انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه

   

 

 

 

تِروما-فصل بیست و هفتم

1.      قربانگاه (قربانیهای سوختنی) را از چوب اقاقیا درست كن. پنج اَما درازا و پنج اَما پهنای آن قربانگاه مربع باشد و بلندیش سه اَما.

2.      شاخهایش را در چهارگوشهاش درست كن. شاخهایش از خودش باشد و آن را با مس روكش كن.

3.      خاكستردانهایش را برای این‏كه آن‏را جای خاكستر قرار بدهند درست كن و بیلچهها و خونپاشها و چنگالها و مجمرهایش یعنی تمام اسبابش را از مس بساز.

4.      برای آن (قربانگاه) شبكهی توری مسی بساز و بر آن توری چهار حلقهی مسی بر چهار كنارههایش درست كن.

5.      آن (شبكهی توری) را زیر حاشیهی قربانگاه به پایین قرار بده. (بهگونهای كه) آن (شبكهی توری) تا نیمهی قربانگاه برسد.

6.      برای قربانگاه تیرهایی درست كن. تیرهایی از چوبهای اقاقیا و آن‏ها را از مس روكش كن.

7.      تیرهایش وارد حلقهها شود بهگونهای كه موقع حمل آن این تیرها بر دو پهلوی قربانگاه واقع گردد.

8.      آن (قربانگاه) را توخالی از تخته بساز. همان‏گونه كه در كوه به تو نشان داده شد همان‏گونه بسازند.

9.      حیاط میشكان را درست كن. در جهت جنوب برای حیاط پردههایی از كتان نازك تابیده باشد. درازای این ضلع یكصد اَما باشد.

10.  ستونهای آن بیست تا و پایههایشان بیست تا از مس. میخهای سركج آن ستونها و زههایشان از نقره باشد.

11.  و همین‏گونه در سمت شمال در طول حیاط پردههایی به درازای یكصد (اَما) و ستونهای آن بیست عدد و پایههایشان بیست تا از مس. میخهای سركج ستونها و زههایشان از نقره باشد.

12.  و پهنای حیاط برای ضلع غربی پنجاه اَما باشد. ستونهایشان ده تا و پایههایشان ده عدد باشد.

13.  و پهنای حیاط برای ضلع شرقی پنجاه اَما باشد.

14.  در كناره (ضلع شرقی) پانزده اَما پرده داشته باشد. ستونهایشان سه عدد و پایههایشان سه تا باشد.

15.  و در كنارهی دوم (ضلع شرقی) پانزده اَما پرده داشته باشد ستونهایشان سه عدد و پایههایشان سه عدد باشد.

16.  دَرِ بزرگ حیاط پردهای به درازای بیست اَما از پشم رنگشده (به رنگ) لاجوردی و پشم رنگ شده (بهرنگ) ارغوانی و پشم رنگشده (به رنگ) قرمز و كتان نازك تابیده گلدوزی شده داشته باشد. ستونهای آن‏ها چهار تا و پایههایشان چهار تا باشد.

17.  تمام ستونهای حیاط از اطراف با سیمهای نقره زهبندی شده باشد. میخهای سركج آن‏ها از نقره و پایههایشان از مس باشد.

18.  درازای زمین یكصد اَما و پهنای (حیاط) پنجاه در پنجاه و بلندی (پردهها) پنج اَما از كتان نازك تابیده بوده، پایههایشان از مس باشد.

19.  تمام افزارهای میشكان برای هر منظوری و تمام میخهای آن و تمام میخهای حیاط از مس باشد.

پاراشای تِصَوِه

20.  و تو به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) دستور بده روغن زلال زیتون كوبیده برای چراغ نزدت بیاورند تا چراغ دائمی را روشن كنی.

21.  در چادر محل اجتماع خارج از پردهای كه پهلوی لوحههای دهفرمان گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در كوه سینَی (سینا)) است اَهَرُون (هارون) و فرزندانش آن را مرتب خواهند كرد تا اینكه از شامگاه تا بامداد در حضور خداوند (روشن) باشد. برای نسل اندر نسلشان قانون ابدی خواهد بود (كه این روغن) از مال فرزندان ییسرائل باشد.

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید