انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل بیست و هشتم

   

 

 

 

تِصَوِه- فصل بیست و هشتم

1.      و تو از میان فرزندان ییسرائل (اسرائیل) اَهَرُون (هارون) برادرت و پسرانش را با وی نزد خود بیاور تا برای من كِهانَت كند، اَهَرُون، ناداو، اَویهو، اِلعازار و ایتامار پسران اَهَرُون را.

2.      برای اَهَرُون (هارون) برادرت لباسهای مقدسی درست كن كه موجب احترام و افتخار او باشد.

3.      و تو به همه دانایانی كه هر یك از آن‏ها را از جوهر عقل پر كردهام سخن بگو تا لباسهای اَهَرُون (هارون) را برای مختص نمودن وی و كِهانَت كردنش جهت من درست كنند.

4.      و لباسهایی كه درست خواهند كرد این‏ها هستند. سینهبند و پیشبند و ردا و پیراهن پیچازی، عمامه و كمربند. برای اَهَرُون (هارون) برادرت و برای پسرانش لباسهای مقدس درست كنند تا برای من كِهانَت نمایند.

5.      و آن (خردمند)ها طلا و پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز و كتان نازك را بگیرند.

6.      پیشبند را از (نخ) طلا و پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز و كتان نازك تابیده به طرز عمل استاد نساج درست كنند.

7.      دو انتهای آن (سینهبند) دو بند سردوشی متصل به خود داشته باشد كه دو سر دیگر آن هم به یكدیگر متصل خواهد شد.

8.      و بند پیشبندش كه روی آن قرار میگیرد مثل كار خود آن (پیشبند) از (نخ) طلا و پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز و كتان نازك تابیده یك تكه باشد.

9.      دو سنگ عقیق سلیمانی بگیر و نامهای فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را روی آن‏ها حكاكی كن.

10.  به ترتیب تولدشان شش تا از نامهای آن‏ها را روی آن یك سنگ و نامهای آن ششتای باقیمانده را روی آن سنگ دوم.

11.  بر این دو سنگ نامهای فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را، كار استاد گوهر تراش و مُهركَن حكاكی كن. آن‏ها را در جانگینهای دور گرفته شدهی طلا درست كن.

12.  این دو سنگ را روی سردوشهای پیشبند قرار بده. برای فرزندان ییسرائل (اسرائیل) سنگهای یادگاری باشد و اَهَرُون (هارون) نامهای آن‏ها را به عنوان یادبود به حضور خداوند روی دو شانهی خود حمل نماید.

13.  جانگینهایی از طلا (روی شانهی پیشبند) بساز.

14.  و دو زنجیر محدود (از شانه تا انتهای سینهبند) از طلای ناب به شكل طناب بافته بساز و این زنجیرهای طنابیشكل را بر آن جانگینها قرار بده.

15.  سینهبند داوری را كار هنرمند نساج درست كن. آن را مثل كار پیشبند درست كن. آن‏را از (نخ) طلا و پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز و كتان نازك تابیده درست كن.

16.  مربعی باشد دولا. یك وجب درازایش و یك وجب پهنایش.

17.  با كارگذاشتن چهار ردیف سنگ قیمتی آن را تكمیل كن. ردیف اول ردیف عقیق سرخ، زبرجد و زمرد باشد.

18.  و ردیف دوم فیروزه، یاقوت كبود و الماس.

19.  و ردیف سوم یاقوت زعفرانی، عقیق و یاقوت ارغوانی.

20.  و ردیف چهارم زمرد كبود، عقیق سلیمانی و یشم (این سنگها) موقع كارگذاشتنشان در طلا نگین شوند.

21.  و این سنگها دوازده عدد به نامهای فرزندان ییسرائل (اسرائیل) یعنی از روی نامهای آن‏ها، نام هركدام از دوازده سبط (بر آن‏ها) بهصورت مُهركَنی ساخته شده باشد.

22.  روی آن سینهبند زنجیرهای محدود (از سینهبند تا شانه) به شكل بافته از طلای ناب درست كن.

23.  برای آن سینه بند دو حلقه طلا بساز و این حلقه را بالای دو كنارهی سینهبند قراربده.

24.  (دو سر) آن دو طناب طلا را به طرف كنارههای آن سینهبند بر آن دو حلقهی طلا قرار بده.

25.  دو سر (دیگر) آن دو طناب را بر آن دو جانگینها روی بندهای سردوش پیشبند به طرف جلو (پیشبند)ش قرار بده.

26.  دو حلقهی طلا درست كن و آن‏ها را بر دو كنارهی سینهبند یعنی روی آن لبهاش كه به طرف داخل پیشبند است نصب كن.

27.  دو حلقهی طلا(ی دیگر) بساز و آن‏ها را روی دوبند سردوش پیشبند در پایین به طرف جلو یعنی در برابر محل اتصال آن (بند سردوش یا كمربند) در بالای بند پیشبند قرار بده.

28.  حلقههای سینهبند را با ریسمان تابیده از پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی به حلقههای پیشبند ببندند تا بر بند پیشبند باقی بماند و آن سینهبند از روی آن پیشبند جابهجا نشود.

29.  اَهَرُون (هارون) موقع ورودش به مكان مقدس نامهای فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را بهوسیلهی سینهبند داوری كه روی قلبش است حمل نماید. در حضور خداوند یادبود دائمی باشد.

30.  اوریم و تومییم[1] را بین دولای سینهبند داوری قرار بده. در موقع آمدن اَهَرُون (هارون) به حضور خداوند روی قلبش باشد و اَهَرُون همیشه داوری (دربارهی) فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را بر قلبش به حضور خداوند ببرد.

31.  ردای آن پیشبند را تماماً از پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی درست كن.

32.  دهانهی (ردا برای عبور) سرش به طرف داخل باشد، گرداگرد دهانهاش سجاف سرخود، عمل بافنده داشته باشد برای آن‏كه پاره نشود، دهانهای چون زره داشته باشد.

33.  بر لبهها(ی پایین ردا)یش برگرداگرد لبههای آن از پشم رنگشده لاجوردی و پشمرنگشده ارغوانی و پشم رنگ شده قرمز زینتهایی اناری شكل درست كن و گرداگرد آن زنگولههایی از طلا در میان آن‏ها باشد.

34.  بر لبههای آن ردا زنگولههای طلا و زینت اناریشكل، زنگوله طلا و زینت اناری شكل باشد.

35.  (این ردا) هنگام خدمت كردن به تن اَهَرُون (هارون) باشد تا هنگامی كه به مكان مقدس به حضور خداوند میآید صدای (زنگهای) آن شنیده شود. همین‏طور در موقع بیرون رفتنش تا نمیرد.

36.  ورقه نازكی از طلای ناب درست كن و روی آن (كلمههای) قُودش لَدُونای (مقدس برای خداوند) را حكاكی كن.

37.  و آن را با ریسمان تابیدهای از پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی نصب نما و كنار عمامه قرار داشته باشد، بهطرف جلو آن عمامه باشد.

38.  (آن ورقهی نازك طلا) روی پیشانی اَهَرُون (هارون) باشد و اَهَرُون گناه (احتمالی) وقفیات یعنی هر نوع هدیه مقدسی را كه فرزندان ییسرائل (اسرائیل) وقف کنند (و ناآگاهانه خلاف موازین شرع باشد) متحمل شود. همیشه (در حین خدمت) روی پیشانی او باشد تا برای آن‏ها در حضور خداوند (آن وقف) مقبول افتد.

39.  آن پیراهن را از كتان نازك پیچازی درست كن. عمامه را از كتان نازك درست كن. كمربند را (از) كار گلدوزی بساز.

40.  و برای فرزندان اَهَرُون (هارون) پیراهنها و كمربندهایی تهیه كن و برای آن‏ها كلاههای لبهدار بهمنظور احترام و افتخار درست كن.

41.  آن‏ها را به اَهَرُون (هارون) برادرت و به پسرانش همراه وی بپوشان و آنان را مسح نما و منصوب كن و اختصاص بده تا برای من كِهانَت نمایند.

42.  برای آن‏ها به منظور پوشانیدن قسمت شرمگاه، شلوارهای نخی درست كن، از كمر تا رانها باشد.

43.  موقع ورود آن‏ها به چادر محل اجتماع یا نزدیكشدن آن‏ها به قربانگاه برای خدمت در مكان مقدس (این لباسها) بر تن اَهَرُون (هارون) و بر تن پسرانش باشد و مرتكب گناه نشوند تا نمیرند. برای او و برای نسلش بعد از او قانون ابدی است.


 

[1] طبق نظر چند تن از مفسران توراه (اوریم و تومیم) عبارت بود از نوشته‌ای كه توسط مُشه (موسی) آماده شده بود. اگر كسی از قوم ییسرائل (اسرائیل) سوالی داشت این سوال را بین دولایه‌ی سینه‌بند زیر دوازده سنگ‌‌هایی كه به اسامی دوازده سبط فرزندان ییسرائل بود قرار می‌داد و پاسخ سوال با روشن شدن حروف روی سینه‌بند به‌طور كامل داده می‌شد و نیز كُوهِن (کاهن) با عمل فوق برای داوران به‌خاطر گناه احتمالی و سهوی در داوریشان طلب عفو می‌كرد.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید