انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل

   

 

 

 

پاراشای وَیقهِل-فصل سی و پنجم

1.      مُشه (موسی) تمام جماعت فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را فراخوانده به آن‏ها گفت این‏ها مطالبی است كه خداوند فرمان داده است كه آن‏ها را انجام دهید.

2.      شش روز كار انجام گیرد و روز هفتم برای شما مقدس باشد. از جانب خداوند، شبات (تعطیلی تمام كارها و) استراحت كامل است. هر كس در آن (روز) كاری انجام دهد كشته خواهد شد.

3.      در هرجایی كه باشید در روز شبات آتش روشن نكنید.

4.      مُشه (موسی) به تمام جماعت ییسرائل (اسرائیل) اینطور گفت موضوعی كه خداوند فرمان داده این است.

5.      از مال خودتان برای خداوند هدیهای بگیرید. هر داوطلبی آن (هدیهی خداوند) را بیاورد. طلا و نقره و مس باشد.

6.      و پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز و كتان نازك  و پشم بز.

7.      و پوستهای قوچ كه به رنگ قرمز درآمده بود و پوستهای تَحَش (نوعی پستاندار) و چوبهای اقاقیا.

8.      و روغن برای روشنایی. و عطریات برای روغن مسح و برای بخور داروها(ی یازدهگانه).

9.      سنگهای عقیق و سنگهای نگین برای پیشبند و سینهبند.

10.  و هركس از میان شما خردمند است بیاید و هرچه را خداوند فرمان داده است بسازد.

11.  میشكان، چادرش و پوشش آن، قلابهایش  و تختهها، پشتبندها، ستونها و پایههای آن را.

12.  آن صندوق و تیرهایش. آن سرپوش صندوق و آن پردهی پوشش جایگاه دولوحهی ده فرمان را.

13.  آن میز و تیرهای آن و تمام اسبابهایش و آن نان دورو را.

14.  و آن چراغدان (برای) روشنایی و اسبابهایش و آن چراغهایش و روغن روشنایی را.

15.  و آن قربانگاه بخور و تیرهایش و آن روغن مسح و آن بخور داروهای (یازدهگانه) معطر را و پردهی درگاه را برای آستانهی میشكان.

16.  و آن قربانگاه  قربانی سوختنی و آن شبكهی (توری) مسی كه مال آن است و تیرهایش و تمام اسبابهایش. آن دستشویی و پایهاش را.

17.  و آن پردهی حیاط، ستونها و پایههای آن و پردهی در بزرگ حیاط را.

18.   میخهای آن میشكان و میخهای حیاط و طناب‏هایشان را.

19.  پارچههای خدمت برای بكاربردن در مكان مقدس (برای حمل اشیاء مقدس در آن‏ها). آن لباسهای مقدس مال اَهَرُون كُوهِن (هارون کاهن) و لباسهای پسرانش را برای كِهانَت كردن.

20.  (آنگاه) تمام جماعت فرزندان ییسرائل (اسرائیل) از حضور مُشه (موسی) بیرون رفتند.

21.  هركس قلبش تشویقش كرد آمد و هركس روحش بخشندهاش كرد هدیهای برای كار خیمهی محل اجتماع برای هر كار آن و برای لباسهای مقدس آورد.

22.  مردها با زنها آمدند، هر داوطلبی حلقهی بینی و حلقهی گوش و حلقهی انگشت و زینتآلات و هرنوع اسباب طلایی آورد و هركس كه طلا برای خداوند كنار گذاشت (آن را آورد).

23.  و هركس پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز و کتان نازك و پشم بز و پوستهای قوچ به رنگ قرمز رنگشده و پوستهای تَحَش (نوعی پستاندار) نزد وی یافت میشد آورد.

24.  همهی كسانی كه از نقره و از مس هدیه میكردند هدیهی خداوند را آوردند و همه كسانی كه چوبهای اقاقیا برای هر كار این خدمت نزدشان یافت میشد آوردند.

25.  و همهی زنان  خردمند با دستان خود ریسندگی كرده و (مقداری) پشم ریسیده و رنگشده (به رنگ لاجوردی) و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز و كتان نازك را آوردند.

26.  و تمام زنهایی كه قلبشان آن‏ها را به زینت عقل مفتخر كرده بود پشمهای بز ریسیدند.

27.  و رئیسها(ی قوم) برای پیشبند و برای سینهبند، آن سنگهای عقیق و سنگهای نگین را آوردند.

28.  و آن عطر و آن روغن را برای روشنایی و برای روغن مسح و برای بخور داروها (ی یازدهگانه) معطر.

29.  فرزندان ییسرائل (اسرائیل) هر مرد و زنی كه دلشان آن‏ها را داوطلب كرد تا برای انجام دادن هركاری كه خداوند به وسیلهی مُشه (موسی) فرمان داده بود چیزی بیاورند، داوطلبانه برای خداوند آوردند.

30.  مُشه (موسی) به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) گفت: نگاه كنید خداوند بِصَلئِل پسر اوری پسر حور از سبط یهودا را نام برده است.

31.  روح خداوند او را از نظر عقل و فهم و دانش و هر هنری سرشار كرده است.

32.  برای كار كردن و انجام كارهای هنری روی طلا و نقره و مس.

33.  برای تراش سنگ قیمتی جهت نگینگذاری و در هنر كار چوب به منظور انجام هر كار هنری.

34.  (استعداد) راهنمایی را در دلش نهاد. وی و آهُولیآو پسر اَحیساماخ را از سبط دان.

35.  آن‏ها را از حكمت سرشار كرده است تا هر كار استادی و هنری و گلدوزی را انجام دهند و كسی كه با پشم رنگشده (بهرنگ) لاجوردی و پشم رنگشده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (بهرنگ) قرمز و كتان نازك، گل درمیآورد و بافنده یعنی عاملین هركار و طراحان.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید