انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل بیست و سوم

   

 

 

 

میشپاطیم-فصل بیست و سوم

1.      شایعهی بیاساس را انتشار نده. با ظالم همدست نشو تا (برای او) شاهد دروغین باشی.

2.      (خطاب به داوران) برای محكومیتها(ی اعدام) دنباله رو اكثریت نباش (بلكه از حقیقت پیروی كن) و در مرافعه به منظور پیروی از اكثریت رای ندهی كه موجب تایید اكثریت شوی (بلكه رای حقیقی خود را بده)[1].

3.      و از بینوا (هم) در مرافعهاش طرفداری نكن.

4.      هرگاه با گاو دشمنت یا با الاغش كه سرگردان باشد برخورد كنی، حتماً آن را به وی بازگردان.

5.      هرگاه الاغ دشمنت را دیدی كه زیر بارش خوابیده مبادا از كمك كردن به او خودداری كنی، حتماً با او یاری نما.

6.      حق بیچارهات را در مرافعهاش پایمال نكن.

7.      از سخن دروغ دوری جو و شخص بیگناه و درستكار را نكش، زیرا ظالم را مبرا نخواهم كرد.

8.      و رشوه نگیر چون‏كه رشوه اشخاص بصیر را كور میكند و سخنان اشخاص منصف را منحرف میسازد.

9.      و غریب را زیر فشار قرار نده و شما احساسات غریب را میشناسید زیرا در سرزمین مصر غریب بودید.

10.  و شش سال زمینت را كشت كن و محصولش را جمعآوری نما.

11.  و (سال) هفتم رهایش كرده، آزادش بگذار تا بیچارگان قومت (محصول آن را) بخورند و زیادی آن‏ها را حیوان صحرا بخورد. در مورد تاكستانت و زیتونت هم همین كار را بكن.

12.  شش روز كارهایت را انجام بده و روز هفتم تعطیل كن تا اینكه گاوت و الاغت استراحت كنند و فرزند كنیزت و آن غریب تجدید قوا نماید.

13.  و در مورد آنچه كه به شما گفتم مواظب باشید و نام معبودان دیگر را ذكر ننمایید. (نام آن‏ها) از دهانت شنیده نشود.

14.  سه بار در سال برای من جشن بگیر.

15.  الف) عید فطیر را در ماه آویو – نیسان (بهار) كه در آن زمان از مصر بیرون آمدی. همان‏گونه كه به تو دستور دادم رعایت كرده، هفت روز فطیر بخور و در پیشگاه من دست خالی حضور نیابید.

16.  ب) و عید درو، نوبرهای محصولاتت كه در كشتزار كشت میكنی. ج) و عید جمعآوری (محصولات) در پایان سال یعنی موقعی كه محصولاتت را از كشتزار جمعآوری میكنی.

17.  سه بار در سال هر مذكری از تو در پیشگاه سرور عالم، خداوند حضور یابد.

18.  با (بودن) حامِص (خمیر مایهدار) بره‏ی قربانی (پسَح) مرا ذبح نكن و پیه (بره) قربانی من تا بامداد باقی نماند.

19.  اولین نوبرهای (محصول) زمینت را به خانهی خداوند خالقت بیاور. بچهی چارپای حلالگوشت را در شیر مادرش نپز[2].

20.  اینك من فرشتهای پیشاپیش تو میفرستم تا تو را در راه محافظت كند و تو را به آن مكانی كه آماده كردهام، بیاورد.

21.  در برابر وی احتیاط كن و از سخنش اطاعت نما. از (دستور) او سرپیچی نكن. از آن‏جایی كه بهنام من سخن میگوید شما را نخواهد بخشید.

22.  اما اگر كاملاً از سخنش اطاعت كنی و به هر آنچه بگویم عمل نمایی، دشمنانت را دشمن خواهم داشت و با بدخواهانت مخالفت خواهم كرد.

23.  زیرا فرشتهی من پیشاپیش تو خواهد رفت و تو را به (سرزمین) اِمُوری و حیتی و پریزی و كِنَعَنی (کنعانی) و حیوی و یووسی وارد كرده آن(ها) را نابود خواهم نمود.

24.  به معبودهای ایشان سجده نكن و آن‏ها را پرستش ننما و مانند آن‏ها عمل مكن. بلكه آن‏ها را كاملاً از بین ببر. حتماً سكوهای (پرستشگاه) آن‏ها را خرد كن.

25.  خداوند خالق خودتان را پرستش كنید تا نان و آبت را بركت دهد و بیماری را از میان تو دور خواهم ساخت.

26.  در سرزمینت داغ دیده و سقط كننده و نازا نخواهد بود. تعداد روزهای عمرت را كامل خواهم كرد.

27.  وحشتم را پیشاپیش تو روانه كرده و تمام (افراد) آن قومی را كه بین آن‏ها وارد شوی آشفته خواهم كرد و تمام دشمنانت را وادار به فرار از تو خواهم نمود.

28.  زنبورهای سرخ را پیشاپیش تو خواهم فرستاد تا حیوی و كِنَعَنی (کنعانی) و حیتی را از جلو تو براند.

29.  طی یك سال آن(ها) را از پیش تو نخواهم راند، مبادا آن سرزمین ویرانه شده و حیوان صحرا علیه تو زیاد گردد.

30.  كمكم آن(ها) را از جلو تو میرانم تا بارور شوی و آن سرزمین را به ارث ببری.

31.  قلمروت را از دریای سرخ تا دریای پِلیشتیم (مدیترانه) و از بیابان تا آن نهر (فرات) قرار خواهم داد زیرا ساكنان آن سرزمین را به دست شما میدهم تا آن‏ها را از پیش خود برانی.

32.  و با آن‏ها و با معبودانشان همپیمان نشو.

33.  در سرزمینت ساكن نشوند مبادا تو را در مقابل من خطا كار كنند چون‏كه معبودان آن‏ها را پرستش خواهی نمود و برای تو به منزلهی دامی خواهد شد.


 

[1] این آیه از طرف علمای یهود به‌شرح زیر تفسیر شده است: حكم اعدام دست كم با دو رای اضافی قابل اجراست.

[2] با مراجعه به فصل 34 آیه 26 همین كتاب و آیه 21 از فصل 14 كتاب دواریم جمله‌ی «بچه‌ی چارپای حلال گوشت را در شیر مادرش نپز» به وسیله‌ی علمای یهود بدین طریق تفسیر شده است، که گوشت را با لبنیات نمی‌توان پخت و یا خورد و یا مورد استفاده دیگری قرار داد.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید