انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل بیست و دوم

   

 

 

 

میشپاطیم-فصل بیست و دوم

1.      اگر دزد در حال خراب كردن (دَر و دیوار یا احداث نقب) یافته شود و ضربت خورده بمیرد، خونش بازخواست ندارد.

2.      اگر پس از طلوع آفتاب (كشته شود) خونش بازخواست دارد. حتماً (دزد بهای اشیاء دزدیده شده را) باز پرداخت كند. اگر ندارد بهخاطر دزدیش (به غلامی) فروخته خواهد شد.

3.      اگر مال دزدیده شده – گاو یا الاغ یا برهی زنده، در اختیار او پیدا شود دو برابر عوض بدهد.

4.      هرگاه شخصی كشتزار یا تاكستانی را از بین ببرد یعنی چهارپایش را آزاد بگذارد تا در كشتزار شخص دیگری خرابكاری نماید از بهترین كشتزار و بهترین تاكستانش عوض بدهد.

5.      هرگاه آتش (از حدود كسی) بیرون آید و به خارهایی برسد و تودهی محصول یا حاصل درو نشده، یا كشتزاری بسوزد، حتماً كسی كه موجب آتشسوزی شده است (زیان) آتشسوزی را كاملاً بپردازد.

6.      هرگاه شخصی پول یا اشیایی برای نگهداری (بدون مزد نگهداری) به همنوعش بدهد و از خانهی آن شخص دزدیده شود اگر دزد پیدا شود، دو برابر عوض بدهد.

7.      اگر دزد پیدا نشود صاحبخانه (امانتدار) كه به مال همنوعش دستدرازی نكرده است (برای قسم خوردن) نزد داور بیاید.

8.      در هر مورد كوتاهی كردن (در امانت داری) در مورد گاو و الاغ و بره، در مورد لباس و هر گمشدهای كه (شاهدی) بگوید كه این همان (گمشده) است ادعای هر دو نزد داور برده شود. كسی كه داور محكومش كند دو برابر به طرف خود بپردازد.

9.      هرگاه شخصی الاغ یا گاو یا بره و یا هر چارپایی را به رفیقش بدهد كه (در قبال مزد) نگهداری كند و چارپا بمیرد یا عضوش بشكند یا به اسارت برده شود، و شاهدی نباشد.

10.  بین دو طرف، قسم خداوند باشد كه (امانتدار) به مال همنوعش دستدرازی نكرده است و صاحب (آن امانت قسم را) بپذیرد (امانتدار) عوض ندهد.

11.  و اگر حقیقتاً از پیش وی دزدیده شود (امانتدار) به صاحبش عوض بدهد.

12.  اگر واقعاً (بهوسیلهی درندگان) نخجیر شده باشد (مانده) آن‏را برای دلیل می‏آورد. عوض آن نخجیر شده را ندهد.

13.  و هرگاه شخصی از همنوعش (چیزی) قرض بگیرد و (آن چیز) شكسته شود یا بمیرد، در صورتیكه صاحبش همراهش نباشد، (قرض گیرنده) حتماً عوض بدهد.

14.  اگر صاحبش همراهش باشد عوض ندهد. اگر (آن چیز) كرایهای باشد (فقط) كرایهاش به او (صاحبش) تعلق میگیرد.

15.  و هرگاه مردی دوشیزهای را كه نامزد نیست فریب داده با او همخوابی نماید باید حتماً با پرداخت مهریه، او را به عقد خود درآورد.

16.  اگر پدرش از دادن دختر به وی ابا كند، مطابق مهریهی دوشیزگان، پول (بهعنوان جریمه) بپردازد.

17.  جادوگر را زنده نگذار.

18.  هر كس با چارپایی همخوابی كند حتماً كشته شود.

19.  كسی كه برای بت ذبح كند كشته شود، مگر اینكه فقط برای خداوند (ذبح كرده باشد).

20.  و غریب را مغبون نكن و در فشار نگذار چونكه در سرزمین مصر غریب بودید.

21.  هیچ بیوهزن و یتیمی را نرنجانید.

22.  و اگر واقعاً او را برنجانی همین‏كه نزد من فریاد برآورد حتماً به فریادش گوش فرا خواهم داد.

23.  خشم من افروخته گشته شما را در جنگ به كشتن میدهم تا زنانتان بیوه و بچههایتان یتیم بمانند.

24.  اگر به قوم من – فقیری كه پیش تو است وام دهی نسبت به او چون طلبكار نباش. بر آن نزول تعیین نكن.

25.  اگر پوشاك همنوعت را گرو بگیری تا غروب آفتاب آن را به وی پس بده.

26.  زیرا آن تنها پوشاك وی است. آن لباس برای (پوشاندن) بدنش است. در چه چیزی بخوابد؟ (رختخوابش هم حالت لباس دارد) چنین مقرر است موقعی كه نزد من فریاد برآورد چون‏‎كه من مهربانم گوش فرا خواهم داد.

27.  بزرگان (قوم) را ناسزا نگو و رئیس قومت را نفرین نكن.

28.  (تقدیم كردن) نوبر و هدیهات را به تاخیر نینداز. پسرهایی را كه نخستزاد باشند به من اختصاص بده.

29.  در مورد گاوهایت و در مورد گوسفندانت همین كار را بكن (اولزاد آن‏ها) هفت روز نزد مادرش بماند از روز هشتم (و به بعد) به من اختصاصش بده.

30.  و برای من مردمی مقدس باشید و گوشت نخجیر شده در محل تاخت و تاز درندگان را نخورید. آن‏را پیش سگ بیندازید.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید