انجمن کلیمیان تهران
   

شموت- فصل ششم پاراشای وائرا

   

 

 

 

شِمُوت-فصل ششم

1.      خداوند به مُشه (موسی) گفت: اكنون ملاحظه خواهی كرد كه چه رفتاری با پَرعُوه (فرعون) خواهم داشت تا بهخاطر قدرت قوی (من) آن‏ها را روانه كند و با اعمال زور، (خودش) آن‏ها را از سرزمینش اخراج نماید.

پاراشای وائِرا

2.      خداوند به مُشه (موسی) صحبت نموده و به او گفت: من خداوند هستم.

3.      به اَوراهام (ابراهیم) به ییصحاق (اسحاق) و به یعقُوو (یعقوب) به نام –اِل- شَدَی (قادر مطلق) آشكار شدم و نامم خداوند است. خود را (با این نام) به آن‏ها معرفی نكردم.

4.      با آن‏ها هم، پیمان خود را استوار نمودم كه سرزمین كِنَعَن (کنعان) – سرزمین محل اقامتشان را كه در آن منزل كردند به آن‏ها بدهم.

5.      و نیز نالهی فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را كه مصریها آن‏ها را به بردگی وامیدارند شنیدم و پیمانم را بهخاطر دارم.

6.      بنابراین به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) بگو من خداوند هستم. شما را از زیر بار زحمتهای مصریان بیرون خواهمآورد و شما را از خدمت آنان خلاص خواهم نمود و با بازوی افراشته و با كیفرهای سختی (كه به مصریان خواهم داد) شما را نجات خواهم داد.

7.      و شما را قوم خود خواهم نمود و داور شما خواهم بود تا بدانید كه من خداوند داور شما هستم كه شما را از زیر بار زحمات مصریان بیرون میآورم.

8.      شما را به آن سرزمینی كه دستم را (به حالت قسم) بلند نمودم كه آن را به اَوراهام (ابراهیم) و به ییصحاق (اسحاق) و به یعقُوو (یعقوب) بدهم آورده آن را به شما به ارث خواهم داد. من خداوند هستم.

9.      مُشه (موسی) همین‏گونه به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) صحبت كرد ولی آن‏ها بهخاطر بیحوصلگی و كار سخت به او گوش ندادند.

10.  خداوند به مُشه (موسی) چنین سخن گفت:

11.  برو با پَرعُوه (فرعون) پادشاه مصر صحبت كن تا فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را از سرزمین خود روانه نماید.

12.  مُشه (موسی) در حضور خداوند چنین سخن گفت: اینك فرزندان ییسرائل (اسرائیل) به من گوش ندادند (در حالی كه) من الكن هستم چگونه پَرعُوه (فرعون) به من گوش خواهد داد؟

13.  خداوند به مُشه (موسی) و اَهَرُون (هارون) صحبت نموده و برای بیرون آوردن فرزندان ییسرائل (اسرائیل) از سرزمین مصر آن‏ها را نزد فرزندان ییسرائل و پَرعُوه (فرعون) پادشاه مصر اعزام نمود.

14.  سران خانوادهی پدری آن‏ها عبارت بودند از: فرزندان رِئووِن  نخستزاد ییسرائل (اسرائیل)؛ حَنُوخ و پَلو، حِصرُون و كَرمی. این‏ها خاندان رِئووِن هستند.

15.  و فرزندان شیمعُون (شمعون)؛ یموئِل و یامین و اُوهَد و یاخین و صُوهَر و شائول بن هَكِنَعَنیت. این‏ها خاندان شیمعُون هستند.

16.  و نامهای پسران لِوی (لاوی) به ترتیب تولدشان این‏ها هستند: گِرشُون و قِهات و مِراری و سالهای زندگی لِوی یكصد و سی و هفت سال بود.

17.  فرزندان گِرشُون به ترتیب خاندانشان لیوْنی و شیمعی هستند.

18.  و فرزندان قِهات؛ عَمرام (عمران) و ییصهار و حِورُون و عوزیئِل میباشند و سالهای زندگی قِهات یكصد و سی و سه سال بود.

19.  و فرزندان مِراری؛ مَحلی و موشی میباشند. این‏ها به ترتیب تولدشان خاندان لِوی (لاوی) هستند.

20.  عَمرام(عمران)، یوخِوِد عمهاش را برای خود به همسری گرفت. او برایش اَهَرُون (هارون) و مُشه (موسی) را زایید و سالهای زندگی عَمرام یكصد و سی و هفت سال بود.

21.  و فرزندان ییصهار؛ قُورَح و نِفِگ و زیخری میباشند.

22.  و فرزندان عوزیئِل؛ میشائِل و اِلصافان و سیتری میباشند.

23.  اَهَرُون (هارون)، اِلیشِوَع دختر عَمیناداو خواهر نَحشُون را برای خود به همسری گرفت. او برایش ناداو و اَویهو و اِلعازار و ایتامار را زایید.

24.  و فرزندان قورَح اَسیر و اِلقانا و اَویآساف میباشند. این‏ها خاندان قُرحی میباشند.

25.  و اِلعازار پسر اَهَرُون (هارون) برای خودش از دختران پوطیئِل همسری گرفت و (او) برایش پینحاس را زایید این‏ها به ترتیب خانوادههایشان سران پدری لِویها (لاوی‏ها) هستند.

26.  این‏ها همان اَهَرُون (هارون) و مُشه‏ای (موسی‏ای) هستند كه خداوند به آن‏ها گفت فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را بهخاطر سپاه توحید شدنشان از مصر بیرون آورید.

27.  این‏ها همان‏هایی هستند كه با پَرعُوه (فرعون) پادشاه مصر سخن گفتند تا فرزندان ییسرائل (اسرائیل) را از مصر بیرون آورند. این‏ها همان مُشه (موسی) و اَهَرُون (هارون) هستند.

28.  در روزی بود كه خداوند به مُشه (موسی) در سرزمین مصر سخن میگفت.

29.  خداوند به مُشه (موسی) چنین صحبت كرد: من خداوند هستم تمام آنچه را كه من به تو میگویم به پَرعُوه (فرعون) پادشاه مصر بگو.

30.  مُشه (موسی) به حضور خداوند گفت: اینك من الكن هستم پس چگونه پَرعُوه (فرعون) به من گوش خواهد داد؟

 

Back • Next


دیگر فصلهای این کتاب:

شموت- فصل اول پاراشای شموت
شموت- فصل دوم
شموت- فصل سوم
شموت- فصل چهارم
شموت- فصل پنجم
شموت- فصل ششم پاراشای وائرا
شموت- فصل هفتم
شموت- فصل هشتم
شموت- فصل نهم
شموت- فصل دهم  پاراشای  بُو
شموت- فصل یازدهم
شموت- فصل دوازدهم
شموت- فصل سیزدهم پاراشای بشلح
شموت- فصل چهاردهم
شموت- فصل پانزدهم
شموت- فصل شانزدهم
شموت- فصل هفدهم
شموت- فصل هجدهم پاراشای ييترُو
شموت- فصل نوزدهم
شموت- فصل بیستم
شموت- فصل بیست و یکم پاراشاي ميشپاطيم
شموت- فصل بیست و دوم
شموت- فصل بیست و سوم
شموت- فصل بیست و چهارم
شموت- فصل بیست و پنجم پاراشاي تِروما
شموت- فصل بیست و ششم
شموت- فصل بیست و هفتم پاراشای تصوه
شموت- فصل بیست و هشتم
شموت- فصل بیست و نهم
شموت- فصل سی پاراشای کی تیسا
شموت- فصل سی و یکم
شموت- فصل سی و دوم
شموت- فصل سی و سوم
شموت- فصل سی و چهارم
شموت- فصل سی و پنجم پاراشاي ویهقِل
شموت- فصل سی و ششم
شموت- فصل سی و هفتم
شموت- فصل سی و هشتم پاراشای بقودی
شموت- فصل سی و نهم
شموت- فصل چهلم

 

پنج سفر توراه:

کتاب برشیت-آفرینش
کتاب شموت-خروج
کتاب وییقرا-لاویان
کتاب بمیدبار-اعداد
کتاب دواریم-تثنیه

  

 

 

Back Up Next 

 

 

 

 

استفاده از مطالب اين سايت تنها با ذكر منبع (بصورت لینک مستقیم) بلامانع است.
.Using the materials of this site with mentioning the reference is free

این صفحه بطور هوشمند خود را با نمایشگرهای موبایل و تبلت نیز منطبق می‌کند
لطفا در صورت اشکال، به مسئولین فنی ما اطلاع دهید