انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما

   

 

 

 

پاراشای تِروما-فصل بیست و پنجم

1.      خداوند به مُشه (موسی) چنین گفت:

2.      به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) صحبت كن برای من هدیه بگیرند. هدیه مرا از هر كس كه قلبش او را راغب كند بگیرند.

3.      هدیهای كه از آن‏ها خواهید گرفت، این است: طلا و نقره و مس.

4.      و پشم رنگ شدهی لاجوردی و پشم رنگشدهی ارغوانی و پشم رنگ شدهی قرمز و كتان نازك و پشم بز.

5.      و پوستهای قوچ رنگشده به رنگ قرمز و پوستهای تَحَش (نوعی پستاندار) و چوبهای اقاقیا.

6.      روغن برای روشنایی، عطریات برای روغن مسح و برای بخور داروها (ی یازدهگانه).

7.      سنگهای عقیق و سنگهای نگین برای پیشبند و برای سینهبند.

8.      برای من مكان مقدس بسازند تا در میان آن‏ها ساكن شوم.

9.      تركیب میشكان و تركیب تمام  اسبابهایش را مانند آنچه كه من به تو نشان میدهم همانگونه بسازید.

10.  صندوقی از چوب اقاقیا درست كنند. درازایش دو و نیم اَما، پهنایش یك و نیم اَما، و بلندیش یك و نیم اَما باشد (اَما واحد طول بوده است).

11.  آن را با طلای ناب روكش كن آن را از داخل و خارج روكش كن و برای پیرامون آن حاشیهای از طلا بساز.

12.  چهار حلقه برای آن ریخته بر چهار كنارهاش قرار بده، دو حلقه بر این طرفش و دو حلقه آن طرفش (باهم موازی) باشد.

13.  تیرهایی از چوب اقاقیا درست كن و آن‏ها را از طلا روكش نما.

14.  این تیرها را در حلقههای موجود بر دو طرف صندوق داخل كن تا بهوسیلهی آن‏ها صندوق را حمل كنند.

15.  تیرها در داخل حلقههای صندوق بمانند از آن دور نشوند.

16.  لوحههای دهفرمان گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) را كه به تو میدهم در آن صندوق بگذار.

17.  سرپوشی از طلای ناب درست كن دو و نیم اَما درازای آن و یك و نیم اَما پهنای آن باشد.

18.  دو «كِروویم» (فرشتههایی به شكل پسربچه و دختربچه) از طلا درست كن. آن‏ها را یكپارچه در دو سوی آن سرپوش بساز.

19.  یك كِروو[1] (فرشته) در انتهای این طرف باشد و یك كِروو در انتهای آن طرف باشد. كِرووها را بر دو انتهای آن از خود سرپوش بساز.

20.  این «كِروویم» (فرشتهها) بهطرف بالا بال گسترده باشند و با بالهای خود روی سرپوش را بپوشانند. روبروی یكدیگر بوده و صورتهای كِروویم بهطرف سرپوش باشد.

21.  آن سرپوش را از بالا روی آن صندوق قرار بده و لوحههای دهفرمان گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) را كه به تو خواهم داد درون آن صندوق بگذار.

22.  با تو در آن‏جا ملاقات خواهم داشت و از بالای سرپوش آن صندوق از میان آن دو كِروویم كه روی صندوق لوحههای دهفرمان گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا) است) آنچه را كه برای فرزندان ییسرائل (اسرائیل) فرمان میدهم به تو خواهم گفت.

23.  میزی از چوب اقاقیا درست كن. دو اَما درازای آن و یك اَما پهنای آن و یك و نیم اَما بلندیش باشد.

24.  آن را از طلای ناب روكش كن و در پیرامون آن حاشیهی طلا بساز.

25.  در پیرامون، برای آن قابی به اندازهی یك «طِفَح» (واحد درازا) بساز. در پیرامون، برای قابش حاشیهی طلا درست كن.

26.  چهار حلقهی طلا برای آن بساز و آن حلقه را روی چهار كناری كه مال چهارپایهی آن است قراربده.

27.  حلقهها برای حمل میز در مقابل آن قاب باشد تا جایگاه (ورود) تیرها شوند.

28.  تیرها را از چوب اقاقیا درست كن و آن‏ها را با طلا روكش نما تا آن میز بهوسیلهی آن‏ها حمل گردد.

29.  قالبهای نان و قاشقها (جای كندری) و قیدهای ناودانی شكل و پایههای عمودی (آن میز) را كه (نان) بهوسیلهی آن‏ها نگهداری میشود بساز. آن‏ها را از طلای ناب بساز.

30.  روی آن میز نان دو رو بگذار. همیشه در حضور من باشد.

31.  چراغدانی از طلای ناب درست كن. یكپارچه ساخته شود. پایه و شاخه(ی وسطی)، زینتهای جام شكل، زینتهای سیبیشكل، و زینتهای گلشكل این چراغدان از خود آن باشد.

32.  و شش شاخه از دو طرف آن منشعب شود. سه شاخهی چراغدان از یك طرف آن و سه شاخهی چراغدان از طرف دوم آن.

33.  سه جام زینتی به شكل بادام، زینت سیبیشكل، زینت گلشكل در یك شاخه باشد و سه جام زینتی به شكل بادام، زینت سیبیشكل، زینت گلشكل در یك شاخه باشد. به همین منوال برای آن شش شاخه منشعب از چراغدان.

34.  و در (شاخهی وسطی) این چراغدان چهار جام بادامی شكل باشد (به اضافهی) زینتهای سیبیشكل و زینتهای گلشكل آن.

35.  و زیر دو شاخه از آن، زینت سیبیشكل باشد و نیز زیر دو شاخه از آن زینت سیبیشكلی باشد. و باز زیر دوشاخه از آن زینت سیبیشكلی باشد. برای شش شاخهای كه از آن (شاخهی وسطی) چراغدان منشعب میشود.

36.  زینتهای سیبیشكل و شاخههایشان از خود آن چراغدان و تمام آن یكپارچه از طلای ناب باشد.

37.  هفت چراغ آن را بساز. (كُوهِن (کاهن) بهگونهای) چراغهایش را برافروزد كه (هركدام) به سمت شاخهی میانی آن روشنایی دهد.

38.  انبرهایش (كه برای گرفتن فتیلهها لازم است) و مجمرهایش از طلای خالص باشد.

39.  آن (چراغدان) و همه اسبابها را با یك كیكار[2] از طلای ناب بساز.

40.  نگاه كن و مطابق شكل آن‏ها كه در آن كوه نشانت داده میشود، بساز.


 

[1] كِروو نام عبری فرشته‌ای است كه فارسی آن كروبی است.

[2] کیکار مقدس (دو برابر کیکار معمولی)، وزنه‌ای معادل 6/57 کیلوگرم است.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید