انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل سی و سوم

   

 

 

 

كیتیسا-فصل سی و سوم

1.      خداوند به مُشه (موسی) گفت: تو و آن قومی كه از سرزمین مصر بیرون آوردهای از این‏جا حركت كرده به آن سرزمینی كه به اَوراهام (ابراهیم)، ییصحاق (اسحاق) و یعقُوو (یعقوب) سوگند یاد نموده گفتم «آن را به نسلت خواهم داد» عازم شو.

2.      پیشاپیش تو فرشتهای میفرستم و كِنَعَنی (کنعانی)  و اِمُوری و حیتی و پِریزی، حیوی و یووسی را بیرون میكنم.

3.      به سرزمینی كه در آن شیر و شهد جاری است (عازم شو) زیرا تو قومی گردنكش هستی. در میان تو نخواهم آمد مبادا در راه نابودت كنم.

4.      آن قوم این خبر بد را شنیده سوگوار شدند و هیچكدام زیور خود را بر خود ننهادند.

5.      خداوند به مُشه (موسی) گفت: به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) بگو شما قوم گردنكشی هستید (اگر) یك لحظه در میانت بیایم نابودت خواهم كرد. لذا اكنون زیورت را از خودت بردار تا بدانم برای تو چه كنم.

6.      فرزندان ییسرائل (اسرائیل) زیور (اعطایی در) كوه حُورو را از خود دور ساختند.

7.      و مُشه (موسی) آن خیمه را برمیداشت و خارج از اردوگاه دورتر از اردوگاه برای خود میافراشت و آن را چادر محل اجتماع مینامید و چنین میشد كه هركس خداوند را میخواست به چادر محل اجتماع كه خارج از اردوگاه بود، میرفت.

8.      و چنین بود همینكه مُشه (موسی) بهسوی خیمه روان میشد تمام قوم برخاسته و هركس جلو درگاه چادر خود میایستاد و مُشه (موسی) را تا ورودش به آن خیمه با چشم تعقیب میكرد.

9.      و چنین میشد همین‏كه مُشه (موسی) به آن چادر داخل میشد آن ستون ابر فرود میآمد و جلو درگاه آن خیمه قرار میگرفت (خداوند) با مُشه (موسی) صحبت میكرد.

10.  تمام آن قوم آن ستون ابر را میدیدند كه جلو درگاه آن خیمه قرار میگرفت. تمام آن قوم بلند میشدند و هركدام از درگاه خیمه خود سجده میكردند.

11.  همان‏گونه كه شخصی با دوستش صحبت كند خداوند با مُشه (موسی) رودررو صحبت میكرد. (بعد از آن مُشه) به اردوگاه برمیگشت و خادم نوجوان او یهُوشوعَ (یُوشَع) پسر نون از داخل خیمه بیرون نمیرفت.

12.  مُشه (موسی) به خداوند گفت: در نظر بگیر تو به من میگویی این قوم را ببر ولی تو به من اطلاع ندادی چه كسی را همراه من میفرستی و (حال آن‏كه) تو گفتی تو را به نام میشناسم و درنظر من آبرو یافتهای ...

13.  پس اكنون اگر در نظرت آبرویافتهام خواهش دارم طریقت خود را به من بشناسانی تا تو را بشناسم و (بیشتر) در نظرت آبرو بیابم و در نظر بگیر كه این گروه قوم تو هستند.

14.  (خداوند) گفت: خودم پیشاپیش تو میروم و به تو آرامش میبخشم.

15.  (مُشه (موسی)) گفت: اگر خودت (پیشاپیش من و فرزندان ییسرائل (اسرائیل)) نمیروی ما را از این‏جا نبر.

16.  پس به چه وسیلهای معلوم گردد كه درنظرت آبرو یافتهام، (هم) من و (هم) قومت؟ مگر نه اینكه با حركت كردنت به همراه ما (چنین خواهد شد) تا من و قومت بر همه جمعیتی كه بر روی زمین است امتیاز داشته باشیم.

17.  خداوند به مُشه (موسی) گفت این كار را هم كه گفتی انجام میدهم چون‏كه به نظرم آبرویافتهای و تو را بهنام میشناسم.

18.  گفت: آیینهی وجودت را به من بنما.

19.  گفت: من تمام صفاتم را از مقابل رویت میگذرانم. نام خداوند را در حضور تو بیان میكنم (خود را نمایان نمیكنم). به هركس (شایسته باشد) مهربانی كنم (به او) مهربانی خواهم کرد و به هركس (شایسته باشد) ترحم كنم ترحم خواهم نمود.

20.  گفت: نمیتوانی روی مرا ببینی زیرا انسانی كه مرا ببیند زنده نمیماند.

21.  اینك در پیشگاه من محلی (تجلیگاهی) وجود دارد پس روی آن صخره بایست.

22.  و چنین اتفاق خواهد افتاد موقعی كه آیینهی وجودم رد شود تو را در شكاف آن صخره قرار خواهم داد و وقتی كه رد شوم دستم را روی تو خواهم گسترانید.

23.  (بعد از رد شدنم) دستم را برمیدارم (مینمایانم)، قفای من (بعد از آفرینش) را خواهی دید ولی روی من (قبل از آفرینش) آشكار نخواهد شد.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید