انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل بیست و ششم

   

 

 

 

تِروما-فصل بیست و ششم

1.      و میشكان را از ده پردهی كتان نازك تابیده و پشم رنگ شده (به رنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگ شده (به رنگ) سرخ درست كن. در (دو روی) آن (پردهها) «كِروویم» (فرشتههایی) عمل نساج درست كن.

2.      درازای یك پرده بیست و هشت اَما و پهنای آن چهار اَما، اندازهای است برای تمام پردهها.

3.      پنج تا از آن پرده‏ها به یكدیگر پیوسته و پنج پردهی دیگر به هم پیوسته باشند.

4.      جادگمههایی از پشم رنگشده (به رنگ) لاجوردی بر لبهی هر پرده در محل اتصال آن درست كن. همینگونه در لبهی پردهی آخری در محل اتصال دومی.

5.      پنجاه جادگمه در پردهی اول درست كن و پنجاه جادگمه در انتهای آن پرده در محل اتصال به دومی. جادگمهها روبروی یكدیگر باشد.

6.      پنجاه قلاب بساز و آن پردهها را با این قلابها به یكدیگر متصل كن تا میشكان یك (واحد) شود.

7.      پردههایی از پشم بز برای چادر روی میشكان بساز. از آن پردهها یازده تا درست كن.

8.      درازای یك پرده سی اَما پهنای آن پرده چهار اَما اندازهای است برای (هریك) از یازده پرده.

9.      پنج تا از این پردهها را جداگانه متصل كن و آن شش پرده را جداگانه و پردهی ششمی را مقابل مدخل چادر تا كن.

10.  پنجاه جادگمه بر لبهی پردهی انتهایی محل اتصال و پنجاه جادگمه بر لبهی آن پرده محل اتصال دوم درست كن.

11.  پنجاه قلاب مسی درست كن و قلابها را در جادگمهها داخل كن و آن چادر را متصل نما تا یك (واحد) شود.

12.  و دنبالهای كه از پردههای آن چادر زیاد آمده یعنی نصف آن پرده زیاد آمده را در پشت میشكان آویزان كن.

13.  و از زیادی درازای آن چادر یك اَما به این طرف و یك اَما به آن طرف بر دو طرف میشكان برای پوشانیدن این طرف و آن طرف آن آویخته بماند.

14.  برای آن چادر پوششی از پوستهای رنگ قرمز شدهی قوچ درست كن و پوششی (دیگر) از پوستهای تَحَش (نوعی پستاندار) از بالا.

15.  و آن تختههای میشكان را از چوب اقاقیا درست كن، بهطور عمودی قرار گیرند.

16.  درازای هر تخته ده اَما و پهنای هر تخته یك و نیم اَما باشد.

17.  هر تخته دو زبانه داشته باشد به یكدیگر كام و زبانه شود. همهی تختههای میشكان را همینگونه درست كن.

18.  تختهها را برای میشكان بساز برای ضلع جنوبی بیست تخته.

19.  و چهلپایه از نقره زیر آن بیست تخته درست كن زیر یك تخته دوپایه برای دوزبانهاش و زیر تختهی دیگر دوپایه برای دو زبانهاش باشد.

20.  و برای ضلع دومی میشكان طرف شمال بیست تخته.

21.  پایههای آن‏ها چهل عدد از نقره باشد. زیر یك تخته دوپایه زیر هر تخته دوپایه باشد.

22.  و برای انتهای میشكان طرف غرب شش تخته درست كن.

23.  و دو تخته برای كنجهای میشكان در انتها بساز.

24.  (زبانههای تختهها و پایههای نقرهای) از پایین با هم زوج زوج باشد و (تختههای مجاور به هم) از بالا هم نسبت به حلقه (چهارگوش) با هم زوجزوج باشد. همینگونه برای هر دو (تخته)ی آن‏ها یعنی برای دو (تخته)ی كنجی.

25.  (و برای ضلع شرقی) هشت تخته و پایهها نقرهایشان شانزده تا باشد: زیر یك تخته دوپایه و دوپایهی دیگر زیر تختهی دیگر.

26.  پشتبندهایی از چوب اقاقیا درست كن. برای تختههای این ضلع (یعنی ضلع شمالی) میشكان پنج تا باشد.

27.  و پنج پشت بند برای تختههای ضلع دومی (یعنی ضلع جنوبی) و پنج پشتبند برای تختههای ضلع انتهایی میشكان یعنی به طرف غرب.

28.  و آن پشتبند میانی از این سر تا آن سر در وسط از داخل تخته‏ها رد می‏شود.

29.  و آن تختهها را روكش طلا كن و حلقههای آن‏ها را كه جای پشتبندها هستند از طلا درست كن و آن پشتبندها را روكش طلا كن.

30.  میشكان را همانگونه كه در آن كوه به تو نشان داده شده طبق دستورش برپا نما.

31.  پردهی جایگاه دولوحهی ده فرمان را از پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگ شده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز و كتان نازك تابیده درست كن روی آن استاد نساج شكل «كِروویم» (یعنی فرشتههایی به شكل پسربچه و دختربچه كه از دو رو كار نساجی باشد) درست كند.

32.  آن (پرده) را روی چهار ستون (از چوب) اقاقیا روكش طلا شده كه میخهای سركجشان هم طلا باشد قرار بده (ستونها) روی چهارپایه نقره باشد.

33.  این پرده (پردههایی كه بام را میپوشاند) را زیر قلابها قرار بده و صندوق لوحههای دهفرمان گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) را در آن‏جا پشت آن پرده داخل (مكان فوقالعاده مقدس) بگذار تا این پرده برای شما بین مكان مقدس و مكان فوقالعاده مقدس جدایی اندازد.

34.  آن سرپوش را در مكان فوقالعاده مقدس روی صندوق لوحه‏های ده فرمان گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) قرار بده.

35.  آن میز را بیرون آن پرده و آن چراغدان را مقابل آن میز سمت ضلع جنوبی میشكان بگذار. آن میز را در سمت ضلع شمالی بگذار.

36.  برای درگاه آن چادر پردهای از پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز و كتان نازك تابیده كار گلدوز درست كن.

37.  و برای آن پرده پنج ستون (از چوب) اقاقیا درست كن و آن‏ها را روكش طلا نما و میخهای سركجشان طلا باشد و برای آن (ستون)ها پنج پایهی مسی بریز.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید