انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل سی و ششم

   

 

 

 

وَیقهِل-فصل سی و ششم

1.      بِصَلئِل و آهولیآو و تمام خردمندانی كه خداوند عقل و فهم در آن‏ها نهاده بود كه بدانند كار كنند تمام كار خدمت مقدس را برای هرآنچه كه خداوند فرمان داده بود انجام دادند.

2.      مُشه (موسی) از بِصَلئِل و آهولیآو و از هر خردمندی كه خداوند عقل در دلش نهاده بود –هر كس كه دلش تشویقش كرده بود برای این خدمت گامی پیشنهد كه آن‏را انجام دهد، دعوت بهعملآورد.

3.      همهی آن هدیهای را كه فرزندان ییسرائل (اسرائیل) برای كار و خدمت مقدس به منظور اجرای آن آورده بودند از پیش مُشه (موسی) XE "مُشه" \r "ضضضض"  بردند كه آن‏را اجرا كنند و آن (هدیه كننده)ها هر بامداد هدیهای دیگر نزد وی (مُشه (موسی)) میآوردند.

4.      تمام دانشمندان عاملین هر كار مقدس هر كدام از سر كار خود كه به آن مشغول بودند آمدند.

5.      به مُشه (موسی) اینطور گفتند: آن قوم بیش از اندازهی احتیاج برای خدمتی كه خداوند فرمان داده است آن را انجام دهیم، (هدیه) میآورند.

6.      مُشه (موسی) فرمان داد اینطور جار زدند. دیگر هیچ مرد یا زنی برای هدیهی مكان مقدس كاری انجام ندهد. آن قوم از آوردن (هدیه) بازداشته شدند.

7.      و آن لوازم برای آن‏ها كافی بود كه همهی آن كار را انجام دهند و زیاد (هم) آمد.

8.      و تمام خردمندان از میان كاركنان، میشكان را از ده پردهی كتان نازك تابیده و پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز درست كردند. در (دو روی) آن (پرده)ها بِصَلئِل كِروویم (فرشتههایی) عمل نساج درست كرد.

9.      درازای یك پرده بیست و هشت اَما و پهنای آن پرده چهار اَما اندازهای بود برای همه پردهها.

10.  پنج تا از آن پردهها را یك به یك به هم پیوست و پنج تا پردهها (ی دیگر) را یك به یك به هم پیوست.

11.  جادگمههایی از پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی به لبهی هرپرده در محل اتصال آن درست كرد. همینگونه در لبهی پردهی آخری در محل اتصال دومی.

12.  پنجاه جادگمه در (آن) پردهی اول درست كرد و پنجاه جادگمه در انتهای آن پرده در محل اتصال دوم. جادگمهها روبروی یكدیگر بودند.

13.  پنجاه قلاب طلا ساخت و آن پردهها را با این قلابها به یكدیگر متصل كرد تا میشكان (واحد) یك شد.

14.  پردههایی از پشم بز برای چادر روی میشكان ساخت. یازده تا از آن پردهها درست كرد.

15.  درازای یك پرده سی اَما و پهنای آن پرده چهار اَما اندازهای بود برای (هریك از) یازده پرده.

16.  پنج تا از این پردهها را جداگانه متصل كرد و آن شش پرده را جداگانه.

17.  پنجاه جادگمه بر لبهی آن پردهی انتهایی در محل اتصال درست كرد و پنجاه جادگمه بر لبهی آن پرده متصل كنندهی دومی.

18.  پنجاه قلاب مسی برای متصل كردن آن خیمه درست كرد تا یك (واحد) باشد.

19.  برای آن خیمهی (محل اجتماع) پوششی از پوست‏های قوچ قرمز رنگشده درست كرد و پوششی (دیگر) از پوستهای تَحَش (نوعی پستاندار) بر روی آن.

20.  و تختههایی برای میشكان درست كرد كه از چوب اقاقیا بوده و عمودی قرار میگرفتند.

21.  درازای هر تخته ده اَما و پهنای هر تخته یك و نیم اَما بود.

22.  هرتخته دو زبانه داشت، با همدیگر كام و زبانه میشد. همهی تختههای میشكان را همین‏گونه درست كرد.

23.  تختهها را برای میشكان ساخت، برای ضلع جنوبی بیست تخته.

24.  و چهل پایهی نقرهای برای زیر آن بیست تخته درست كرد. زیر یك تخته دوپایه برای دو زبانهاش و زیر تختهی دیگر دو پایه برای دو زبانهاش.

25.  و برای ضلع دوم میشكان، ضلع شمالی، بیست تخته درست كرد.

26.  پایههای آن‏ها چهل تا از نقره، زیر یك تخته دوپایه، زیر هر تخته دوپایه بود.

27.  و برای انتهای میشكان طرف غرب شش تخته درست كرد.

28.  و دو تخته برای كنجهای میشكان در انتها ساخت.

29.  (زبانههای تختهها و پایههای نقرهای) از پایین زوجزوج بودند. برای هر دوتای آن (تخته)ها یعنی برای دو تا (تخته)ی كنجی (زبانهها و پایهها را) همین‏گونه ساخت.

30.  (و برای ضلع شرقی) هشت تخته و پایههای نقرهایشان شانزده تا بودند، هر دو پایه زیر یك تخته.

31.  پشت بندهایی از چوب اقاقیا درست كرد. تختههای این ضلع (شمالی) میشكان پنج تا بود.

32.  پنج پشتبند برای تختههای ضلع دوم میشكان (جنوبی) و پنج پشتبند برای تختههای انتهای میشكان به طرف غرب.

33.  آن پشتبند میانی را (طوری) درست كرد كه از این سر تا آن سر در میان تختهها رد شود.

34.  و آن تختهها را روكش طلا كرد و حلقههای آن‏ها را كه جای پشتبندها بودند از طلا درست كرد و آن پشتبندها را روكش طلا نمود.

35.  پردهی جایگاه دولوحه دهفرمان را از پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز و كتان نازك تابیده درست كرد. آن را بهشكل كِروویم (یعنی روی آن – فرشتههایی به شكل پسربچه و دختربچه كه از دو رو كار نساجی باشد) استاد نساج درست كرد.

36.  برای آن چهار ستون (از چوب اقاقیا) درست كرد و آن‏ها را روكش طلا نمود. میخهای سركجشان طلا بود و چهارپایهی نقره برای آن‏ها ریخت.

37.  برای درگاه چادر پردهای از پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ)قرمز و كتان نازك تابیده كار گلدوز درست كرد.

38.  و پنج ستون و میخهای سركجشان را (ساخت) و سر آن (ستونها) و زههایشان را روكش طلا كرد و پنج پایهی آن‏ها مسی بود.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید