انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل دوم

   

 

 

 

شِمُوت-فصل دوم

1.      مردی از خاندان لِوی (لاوی) دختر لِوی (لاوی) را گرفت.

2.      آن زن حامله شده، پسری زایید. مشاهده كرد كه او زیباست، سه ماه پنهانش نمود.

3.      چون دیگر نتوانست او را پنهان كند برای وی جعبهای از نی گرفت، آن‏را با گل و قیر اندود، پسربچه را در آن نهاد و (آن جعبه را) در نیزار لب رود نیل قرار داد.

4.      خواهرش از دور ایستاد تا بداند بر سر او چه خواهد آمد.

5.      دختر پَرعُوه (فرعون) برای آبتنی به رود نیل فرود آمد و كنیزانش كنار رود نیل رفت و آمد میكردند. (دختر پَرعُوه) آن جعبه را میان نیزار دید. كنیزش را فرستاد تا آن را بیاورد.

6.      (جعبه را) گشود پسربچه را دید كه اینك (چون) نوجوانی میگرید. بر او رحم نموده گفت: این از پسربچههای عبریهاست.

7.      خواهرش به دختر پَرعُوه (فرعون) گفت: بروم زنی شیرده از عبریها صدا زنم تا این پسربچه را برایت شیر دهد؟

8.      دختر پَرعُوه (فرعون) به او گفت برو. آن دختر رفت و مادر پسربچه را صدا زد.

9.      دختر پَرعُوه (فرعون) به وی گفت: این پسر بچه را ببر و او را برای من شیر بده و من مزد تو را خواهم داد. آن زن پسربچه را برد و شیرش داد.

10.  آن پسربچه بزرگ شد. (زن) او را نزد دختر پَرعُوه (فرعون) آورد. برای او (به منزلهی) پسر بود. اسمش را مُشه (موسی) گذاشت. چون‏كه گفت او را از آب بیرون كشیدم.

11.  در آن روزگار بود كه (مقام) مُشه (موسی) بزرگ شد. نزد برادرانش رفت و رنجهای آن‏ها را ملاحظه نمود و مشاهده كرد كه مرد مصری مرد عبری از برادرانش را میزند.

12.  به این طرف و آنطرف رو كرده دید كسی نیست. آن مصری را كشت و در شن پنهانش كرد.

13.  روز دوم رفت و اینك دو مرد عبری نزاع میكردند. به آن ظالم گفت: چرا همنوع خود را میزنی؟

14.  (آن مرد ظالم) گفت: چه كسی تو را بر ما رئیس و داور قرار داده است؟ آیا قصد داری همانطوریكه آن مصری را كشتی، مرا هم بكشی؟ مُشه (موسی) هراسان شده (با خود) گفت مسلما این موضوع آشكار شده است.

15.  پَرعُوه (فرعون) این مطلب را شنید و خواست مُشه (موسی) را بكشد. مُشه (موسی) از پیش پَرعُوه (فرعون) فرار كرد. در سرزمین میدیان ساكن شد و كنار چاهی نشست.

16.  كاهِن میدیان هفت دختر داشت. (آن دخترها) آمده آب كشیدند و برای آب دادن به گوسفندان پدرشان آن سنگابها را پر كردند.

17.  چوپانها آمده آن‏ها را راندند. مُشه (موسی) برخاست آن‏ها را رهایی بخشیده گوسفندانشان را آب داد.

18.  (آن دخترها) نزد رِعوئِل پدرشان آمدند. (رِعوئِل) گفت چرا امروز برای آمدن عجله كردید؟

19.  گفتند: مردی مصری ما را از دست چوپانان رهایی داد و برای ما آب زیاد هم كشید و گوسفندان را آب داد.

20.  به دخترانش گفت پس او كجاست؟ چرا این مرد را رها كردید؟ او را صدا كنید تا خوراك بخورد.

21.  مُشه (موسی) راضی شد نزد آن مرد ساكن گردد. (آن مرد) دخترش صیپُورا را به مُشه (موسی) داد.

22.  پسری زایید. (مُشه (موسی)) نامش را گِرشُوم نهاد چون‏كه گفت در سرزمین بیگانه غریب بودم.

23.  پس از مدتی مدید (كه فرزندان ییسرائل (اسرائیل) از گلكاری و خشتزنی رنج میبردند) واقع شد كه پادشاه مصر درگذشت. فرزندان ییسرائل (اسرائیل) از آن بندگی مینالیدند و از عذاب فریاد میزدند. فریاد شكایت آن‏ها از بندگی به درگاه خداوند رسید.

24.  خداوند تضرع آن‏ها را اجابت نمود. خداوند پیمان خود را با اَوراهام (ابراهیم)، با ییصحاق (اسحاق) و با یعقُوو (یعقوب) در نظر گرفت.

25.  خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) توجه كرد. خداوند (از وضع آن‏ها) آگاه بود.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید