور) برای تو مقدس و بهنام خداوند باشد.

38.  كسی كه مانند آن تركیب را برای بوییدن آن درست كند از قوم خود نابود خواهد شد.


 

[1] منظور از كلمه‌ی بیگانه كسی است كه واجد شرایط مسح شدن نباشد.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید