انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل نوزدهم

   

 

 

 

ییترُو-فصل نوزدهم

1.      در سومین ماه از بیرون آمدن فرزندان ییسرائل (اسرائیل) از سرزمین مصر، در این روز (اول ماه) به بیابان سینَی (سینا) رسیدند.

2.      از «رِفیدیم» حركت كرده و به بیابان سینَی (سینا) آمدند و در آن بیابان چادر زدند، یعنی ییسرائل (اسرائیل) آن‏جا مقابل آن كوه اردو زد.

3.      و مُشه (موسی) به حضور خداوند رفت. خداوند از آن كوه وی را صدا زده گفت: به خاندان یعقوب چنین بگو و به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) اعلام بدار:

4.      شما آنچه را با مصریها كردم مشاهده كردید. شما را روی بالهای عقابها (ابرها) بلند كرده نزد خود آوردم.

5.      و حالا اگر حتماً به حرف من گوش دهید و پیمانم را رعایت كنید از میان تمام قومها برای من نخبهتر خواهید بود چون‏كه تمام كرهی زمین (هم) مال من است.

6.      و شما برای من «مَملِخِت كُوهَنیم» (ساكنان كشور مربیان جهانی خداشناسی) و ملتی مقدس باشید. این‏ها سخنانی است كه به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) خواهی گفت.

7.      مُشه (موسی) آمد محترمین ییسرائل (اسرائیل) را صدا زد و تمام این سخنان را كه خداوند به او فرمان داده بود در برابر آن‏ها بیان كرد.

8.      تمام آن قوم یك زبان پاسخ داده گفتند: تمام آنچه را كه خداوند گفته است انجام خواهیم داد. مُشه (موسی) سخنان آن قوم را نزد خداوند بازگو كرد.

9.      خداوند به مُشه (موسی) گفت: برای اینكه آن قوم موقع سخن گفتنم با تو (سخنان مرا) بشنوند و به تو هم تا ابد ایمان بیاورند، اینك من در میان ابر غلیظ نزد تو میآیم. مُشه (موسی) سخنان آن قوم را به خداوند اطلاع داد.

10.  خداوند به مُشه (موسی) گفت: نزد آن قوم برو و امروز و فردا آن‏ها را آماده كن و لباسهای خود را بشویند.

11.  و برای روز سوم آماده باشند. چون‏كه در روز سوم خداوند در نظر تمام آن قوم روی كوه سینَی (سینا) نزول اجلال خواهد كرد.

12.  اطراف آن قوم را محدود كرده بگو مواظب خودتان باشید. از آن كوه بالا نیایید و با حدود آن تماس نداشته باشید. هركسی آن كوه را لمس كند، حتماً كشته میشود.

13.  دستی آن را لمس نكند چون‏كه خود به خود سنگسار شده و یا (از بلندی) پرتاب خواهد گشت. چه چارپا و چه انسان باشد، زنده نخواهد ماند. با یكنواخت شدن صدای كرنا آن‏ها (میتوانند) بالای آن كوه بروند.

14.  مُشه (موسی) از آن كوه به سوی آن قوم فرود آمد. آن قوم را آماده كرد و لباسهایشان را شستند.

15.  به آن قوم گفت: برای سه روز (دیگر) آماده باشید، به زن نزدیك نشوید.

16.  روز سوم همینكه صبح شد صداها و برقها و ابر سنگینی و صدای بسیار شدید كرنا در بالای آن كوه پدید آمد. تمام آن قوم كه در اردوگاه بودند بر خود لرزیدند.

17.  مُشه (موسی) آن قوم را از اردوگاه به استقبال خداوند بیرون آورد و در پایین آن كوه ایستادند.

18.  و از تمامی كوه سینَی (سینا) دود بیرون میآمد، برای اینكه خداوند با آتش بر آن نازل گشت. دودش مثل دود كوره بالا میرفت. پس تمام آن كوه بسیار لرزان شد.

19.  صدای كرنا پیش میرفت و بیش از پیش قویتر میشد. مُشه (موسی) سخن میگفت و خداوند صدای او را تقویت میكرد.

20.  خداوند بالای كوه سینَی (سینا) بر سر آن كوه نزول اجلال نمود. خداوند مُشه (موسی) را صدا زد كه بر سر آن كوه (بالا) برود. پس مُشه بالا رفت.

21.  خداوند به مُشه (موسی) گفت: پایین برو به آن قوم اخطار كن مبادا به منظور دیدن خداوند (از حد) تجاوز كنند و از آن‏ها زیاد كشته شود.

22.  و آن كُوهِن (کاهن) هایی(به عقیده مفسرین نخستزادگان) هم كه پیش خداوند مشرف میشوند خود را محدود بدانند. مبادا خداوند آن‏ها را منهدم كند.

23.  مُشه (موسی) به خداوند گفت: آن قوم نمیتواند از كوه سینَی (سینا) بالا آید. چون‏كه تو به ما اخطار كرده گفتی آن كوه را محدود كرده آن‏را تقدیس نما.

24.  خداوند به او گفت: برو فرود آی. تو بالا بیا و اَهَرُون (هارون) با تو (بیاید). ولی كُوهِن (کاهن) ها و آن قوم برای بالا آمدن به سوی خداوند (از حد) تجاوز نكنند. مبادا آن‏ها را منهدم نماید.

25.  مُشه (موسی) نزد آن قوم فرود آمده به آن‏ها گفت.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید